Laboratoryjny magnetyczny separator barierowy

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Laboratoryjny magnetyczny separator barierowy, który wykorzystuje właściwości paramagnetyczne lub diamagnetyczne do oddzielania suchych mate…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Laboratoryjny magnetyczny separator barierowy, który wykorzystuje właściwości paramagnetyczne lub diamagnetyczne do oddzielania suchych materiałów (minerały) zgodnie z podatnością magnetyczną
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1671701135934
LINK do SIWZ http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/zamowienia-z-dziedziny-nauki/info/article/zdn0251402022/
Osoba do kontaktu dr inż. Katarzyna Walczak
e-mail: kwalczak@agh.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 4 miesięcy od podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2023-01-02

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: dr inż. Katarzyna Walczak
e-mail: kwalczak@agh.edu.pl
I. ORDERING PARTY
AGH University of Science and Technology
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Poland
VAT No.: PL 675 000 19 23
AGH unit providing the order:
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Poland
Contact person:
Katarzyna Walczak, PhD.
e-mail: kwalczak@agh.edu.pl
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 4D UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
II. JUSTIFICATION OF ART. 4D SEC. 1 POINT 1 OF THE PUBLIC PROCUREMENT LAW-STATEMENT OF FUNDS DISPATCHER
The subject of the contract is supplies whose purpose is strictly scientific, experimental, research- and/or development-related. The supplies do not serve the purpose of mass production and will not be used to gain profit or cover the costs of research and development.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Laboratoryjny magnetyczny separator barierowy, który wykorzystuje właściwości paramagnetyczne lub diamagnetyczne do oddzielania suchych materiałów (minerały) zgodnie z podatnością magnetyczną. Orientując układ magnetyczny i rynnę, można kontrolować pożądaną zależność między siłą magnetyczną i grawitacyjną.
Wyposażony w:
– Zasilacz sieciowy z regulacją,
– Transformator obniżający napięcie,
– Kontroler niskiego pola magnetycznego (Wymagane do separacji materiałów ferromagnetycznych zależnie od różnic w ich właściwościach magnetycznych).
Dostawa aparatury jest zaplanowana w projekcie międzynarodowym Narodowego Centrum Nauki
Zamówienie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach konkursu OPUS22 pt. Proces zamknięcia oceanu Alpejskiej Tetydy zapisany w Pienińskim Pasie Skałkowym Zachodnich Karpat nr umowy UMO-2021/43/B/ST10/02312, umowa AGH nr 18.18.140.0932/B14
III. DESCRIPTION OF THE ORDER
The subject of this order is:
Magnetic Barrier Laboratory Separator which exploits paramagnetic or diamagnetic properties to separate dry materials (minerals) according to magnetic susceptibility. By orienting the magnetic system and the chute, the desired relationship between magnetic and gravitational force can be controlled.
Equipped with:
– Regulated Power Supply
– Step Down Transformer
– Low Field Control (Required for separating ferromagnetic materials according to differences in their magnetic properties).
A purchase of Magnetic Barrier Laboratory Separator is planned to equip our inhouse sample preparation laboratory. This laboratory was established thanks to the NCN-funded NAC and CALSUB projects (partly from indirect costs). It will be a natural development of this facility and extremely vital tool for our research group
The contract will be financed by the National Science Centre, Poland (NCN) OPUS22 project Closure of the of Alpine Tethys Ocean recorded in the Pieniny Klippen Belt of the Western Carpathians; contract no. UMO-2021/43/B/ST10/02312, AGH-UST contract no. 18.18.140.0932/B14
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy
IV. DELIVERY DATE
The order should be completed within 4 months after signing the contract.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (PLN lub USD).
4. Termin obowiązywania oferty: minimum 30 dni.
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku określonego w ust. VI.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
V. OFFER PREPARATION
1. Company contact details with a tax identification number and all other necessary information.
2. Contact person (phone number and e-mail address).
3. Proposed net and gross price for the contract in PL or USD.
4. Deadline for the offer: minimum 30 days.
5. Contractor s statement of previous experience (according to point VI).
6. Each contractor can submit only one offer, which has to cover the entire order.
7. Include the following statement on the offer form:
I declare that I have fulfilled the information obligations provided in Article 13 or Article 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, GDPR ) I obtained in order to apply for a public contract in these proceedings.*
*If the contractor does not provide personal data other than directly related to him or there is an exclusion of the application of the information obligation, pursuant to art. 13 section 4 or art. 14 paragraph 5 GDPR, the contractor does not submit the content of the declaration.
8. The offer and attachments should be signed by a person (persons) authorized to make declarations of intent on behalf of the Contractor.
VI. Wymagania dla Wykonawcy
1. Warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat, dostarczył minimum 2 urządzenia do separacji magnetycznej materiałów geologicznych.
VI. Requirements for the contractor
1. Expertise and experience requirements:
Contractor, in the last 3 years, has delivered minimum 2 Magnetic Separators – devices for magnetic separation of geological materials for use with geological samples
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VII. SELECTION CRITERIA
During the selection of the most advantageous offer, the ordering party will be decided based on the following criteria:
100% price
The ordering party will grant the order to the company with the best rating of the offer.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI
faktura zostanie opłacona w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. PAYMENT DELIVERY
Payment for the service will be made within 21 days after invoice receipt (if the invoice is incorrect, the delays in payment may occur).
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kwalczak@agh.edu.pl
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: do 02.01.2023
IX. PLACE AND DEADLINE FOR OFFER
Offer needs to be prepared as an electronic document and send via e-mail to kwalczak@agh.edu.pl
The receipt of the offer will be confirmed immediately in return by e-mail.
Deadline of offer submission: i.e 02.01.2023
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
X. INFORMATION ABOUT THE MOST ADVANTAGEOUS OFFER
The ordering party shall notify the contractors via e-mail about the selection of the most advantageous offer, exclusion from the procedure of contractors who have not demonstrated compliance with the conditions for participation in the procedure specified in the announcement, offers rejected due to non-compliance of their content with the requirements set out in the announcement.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij