Mikroprobówka

Dane organizatora INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A
Tel. 22 592 11 08
Fax. 22 592 21 90
E-mail secretariate@ibb.waw.pl
WWW www.ibb.waw.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Mikroprobówka Eppendorf 1,5ml (nr kat.72.690.001) – 40 op. Mikroprobówka typu Eppendorf 2,0ml (nr kat.72.691) – 20 op….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Mikroprobówka Eppendorf 1,5ml (nr kat.72.690.001) – 40 op. Mikroprobówka typu Eppendorf 2,0ml (nr kat.72.691) – 20 op.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ibbpan.bip.gov.pl_1651839707440
LINK do SIWZ http://ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone-zamowienia/125-pl-2022.html
Osoba do kontaktu Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 21 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A

2022-05-16

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A, 02-106 WARSZAWA Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Numer referencyjny:
125 PL 2022
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
1. Dane kontaktowe
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
strona www: http://ibbpan.bip.gov.pl/ telefon: 22 592 21 45
II. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
1. Data zamieszczenia ogłoszenia
06.05.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia
Mikroprobówka Eppendorf 1,5ml (nr kat.72.690.001) – 40 op. Mikroprobówka typu Eppendorf 2,0ml (nr kat.72.691) – 20 op.
3. Kategoria zamówienia
Probówki, pipety, końcówki, płytki, szalki
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
12 miesięcy
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
14 dni
7. Termin wykonania zamówienia
21 dni
8. Miejsce realizacji zamówienia
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Sposób I termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.05.2022 r. do godziny 10.00
2. Informacje dotyczące przygotowania oferty
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl
a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą. b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim. c) Oferta musi być czytelna. d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym. f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) albo w inny równoważny sposób. g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę. h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie. b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny. d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty. f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny
a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia publikacji Ogłoszenia. c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje). d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna
a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z pózn. zm.) (dalej: Ustawa ) zgodnie z którym, nie stosuje się Ustawy do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro b) Postępowanie o zamówienie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. c) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu. d) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego (http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce zamówienia.
2. Zastrzeżenia prawne
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny: • modyfikacji warunków udziału w postępowaniu; • zmiany przedmiotu zamówienia; • unieważnienia postępowania. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl
V. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij