Kultury mikrobiologiczne

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10
Tel. 52 339 21 00
Fax. 52 322 13 52
E-mail bydgoszcz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Kultury mikrobiologiczne VI

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Kultury mikrobiologiczne VICzęść 1: Diagnostyka mikrobiologiczna I Część 2: Diagnostyka mikrobiologiczna II Część 3: Diagnostyka mikrobiologiczna III Część 4: Diagnostyka mikrobiologiczna IV Część 5: Petrifilm WIWa.272.20.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1698240086736
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=950fbd4c-3c0d-43ce-b600-310169111b6e
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dla zadania nr 1 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Dla zadania nr 2 1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) Dla zadania nr 3 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach) Dla zadania nr 4 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Dla zadania nr 5 1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dla zadania nr 1 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Dla zadania nr 2 1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) Dla zadania nr 3 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki 3 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach) Dla zadania nr 4 1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności 2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki Dla zadania nr 5 1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz oferty – załącznik nr 1 2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 – załącznik nr 2 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 4 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Pzp 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, tel. 52 339 21 00, e-mail przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-22
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10

2023-11-03

Sposób składania ofert platforma: https://e-propublico.pl/ Godzina: 08:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-02
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 50
część 2: cena 50
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00461619/01

Dostawy
Kultury mikrobiologiczne VI
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092462
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Wielkopolskich 10
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 339 21 00
1.5.8.) Numer faksu: 52 322 13 52
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kultury mikrobiologiczne VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99488b11-7320-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00461619
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043364/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Kultury mikrobiologiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania htts://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W nin. post. kom. Zam. z Wyk. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.Korz. z Platformy przez Wyk. jest bezpłatne. Na Pla. post. prow. jest pod nazwą: ”Kultury mikrobiologiczne VI” – znak sprawy: WIWa.272.20.2023.Wyk. przyst. do post. o udzielenie zam. pub., akceptuje warunki korz. z Plat. określone w Reg. zam. na stronie int. https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wyk. zam. wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę up. do rep. Wykonawcy ważnego kwa. podpisu ele. podpisu zauf. lub podpisu oso..Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 57);2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 67).Zalecenia Zam. odnośnie kw. podpisu elekt.:1) dok. sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwa. pod. ele. w formacie PAdES;2) dok. spo. i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwa. pod. ele. w formacie XAdES;3) do składania kwalifikowanego podpisu ele. zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa nast. wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet;2)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),3)komp. z zain. systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,4) zain. dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współ. z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),5)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów pub. i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min. wymagań dla systemów tele., przy czym zaleca się wyk. plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx; 2)w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rek. wyk. jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;3)maks. rozmiar pojedynczego pliku to 120 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.Zamawiający określa następujące inf. na temat kodowania i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z zał., nie jest dostępny dla Zam. i przech. jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zam. otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu ele. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dok. w kolumnie ”Data przesłania”;c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przep. transakcji pliku na Platformie.W post., wszelkie ośw., wnioski, zaw. oraz informacje przek. są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu ośw., wniosków, zaw. oraz informacji przesłanych za poś. Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załą., składa się pod rygorem niew. w formie elektronicznej lub postaci ele. za poś. Platformy, podpisaną kwa. podpisem ele., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Post. o udzielenie zam. prowadzi się w języku polskim. Dok. sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Osobami upr. do kontaktu z Wyk. są:w zakresie for.: Katarzyna Sieracka – (52) 339 – 21 – 06 w zakresie merytorycznym: Kamilla Piątkiewicz – https://e-propublico.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Powstańców Wielkopolskich 10 , 85-090 Bydgoszcz.
Tel.: 52 3392100, e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Powała, za poś. telefonu 52/339-21-00 lub adresu e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kultury mikrobiologiczne VI – znak sprawy: WIWa.272.20.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4) odbiorcami przek. przez Wyk. danych oso.będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postę.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przech., zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.Zamawiający informuje, że;1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wyk. od adm. kopii danych osob. pod. przetwarzaniu), Zam. może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu spr. nazwy lub daty zak. post. o udzielenie zam.;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIWa.272.20.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna I

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Granulat
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna II

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna III

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna IV

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Petrifilm

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Dla zadania nr 1
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim,
dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Dla zadania nr 2
1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach)
Dla zadania nr 3
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach)
Dla zadania nr 4
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Dla zadania nr 5
1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dla zadania nr 1
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla jednej pożywki, jednego suplementu i jednego testu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim,
dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Dla zadania nr 2
1 Dla minimum 10 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla minimum 2 artykułów przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim zawierające nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie próbek po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach)
Dla zadania nr 3
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
3 Dostarczenie bezpłatnie po 15 sztuk z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w probówkach)
Dla zadania nr 4
1 Dla minimum 4 artykułów przykładowe certyfikaty jakości z podanym terminem przydatności
2 Dla 1 artykułu przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim, dla pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
Dla zadania nr 5
1 Przykładowy certyfikat jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz oferty – załącznik nr 1
2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 – załącznik nr 2
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
4 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy – Pzp
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-03 08:30
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma: https://e-propublico.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-03 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-02

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij