Naprawa/przegląd okresowy spektrofotometru DR 6000

Dane organizatora SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA
00-463 WARSZAWA
PODCHORĄŻYCH 38
Tel. 22 606 51 36
Fax. 22 606 51 40
E-mail kancelaria@sop.gov.pl
WWW www.sop.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Naprawa/przegląd okresowy spektrofotometru DR 6000

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa/przegląd okresowy spektrofotometru DR 6000 na urządzeniu wyświetla się informacja o konieczności dokonania okresowego przeglądu 1 usługa
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/transakcja/699425
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/699425
Wymagania 1. Cena. Wartość oferty. 100% 2. Warunki płatności. Przelew 14 dni od dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej w dniu zakończenia naprawy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 3. Termin realizacji. Do 20.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 4. Dodatkowe koszty. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu do miejsca naprawy ul. Miłobędzkiej 38, Warszawa, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. – 5. Uprawnienia wykonawcy. Wykonawca musi posiadać od producenta certyfikat/upoważnienie uprawniające do wykonywania napraw przedmiotowego sprzętu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Zamawiający wymaga załączenia pliku). – 6. Dane Wykonawcy. Należy podać nazwę, adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i Regon. Pole obowiązkowe do potwierdzenia.. –
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 20.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”
Miejsce i termin składania ofert SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA
00-463 WARSZAWA
PODCHORĄŻYCH 38

2022-12-08

Sposób składania ofert Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi Wymagania i specyfikacja:
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

W przypadku pytań:
– merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk ” Wyślij wiadomość do zamawiającego “
– związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 – 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

Kryteria i warunki formalne: 1 – Cena – 100% – Wartość oferty – 2 – Warunki płatności – Przelew 14 dni od dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej w dniu zakończenia naprawy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 3 – Termin realizacji – Do 20.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 4 – Dodatkowe koszty – Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu do miejsca naprawy ul. Miłobędzkiej 38, Warszawa, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję” – 5 – Uprawnienia wykonawcy – Wykonawca musi posiadać od producenta certyfikat/upoważnienie uprawniające do wykonywania napraw przedmiotowego sprzętu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) – 6 – Dane Wykonawcy – Należy podać nazwę, adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i Regon. Pole obowiązkowe do potwierdzenia.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij