Kultury mikrobiologiczne V

ne organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10
Tel. 52 339 21 00
Fax. 52 322 13 52
E-mail bydgoszcz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Kultury mikrobiologiczne V

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Kultury mikrobiologiczne VCzęść 1: Diagnostyka mikrobiologiczna I Część 2: Diagnostyka mikrobiologiczna II Część 3: Diagnostyka mikrobiologiczna III Część 4: Diagnostyka mikrobiologiczna IV Część 5: Petrifilm WIWa.272.12.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1686841129108
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=c7fd1d3b-73ef-41b8-b74d-98b023a64907
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Ośw. wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyn. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub inf. pot. przyg. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kap.2 Zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowegoZaśw. właściwego naczelnika urzędu sk. potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z op. podatków lub opłat, wraz z zaś., Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot. , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w post.albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z od. lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.3Zaśw.z ZUS lub KRUS Zaś. albo inny dok. właściwej terenowej jed.org. Zakładu Ubez. Społ. lub wł. oddziału regionalnego lub wł. placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ub. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opł. składek na ubezpieczenia społeczne lub zdr. wraz z zaś. albo innym dok. Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. wniosków o dop. do udziału w post. albo przed upł. terminu składania ofert Wyk.dokonał płatności należnych składek na ub. społeczne lub zdr. wraz od. lub grzy.lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.4Odpis lub inf. z KRS lub CEIDG Odpis lub in. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział. Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2)Dok. podmiotów zag.: 1Inf. z odp. rejestru lub inny równoważny dokumentJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rz. Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Kar. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wł. organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.2Dokument pot. niezaleganie z opł.podatków, opłat lub składek na ubez. społeczne lub zdro.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzecz.Polskiej, zamiast “Zaśw. właś. naczelnika urzędu skarbowego” lub “Zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS” składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające, że Wyk. nie naruszył obo. dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3 Dok. potwierdzający, że nie ot. ikwidacji wykonawcyJeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG” składa dok. lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., pot., że nie otwarto jego lik., nie ogł. up., jego ak. nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierz., jego działalność gos. nie jest zaw. ani nie znaj. się on w innej tego rodzaju sytuacji wyn. z podobnej procedury przew. w przep. miejsca wszcz.tej procedury, wys. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zadanie nr 1 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Zadanie nr 2 1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) Zadanie nr 3 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach, pożywki gotowe w butelkach) Zadanie nr 4 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Zadanie nr 5 1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zadanie nr 1 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Zadanie nr 2 1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) Zadanie nr 3 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach, pożywki gotowe w butelkach) Zadanie nr 4 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Zadanie nr 5 1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz ofertowy dla Wykonawcy – załącznik nr 1 2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 – załącznik nr 2 3 Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 4 Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Pzp 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, tel. 52 339 21 00, e-mail przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 4 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10

2023-06-23

Sposób składania ofert platforma https://e-propublico.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 50
część 2: cena 50
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00261788/01

Dostawy
Kultury mikrobiologiczne V
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092462
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Wielkopolskich 10
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 339 21 00
1.5.8.) Numer faksu: 32 322 13 52
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kultury mikrobiologiczne V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c7e6fd9-0b65-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00261788
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043364/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Kultury mikrobiologiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania htts://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym post. kom. Zam. z Wyk. odbywa się przy użyciu środków kom. elektronicznej, za poś. Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie post. prowadzone jest pod nazwą: ”Kultury mikrobiologiczne V” – znak sprawy: WIWa.272.12.2023.Wyk. przystępując do post.o udzielenie zam. pub., akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Reg. zam. na stronie int. https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.Wyk. zamierzający wziąć udział w post. musi posiadać konto na Plat..Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę up. do rep. Wyk. ważnego kwa. podpisu elek., podpisu zauf. lub podpisu osobistego.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:a)podpisie zau. – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dział. podmiotów rea. zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b)podpisie os. – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).Zalecenia Zama. odnośnie kwa. podpisu ele.:a)dok. sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwa. podpisem ele. w formacie PAdES;b)dok. sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kw. podpisem ele. w formacie XAdES;c)do składania kwal. podpisu elek. zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).Zam. określa następujące wym. sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:a)stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty ele. (e-mail),c)komputer z zain. systemem ope. Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d)zainstalowana dowolna przeg.nternetowa – Platforma współpracuje z najnow., stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek int. (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Zam. dopuszcza następujący format przesyłanych danych:1)pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Roz. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Kra.Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci ele. oraz min. wymagań dla systemów tele., przy czym zaleca się wyk. plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx; 2)w celu ewe. kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;3)mak. rozmiar poj. pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.Zam. określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z zał., nie jest dostępny dla Zam. i przech. jest na serwerach Platformy w formie zasz.. Zam. otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyp. do dokumentu ele. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.W post., wszelkie ośw, wnioski, zaw. oraz inf. przek. są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za poś. Platformy, przyjmuje się datę ich zam. na Platformie.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kw. pod. ele., podp. za. lub pod. os.Post. o udzielenie zam. prowadzi się w języku polskim. Dok. sporządzone w języku obcym są składane wraz z tł. na język polski.Osobami up. do kontaktu z Wyk. są:w zakresie for.:Katarzyna Sieracka – e-mail:przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl w zakresie mer. :Kamilla Piątkiewicz -e-mail:przetargi@weterynaria.bydgoszcz.plJoanna Przybysz – e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Zamawiający informuje, że:1)administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Powstańców Wielkopolskich 10 , 85-090 Bydgoszcz.Tel.: 52 3392100, e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl2)w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Powała, za pośrednictwem telefonu 52/339-21-00 lub adresu e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl;
3)dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kultury mikrobiologiczne V – znak sprawy: WIWa.272.12.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego post.;4)odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wyk. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zam. pub. przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.Wyk. jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udz. w przed. post. o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wyk. przekazuje Zam. w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.Zamawiający informuje, że;1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wyk. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przek. jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zam. może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dod. informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zak. post. o udzielenie zamówienia;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIWa.272.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna I

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Granulat
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna II

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna III

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna IV

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Petrifilm

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Ośw. wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyn. do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub inf. pot. przyg. oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kap.2 Zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowegoZaśw. właściwego naczelnika urzędu sk. potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z op. podatków lub opłat, wraz z zaś., Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot. , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dop. do udziału w post.albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z od. lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.3Zaśw.z ZUS lub KRUS Zaś. albo inny dok. właściwej terenowej jed.org. Zakładu Ubez. Społ. lub wł. oddziału regionalnego lub wł. placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ub. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opł. składek na ubezpieczenia społeczne lub zdr. wraz z zaś. albo innym dok. Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. wniosków o dop. do udziału w post. albo przed upł. terminu składania ofert Wyk.dokonał płatności należnych składek na ub. społeczne lub zdr. wraz od. lub grzy.lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.4Odpis lub inf. z KRS lub CEIDG Odpis lub in. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział. Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2)Dok. podmiotów zag.: 1Inf. z odp. rejestru lub inny równoważny dokumentJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rz. Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Kar. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wł. organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.2Dokument pot. niezaleganie z opł.podatków, opłat lub składek na ubez. społeczne lub zdro.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzecz.Polskiej, zamiast “Zaśw. właś. naczelnika urzędu skarbowego” lub “Zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS” składa dokument lub dokumenty wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające, że Wyk. nie naruszył obo. dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3 Dok. potwierdzający, że nie ot. ikwidacji wykonawcyJeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG” składa dok. lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., pot., że nie otwarto jego lik., nie ogł. up., jego ak. nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierz., jego działalność gos. nie jest zaw. ani nie znaj. się on w innej tego rodzaju sytuacji wyn. z podobnej procedury przew. w przep. miejsca wszcz.tej procedury, wys. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zadanie nr 1
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim,
dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Zadanie nr 2
1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach)
Zadanie nr 3
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach, pożywki gotowe w butelkach)
Zadanie nr 4
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Zadanie nr 5
1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zadanie nr 1
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim,
dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Zadanie nr 2
1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach)
Zadanie nr 3
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach, pożywki gotowe w butelkach)
Zadanie nr 4
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Zadanie nr 5
1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz ofertowy dla Wykonawcy – załącznik nr 1
2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 – załącznik nr 2
3 Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3
4 Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Pzp
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij