Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny oraz skaner preparatów histologicznych

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny oraz Skaner preparatów histologicznych.
Przedmiotem zamówienia (zapytania ofertowego) jest dostaw…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny oraz Skaner preparatów histologicznych.Przedmiotem zamówienia (zapytania ofertowego) jest dostawa Zamawiającemu aparatury naukowo-badawczej, na który składać się będą następujące urządzenia (systemy):1) Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny;2) Skaner preparatów histologicznych;
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1663671715402
LINK do SIWZ http://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-mikroskop-naukowo-badawczy-fluorescencyjny-oraz-skaner-preparatow-histologicznych.html
Osoba do kontaktu Osobami Zamawiającego uprawniona do kontaktu w sprawach związanych z ubieganiem
się o zamówienie jest Anna Romanowska, tel. 091 449-4321, e-mail Anna.Romanowska@zut.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2022-09-27

Sposób składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie CENA:100
najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE lub CENĄ ZA ZAMÓWIENIE:100
CENĘ ZA ZAMÓWIENIE:100
najniżej CENIE ZA ZAMÓWIENIE okaże się nieważna w świetle postanowień:100
najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE:100
CENĄ ZA ZAMÓWIENIE ), zawierają w sobie w szczególności cenę zapłaty za wszystkie urządzenia (systemy), o których mowa w dziale III ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego dokumentu i innych elementów Sprzętu składających się na przedmiot zamówienia stosownie do działu III i załącznika nr 1 wskazanego, a także wzoru Umowy z załącznika nr 3 niniejszego dokumentu:3.0
:100
CEN:100
CEN:100
w CEN:100
CENIE:100
Uwagi Wyszczególnienie parametrów, innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego minimalnych wymagań technicznych czy innego rodzaju właściwości dla wskazanego w ust. 1 powyżej przedmiotu dostawy (Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) podaje załącznik nr 1 niniejszego dokumentu.
3. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu używane będzie, bez bliższego określenia, słowo Sprzęt -należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia (systemy), o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) powyżej i inne elementy przedmiotu dostawy, tj. całość
o wymaganiach (parametrach i innych właściwościach minimum) wskazanych w ust. 1 powyżej oraz wskazanym tam załączniku nr 1 niniejszego dokumentu.
4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Sprzętu Zamawiającemu do wskazanego przez niego pomieszczenia na pierwszym piętrze w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, przy ul. Klemensa Janickiego 29 w Szczecinie;
2) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane
jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu;
3) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w pkt 2) powyżej,
b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu
c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu.
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane
w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
5. Wymagany termin wykonania czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym termin dostarczenia Sprzętu Zamawiającemu-nie dłużej niż 8 tygodni od zawarcia umowy
o realizację niniejszego zamówienia.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 3 i 4 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają projektowane postanowienia umowy o realizację zamówienia (zwane dalej również jako Wzór Umowy ), stanowiące załącznik nr 3 niniejszego zapytania. Zawarcie wyżej wskazanej umowy nastąpi stosownie do postanowień działu X ust. 2 niniejszego dokumentu.
Dział IV. Cel udzielenia zamówienia z zapytania ofertowego
Zamówienie niniejsze jest finansowane w ramach projektu pt.: W poszukiwaniu nowych markerów płodności samców u bydła. Ekspresja akwaporyn w narządach rozrodczych i plemnikach u buhajów (Bos Taurus). Umowa o dofinansowanie projektu UMO-2021/43/B/NZ9/00204. Przedmiot zamówienia (sprzedane i dostarczony Zamawiającemu Sprzęt) będzie wykorzystany wyłącznie
do celów wykonania prac badawczych, eksperymentalnych naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Dział V. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia, podmiot (Wykonawca), któremu zostanie udzielone zamówienie, warunki jego realizacji
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, każdy może ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Podstawą możliwości ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia jest złożenie Zamawiającemu oferty (zwanej dalej Ofertą ). Dany (ten sam) wykonawca (Oferent) może jednak złożyć wyłącznie jedną ofertę. Minimalne warunki jakim powinna odpowiadać złożona Oferta, sposób jej przygotowania i złożenia (w tym maksymalny termin w jakim Oferta może być skutecznie złożona Zamawiającemu) określają postanowienia działu VI oraz działu VII niniejszego dokumentu.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 wyżej wskazanej ustawy z dnia 13.04.2022 r., (zwaną dalej
w skrócie jako ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę ), tj.:
1) Wykonawca:
a) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego
dalej Rozporządzeniem 765/2006 765/2006 i rozporządzenia Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i nie zależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej Rozporządzeniem 269/2014
albo
b) wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – zwana dalej Listą – rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wskazanej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisana na Listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) Wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006
i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej następuje na okres trwania okoliczności określonych art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy z dnia 13.04.2022 r. odrzuci ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu,
o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy (Umowa o zamówienie
zawarta z tym podmiotem), którego Oferta zastanie uznana za Ofertę najkorzystniejszą
w rozumieniu postanowień działu VIII niniejszego dokumentu.
5. Postanowienia powyższe nie naruszają prawa do unieważnienia postępowania z niniejszego zapytania ofertowego w przypadkach wskazanych w dziale IX niniejszego dokumentu.
Dział VI. Oferta (zawartość, sposób przygotowania)
1. Składana Zamawiającemu, stosownie do postanowień działu VII poniżej Oferta winna zawierać następujące informację minimum:
1) Identyfikować Oferenta (Wykonawcę, który składa ofertę), np. poprzez podanie jego nazwy i adresu, adresu poczty e-mail;
2) Cenę (wynagrodzenie Oferenta) za wykonanie całego niniejszego zamówienia
(zwaną dalej CENĄ ZA ZAMÓWIENIE ), zawierają w sobie w szczególności cenę zapłaty za wszystkie urządzenia (systemy), o których mowa w dziale III ust. 1 pkt 1)-3) niniejszego dokumentu i innych elementów Sprzętu składających się na przedmiot zamówienia stosownie do działu III i załącznika nr 1 wskazanego, a także wzoru Umowy z załącznika nr 3 niniejszego dokumentu. Oferowana CENA ZA ZAMÓWIENIE wymaga przedstawienia w Ofercie jako kwota w walucie polskiej (PLN), wyrażonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jednej setnej złotego) i zaokrąglone do jednego pełnego grosza. CENA ZA ZAMÓWIENIE powinna być skalkulowana jako kwota brutto, zawierającą w sobie w szczególności cło i podatek VAT – w przypadku i w zakresie, w jakim w jakim sprzedaż i dostarczenie Sprzętu Zamawiającemu podlega obowiązkowi zapłaty cła lub Wykonawca podlega obowiązkowi zapłaty podatku VAT;
2. Zaleca się, aby składana Oferta zawierała dane osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy składającego Ofertę, w szczególności jego numer telefonu oraz adres poczty e-mail.
3. Treść Oferty (zawartość Oferty z informacjami, o których mowa powyżej) zaleca
się przygotować i złożyć Zamawiającemu na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego dokumentu (Formularz Ofertowy), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej
4. Jeżeli Oferent nie jest zobowiązany do kalkulacji w CENIE ZA ZAMÓWIENIE (lub jej składowych) podatku VAT a zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zapłata tego podatku obciążać będzie Zamawiającego (obowiązek podatkowy VAT powstaje
po stronie Zamawiającego jako nabywcy) – Oferent (ten, którego sytuacja taka dotyczy) powinien (zalecenie) odpowiednio zmodyfikować (lub uzupełnić) postanowienia załącznika
nr 1 niniejszego dokumentu tak, aby podane w Ofercie dane w zakresie CENY ZA ZAMÓWIENIE zawierały informacje, iż nie jest (lub w jakim zakresie nie jest) w nich skalkulowany podatek VAT, z uwagi na to, że obowiązek zapłaty tego podatku obciążać będzie Zamawiającego.
Jeżeli z okoliczności konkretnego przypadku nie będzie wynikać inaczej, brak załączenia
do Oferty informacji, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, traktowany będzie
jako informacja Oferenta, że wybór jego Oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.
5. Jeżeli w dokumentach przedkładanych Zamawiającemu w związku z postępowaniem
z niniejszego ogłoszenia (zapytania ofertowego), w szczególności w Ofercie podaje
się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przedstawiający je (w szczególności Wykonawca składający Ofertę) wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, nie później niż przed zawarciem umowy, o której mowa w dziale V ust. 2 niniejszego dokumentu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zaleca się przy tym, aby zastrzeżenie jak wyżej nastąpił wraz ze złożeniem dokumentu/dokumentów (w tym Oferty), których zastrzeżenie ma dotyczyć.
6. Te części Oferty (lub ewentualnych innych dokumentów składanych Zamawiającemu
wraz z Ofertą), które Oferent zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu podanym w ustępie poprzedzającym zaleca się przedłożyć z widocznym oznaczeniem, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Ewentualny brak w Ofercie informacji innych niż wymagane w ust. 1 powyżej będzie
po stronie Zamawiającego poczytany za złożenie Oferty odpowiadającej wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty częściowej (na część przedmiotu dostawy). Oferta musi być złożona na całość zamówienia.
9. W przypadku, gdy składana Oferta (lub inne dokumenty składane wraz z Ofertą) zawierać będą dane osobowe osób fizycznych innych niż Oferent (np. imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Oferenta), zalecane jest również, aby Oferta ta zawierała również zapewnienie o przekazaniu tym osobom Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w dziale XIII niniejszego dokumentu.
10. W przypadku, gdy na etapie po złożeniu Oferty i w związku z postępowaniem
z niniejszego Zapytania ofertowego (w tym również na etapie ewentualnego przygotowania, zawierania czy wykonywania Umowy o zamówienie) składane będą Zamawiającemu dokumenty czy innego rodzaju informacje, które zawierać będą dane osobowe innych osób fizycznych
niż Oferent – zalecane jest również, aby składana Oferta zawierała zapewnienie Oferenta
o podjęciu się każdorazowego przekazywania tym osobom Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w ust. 9 powyżej.
VII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres poczty e-mail: Anna.Romanowska@zut.edu.pl w terminie do dnia 27.09.2022
do godziny 11.00 W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację: Oferta na dostawę zestawu: Mikroskop naukowo-badawczy fluorescencyjny oraz Skaner preparatów histologicznych. Oferta na Formularzu ofertowym, stosownie do działu VI ust. 3 niniejszego dokumentu składana jest jako załącznik wyżej wskazanej poczty e-mail.
2. Składana stosownie do ust. 1 powyżej Oferta nie wymaga podpisu Wykonawcy składającego Ofertę, przy czym podpis taki – jako podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy w zakresie składanej Oferty – jest zalecany, w szczególności
jako podpis w formie elektronicznej.
3. Ilekroć w dalszych częściach niniejszego dokumentu mowa będzie
o Terminie Składania Ofert -należy przez to rozumieć termin na składanie Ofert
podany w ust. 1 powyżej (i w sposób tam wskazany), przy czym jeżeli wskazany termin będzie
w wykonaniu postanowień działu XII niniejszego dokumentu zmieniony – wskazane określenie (Termin Składania Ofert) dotyczyć będzie terminu na składanie Ofert w niniejszym postępowaniu, ustalonego w wyniku ostatniej zmiany (modyfikacji) w tym zakresie.
4. Oferta na pocztę e-mail jak w ust. 1 powyżej może zostać złożona jako oferta zaszyfrowana.
W takim przypadku, po Terminie Składania Ofert Wykonawca zostanie wezwany do przekazania Zamawiającemu kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty, z zastrzeżeniem konsekwencji podanych w dziale VIII ust. 2 pkt 5) niniejszego dokumentu.
5. Poprzez złożenie Oferty Zamawiającemu Wykonawca akceptuje warunki postępowania określone w niniejszym dokumencie, a w przypadku jego zmian (modyfikacji) dokonanych
w trybie wskazanym w dziale XII niniejszego dokumentu, przez złożenie Oferty Wykonawca akceptuje również warunki niniejszego postępowania w stanie po dokonaniu takich zmian (modyfikacji).
Dział VIII. Zasady wyboru Oferty najkorzystniejszej
1. Za Ofertę najkorzystniejszą uznana będzie Oferta o najniższej CENIE ZA ZAMÓWIENIE
[w rozumieniu działu VI ust. 1 pkt 2) niniejszego dokumentu], pod warunkiem, że będzie
to Oferta ważna. W przypadku, gdy Oferent, stosownie do postanowień działu VI ust. 4 niniejszego dokumentu, nie kalkuluje w CENIE ZA ZAMÓWIENIE podatku VAT z uwagi na to, że stosownie do obowiązujących przepisów polskiej ustawy o podatku VAT obowiązek zapłaty tego podatku obciąża Zamawiającego – na potrzeby samego tylko porównania cenowego Ofert do tak podanej CENY ZA ZAMÓWIENIE doliczony zostanie podatek VAT w wysokości do zapłacenia przez Zamawiającego.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, w tym uprzedniego prawa wyjaśniania
czy doprecyzowania oferty w zakresie tam wskazanym, za Ofertę ważną rozumiana będzie każda złożona w Terminie Składania Ofert, i która jednocześnie:
1) Będzie zawierać CENĘ ZA ZAMÓWIENIE (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej) oraz informacje, o których mowa w dziale VI ust. 1 pkt 1) i 3) niniejszego dokumentu;
2) Nie będzie zawierać postanowień wskazujących, że została złożona jedynie na część przedmiotu dostawy;
3) Nie będzie oferować Sprzętu niezgodnego z wymaganiami minimum
(co do rodzaju, parametrów właściwości minimum wyznaczonych dziale III ust. 1 niniejszego dokumentu (w szczególności niezgodnego ze wskazaną tam treścią
w ramce);
4) Nie będzie zawierać postanowień sprzecznych (niezgodnych) z warunkami realizacji zamówienia wskazanymi we wzorze Umowy (załącznik nr 3 niniejszego dokumentu),
z zastrzeżeniem prawa do odstępstw w przypadkach wskazanych w dziale XI niniejszego dokumentu;
5) Będzie możliwa do odczytania po stronie Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający ma prawo uznać, że Oferta nie jest możliwa do odczytania w sytuacji, kiedy Wykonawca, który złoży Ofertę zaszyfrowaną, stosownie do uprawnienia wskazanego
w dziale VII ust. 4 niniejszego dokumentu, w terminie wyznaczonym ze strony Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni od wezwania ze strony Zamawiającego)
nie przekaże kodu lub innego rodzaju informacji niezbędnych do deszyfracji (odkodowania) Oferty po stronie Zamawiającego
6) Będzie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z przyczyn podanych
w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w dziale V ust. 2 (i tym samym jego Oferta odrzuceniu wskazanym w dziale V ust. 3) niniejszego dokumentu.
3. Zmawiający zastrzega sobie również prawo uznania danej Oferty za nieważną, jeżeli nie będzie złożona na adres poczty e-mail, o którym mowa dziale VII ust. 1 powyżej.
4. W ramach badania okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia (w terminie wyznaczonym w wezwaniu) oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej, iż nie dotyczą go okoliczności, skutkujące jego wykluczeniem
z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w dziale V ust. 2 (i tym samym jego Oferta nie podlega odrzuceniu wskazanemu w dziale V ust. 3) niniejszego dokumentu. Formularz wskazanego oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 niniejszego dokumentu. Niezłożenie wskazanego oświadczenia w wymagane formie
lub w terminie przekraczającym 4 dni termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu
do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy dotyczy któraś
z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w dziale V ust. 2 (i tym samym jego Oferta podlega odrzuceniu wskazanemu w dziale V ust. 3) niniejszego dokumentu – uprawnia Zamawiającego do uznania Oferty wskazanego Wykonawcy za Ofertę nieważną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zwrócenia się do składającego Ofertę
o wyjaśnienia jej treści mające na celu uzyskanie potwierdzenia spełniania przez Ofertę wymagań z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego), w tym w razie potrzeby uzupełnienie lub doprecyzowania informacji, o których mowa w dziale VI ust. 1 pkt 3) niniejszego dokumentu o oferowanej stacji elektrochemicznej. Jeżeli Zamawiający uzna
to za konieczne, wyjaśnienie dotyczyć może również kwestii identyfikacji Wykonawcy składającego Ofertę, czy uprawnienia (umocowania) osoby przesyłającej ofertę pocztą e-mail
do reprezentowania oferenta (w szczególności poprzez żądanie przedłożenia pełnomocnictwa). Brak współpracy przy powyższym, w szczególności odmowa lub uchylanie się od udzielenia oczekiwanych wyjaśnień może skutkować uznaniem oferty za nieważną już na podstawie samych wątpliwości Zamawiającego podnoszonych w kierowanej do składającego Ofertę prośbie o udzielenie wyjaśnień.
6. Jeżeli Oferta o najniżej CENIE ZA ZAMÓWIENIE okaże się nieważna w świetle postanowień
ust. 2 – 5 powyżej, za Ofertę najkorzystniejszą uznana będzie Oferta z drugą w kolejności najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE, pod warunkiem, że i ta oferta nie okaże się ofertą nieważną. Postanowienie powyższe Zamawiający będzie uprawniony powtórzyć w odniesieniu do trzeciej (a potem następnej, a po niej ewentualnie dalszej następnej) Oferty o najniżej kolejno
CENIE ZA ZAMÓWIENIE aż do Oferty o najniżej CENIE ZA ZAMÓWIENIE (spośród złożonych), będącą jednocześnie Ofertą ważną.
7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 poniżej, wybór Oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany również w przypadku, gdy podlegać mu będzie tylko jedna oferta ważna w powyższym rozumieniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania czynności ustalenia Oferty najkorzystniejszej, stosownie do ust. 2 – 6 powyżej w przypadku odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie działu IX poniżej.
Dział IX. Zastrzeżenie odwołania lub unieważnienia postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego).
2. Wskazane w ust. 1 powyżej prawo odwołania/unieważnienia postępowania z niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego) może nastąpić na każdym jego etapie
po upływie terminu składania ofert, przed powiadomieniem o wyborze Oferty najkorzystniejszej stosownie do działu XI poniżej i może mieć w szczególności miejsce, gdy wystąpi będzie przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
1) W Terminie Składania Ofert nie złożono żadnej ważnej Oferty w rozumieniu działu
VIII ust. 2 -5 niniejszego dokumentu;
2) Okaże się, iż w oparciu o postanowienia działu VIII niniejszego dokumentu nie istnieje możliwość wskazania jednej Oferty najkorzystniejszej;
3) W sytuacji, w której Oferta z najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE lub CENĄ ZA ZAMÓWIENIE
w Ofercie uznanej za najkorzystniejszą (czy możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą) stosownie do postanowień działu VIII niniejszego dokumentu – przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, przy czym zamiast unieważnienia postępowania z tej przyczyny Zamawiający może również uzupełnić brakującą kwotę do wysokości CENY ZA ZAMÓWIENIE w Ofercie możliwej do uznania za Ofertę najkorzystniejszą. Żadnemu z Wykonawców nie przysługuje jednak prawo żądania od Zamawiającego dokonania wskazanego wyżej uzupełnienia brakującej kwoty;
4) Z innej ważnej dla Zamawiającego przyczyny, w szczególności, gdy:
a) Wskutek zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej zaistniałej po Terminie Składania Ofert wybór Oferty najkorzystniejszej (i tym samym zawarcie umowy
o zamówienie) przestanie leżeć w interesie Zamawiającego (np. nabycie Sprzętu stało się zbędne) lub interesie publicznym; lub
b) Przedmiot Oferty uznanej lub możliwej do uznania za najkorzystniejszą miałyby stanowić Sprzęt, który spełnia wprawdzie formalnie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, aczkolwiek będzie w całości lub części nieprzydatny
do realizacji celów projektu, o których mowa w dziale IV niniejszego dokumentu.
3. Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi)
nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij