Mikroskopy optyczne – Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów

Dane organizatora POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A
Tel. 32 237 10 00
Fax. 32 237 16 55
E-mail biuro.rektora@polsl.pl
WWW www.polsl.pl/
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Treść zamówienia Polska – Mikroskopy optyczne – Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów CZĘŚĆ 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronow…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Polska – Mikroskopy optyczne – Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów CZĘŚĆ 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy
Specyfikacja https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A

2024-02-29

Sposób składania ofert POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, AKADEMICKA 2A, 44-100 GLIWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Dostawy – 726302-2023

Język oryginału Streszczenie

Polska – Mikroskopy optyczne – Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów. Znak sprawy: IA1.282.155.2023.EK

231/2023

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
menu
1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów. Znak sprawy: IA1.282.155.2023.EK
Opis: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stanowisk zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów w podziale na 3 części: CZĘŚĆ 1 –Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej (VHKX) – Mikroskop świetlny. CZĘŚĆ 2 –Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej – Mikroskop konfokalny. CZĘŚĆ 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy. 2. Termin wykonania zamówienia (dot. wszystkich części): do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Kody CPV: część 1:38634000-8 Mikroskopy optyczne, część 2:38515200 : Mikroskopy fluorescencyjne, część 3:CPV: 38511100-1 Skanujące mikroskopy elektronowe.
Identyfikator procedury: 79feb5d5-d073-4e43-a584-58802d0c3663
Wewnętrzny identyfikator: IA1.282.155.2023.EK
Rodzaj procedury: Otwarta
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38634000 Mikroskopy optyczne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38515200 Mikroskopy fluorescencyjne
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38511100 Skanujące mikroskopy elektronowe
2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator: 
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
Działalność gospodarcza jest zawieszona: 
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: 
Korupcja: 
Nadużycia: 
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: 
Niewypłacalność: 
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: 
Płatność podatków: 
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: 
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: 
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: 
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: 
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: 
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: 
Udział w organizacji przestępczej: 
Układ z wierzycielami: 
Upadłość: 
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: CZĘŚĆ 1 – Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej (VHKX) – Mikroskop świetlny
Opis: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę platformy do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej. 2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3.Kod CPV 38634000-8 Mikroskopy optyczne. 4. Miejsce dostawy/ wykonania zamówienia: Politechnika Śląska, Śląskie Laboratorium Technologii Lotniczych, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Budynek B, poziom +3. Uwaga! Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków projektu „Śląskie Międzywydziałowe Laboratorium Technologii Lotniczych”. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że nie zawrze umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy środki finansowe przyznane na realizację ww. projektu będą udostępniane Zamawiającemu w sposób uniemożliwiający bieżące finansowanie wydatków wynikających z projektu, a Zamawiający nie będzie mógł zagwarantować zdolności przejściowego prefinansowania ze środków własnych. 5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl . Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB. 6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html UWAGA! W pkt 5.1.11 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu pt. “Dokumenty zamówienia”, w ppkt “Adres dokumentów zamówienia” system tworzenia ogłoszeń automatycznie wstawił po adresie internetowym przecinek, co powoduje, że adres ten prowadzi do strony, która nie istnieje. Prawidłowy adres to: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wewnętrzny identyfikator: IA1.282.155.2023.EK
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38510000 Mikroskopy
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Informacje dodatkowe: 1.Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014. 2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Do oferty Wykonawca musi dołączyć również oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.; 2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy; 2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 2.3.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy. 2.3.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA
Opis: w zakresie części 1: Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego każda musi obejmować: – dostawę mikroskopów świetlnych za min. 450.000,00 zł brutto. Do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: CENA OFERTOWA „C” max. 60pkt.
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: GWARANCJA “G” max. 40 pkt
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2024-02-29+01:00 10:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2024-02-29+01:00 11:00:00+01:00
Informacje dodatkowe: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zostały określone w SWZ, w szczególności w „Projektowanych postanowieniach umowy”.
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja rozpatrująca oferty: Politechnika Śląska
5.1 Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: CZĘŚĆ 2 –Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej – Mikroskop konfokalny
Opis: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dostawę mikroskopu konfokalnego. 2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3.Kod CPV 38515200 : Mikroskopy fluorescencyjne. 4. Miejsce dostawy/ wykonania zamówienia: Politechnika Śląska, Śląskie Laboratorium Technologii Lotniczych, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Budynek B, poziom +3. Uwaga! Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków projektu „Śląskie Międzywydziałowe Laboratorium Technologii Lotniczych”. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że nie zawrze umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy środki finansowe przyznane na realizację ww. projektu będą udostępniane Zamawiającemu w sposób uniemożliwiający bieżące finansowanie wydatków wynikających z projektu, a Zamawiający nie będzie mógł zagwarantować zdolności przejściowego prefinansowania ze środków własnych. 5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl . Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB. 6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html UWAGA! W pkt 5.1.11 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu pt. “Dokumenty zamówienia”, w ppkt “Adres dokumentów zamówienia” system tworzenia ogłoszeń automatycznie wstawił po adresie internetowym przecinek, co powoduje, że adres ten prowadzi do strony, która nie istnieje. Prawidłowy adres to: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wewnętrzny identyfikator: IA1.282.155.2023.EK
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38510000 Mikroskopy
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Informacje dodatkowe: 1.Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014. 2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Do oferty Wykonawca musi dołączyć również oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.; 2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy; 2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 2.3.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy. 2.3.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA
Opis: w zakresie części 2: Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego każda musi obejmować: – dostawę mikroskopów konfokalnych za min. 600.000,00 zł brutto. Do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: CENA OFERTOWA „C” max. 60pkt.
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: GWARANCJA “G” max. 40 pkt
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2024-02-29+01:00 10:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2024-02-29+01:00 11:00:00+01:00
Informacje dodatkowe: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zostały określone w SWZ, w szczególności w „Projektowanych postanowieniach umowy”.
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja rozpatrująca oferty: Politechnika Śląska
5.1 Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: CZĘŚĆ 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy
Opis: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ultra wysoko rozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego. 2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3.Kody CPV: 38511100-1 Skanujące mikroskopy elektronowe. 4. Miejsce dostawy/ wykonania zamówienia: Politechnika Śląska, Śląskie Laboratorium Technologii Lotniczych, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8. Zamawiający w czasie dostawy wskaże konkretne pomieszczenie, do którego należy dostarczyć przedmiot zamówienia. Uwaga! Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków projektu „Śląskie Międzywydziałowe Laboratorium Technologii Lotniczych”. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że nie zawrze umowy z Wykonawcą w przypadku, gdy środki finansowe przyznane na realizację ww. projektu będą udostępniane Zamawiającemu w sposób uniemożliwiający bieżące finansowanie wydatków wynikających z projektu, a Zamawiający nie będzie mógł zagwarantować zdolności przejściowego prefinansowania ze środków własnych. 5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl . Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej. d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB. e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę. f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB. 6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html UWAGA! W pkt 5.1.11 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu pt. “Dokumenty zamówienia”, w ppkt “Adres dokumentów zamówienia” system tworzenia ogłoszeń automatycznie wstawił po adresie internetowym przecinek, co powoduje, że adres ten prowadzi do strony, która nie istnieje. Prawidłowy adres to: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wewnętrzny identyfikator: IA1.282.155.2023.EK
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38510000 Mikroskopy
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia: Niewymagane
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Informacje dodatkowe: 1.Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014. 2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Do oferty Wykonawca musi dołączyć również oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.; 2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy; 2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 2.3.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy. 2.3.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA
Opis: w zakresie części 3 : Wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego każda musi obejmować: wysokorozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy za min. 3.300.000,00 zł brutto. Do oferty Wykonawca musi dołączyć OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: CENA OFERTOWA „C” max. 60pkt.
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: GWARANCJA “G” max. 40 pkt
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2024-02-29+01:00 10:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2024-02-29+01:00 11:00:00+01:00
Informacje dodatkowe: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zostały określone w SWZ, w szczególności w „Projektowanych postanowieniach umowy”.
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja rozpatrująca oferty: Politechnika Śląska
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Politechnika Śląska
Numer rejestracyjny: 000001637
Departament: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Adres pocztowy: ul. Akademicka 2A ul. Akademicka 2A ul. Akademicka 2A
Miejscowość: Gliwice
Kod pocztowy: 44-100
Podpodział krajowy (NUTS): Gliwicki (PL229)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Telefon: +48 322371334
Faks: +48 322371171
Adres strony internetowej: www.polsl.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Departament: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 18, pok. 511 ul. Konarskiego 18, pok. 511 ul. Konarskiego 18, pok. 511
Miejscowość: Gliwice
Kod pocztowy: 44-100
Podpodział krajowy (NUTS): Gliwicki (PL229)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Telefon: +48 322371334
Faks: +48 322371171
Adres strony internetowej: www.polsl.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 458 78 01
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: b37a674d-2fd5-4717-a471-f8ea4b077e13 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 2023-11-29Z 06:57:59Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00726302-2023
Numer wydania Dz.U. S: 231/2023

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij