Kultury mikrobiologiczne

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10
Tel. 52 339 21 00
Fax. 52 322 13 52
E-mail bydgoszcz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Kultury mikrobiologiczne II

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Kultury mikrobiologiczne IICzęść 1: Diagnostyka mikrobiologiczna I Część 2: Diagnostyka mikrobiologiczna II Część 3: Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella WIWa.272.6.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1680181576550
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=9a0a4dce-fcd0-4763-9a80-bdf9ddb520ec
CPV 33.69.81.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Ośw. wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4 Oś. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konk. i kon. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w post., albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kap. wraz z dokumentami lub inf. pot. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej.2 Zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaśw. właś. naczelnika urzędu skar. potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem pod. lub opłat, wraz z zaś., Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot., że odp. przed upływem terminu składania wn. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.3Zaś. z ZUS lub KRUS Zaś. albo inny dok. właściwej terenowej jednostki org. Zakładu Ub. Społ. lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubez. Społ. pot., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ub. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ub. społeczne lub zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dok. Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot., że odpowiednio przed upływem terminu skł. wniosków o dop. do udziału w post. albo przed upływem terminu skł. ofert Wyk. dokonał płatności należnych składek na ub. społeczne lub zdr. wraz ods. lub grzyw. lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.4Odpis lub informacja z KRS lub CEIDGOdpis lub informacja z Kraj. Rejestru Sąd. lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia. Gosp., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej zł., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) Dok. pod. zag.:1 Inf. z odp. rejestru lub inny rów. dokument Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rze. Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rów. dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.2 Dok. pot. niezaleganie z opł. podatków, opłat lub składek na ub. społeczne lub zdrowotne Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego” lub “Zaśw. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS” składa dokument lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wyk. nie naruszył ob. dot. płatności pod., opłat lub składek na ub. społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3 Dok. pot., że nie otwarto lik. wyk. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG” składa dok. lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., pot., że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono up., jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierz., jego działalność gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wyn. z podobnej procedury przew. w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wys. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich zło.. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1 Przykładowe certyfikaty jakości Zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań 2 Przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim – Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 1 3 Próbki Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2 4 Instrukcja w języku polskim Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1 Przykładowe certyfikaty jakości Zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań 2 Przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim – Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 1 3 Próbki Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2 4 Instrukcja w języku polskim Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz ofertowy dla Wykonawcy – załącznik nr 1 2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1 – załącznik nr 2 3 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 2 4 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 3 – załącznik nr 2 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 6 Wzór umowy – załącznik nr 5 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, tel. 52 339 21 00, e-mail przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 4 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BYDGOSZCZY
85-090 BYDGOSZCZ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10

2023-04-07

Sposób składania ofert platforma: https://e-propublico.pl/ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 2: cena 60
część 3: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00157658/01

Dostawy
Kultury mikrobiologiczne II
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092462
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Wielkopolskich 10
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 52 339 21 00
1.5.8.) Numer faksu: 52 322 13 52
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kultury mikrobiologiczne II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c3f46c6-ced8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157658
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043364/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Kultury mikrobiologiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W nin. post. kom. Zam. z Wyk. odbywa się przy użyciu śro. kom. ele., za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.Korzystanie z Pla. przez Wyk. jest bezpłatne. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Kultury mikrobiologiczne II” – znak sprawy: WIWa.272.6.2023.Wykonawca przystępując do post. o udzielenie zam. pub., ak. warunki korz. z Plat. okr. w Reg. zamiesz. na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wyk. zamierzający wziąć udział w post. musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do rep. Wyk. ważnego kwa. podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:a)podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod. realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);b)podpisie os. – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).1Zalecenia Zam. odnośnie kwali. podpisu ele.:a)dok. sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwa. pod. elek. w formacie PAdES;b)dok. sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwa. pod. ele. w formacie XAdES;c)do składania kwa. podpisu ele. zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).Zam. określa nast. wym. sprzętowo – aplikacyjne poz. na korzystanie z Platformy:a)stały dostęp do sieci Internet;b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),c)komputer z zain. systemem op. Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,d) zain. dowolna przeg. internetowa – Platforma współpracuj z naj., stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek inte. (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zam. dopuszcza nast. format przesyłanych danych:1)pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Roz. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min. wymagań dla systemów tele., przy czym zaleca się wykorz. plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx; 2)w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wyk. jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;3)maksymalny rozmiar poj. pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zam. określa nast. informacje na temat kod. i czasu odbioru danych:a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załą. nie jest dostępny dla Zam. i przech. jest na ser. Platformy w formie zaszy. Zamaw. otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypo. do dok. ele. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przepr. transakcji pliku na Platformie.W post., wszelkie oświa., wnioski, zaw. oraz info. przek. są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oś., wniosków, zaw. oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za poś. Platformy, podp. kwa. podpisem el., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Post. o udzielenie zam. prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.Osobami upr.do kontaktu z Wyk. są:
w zakresie formalnym: Katarzyna Sieracka – e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl w zakresie merytorycznym:
Kamilla Piątkiewicz – e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zam. oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zam. informuje, że:1) adm. danych osobowych Wyk. jest Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Powstańców Wielkopolskich 10 , 85-090 Bydgoszcz.Tel.: 52 3392100, e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Powała, za pośrednictwem telefonu 52/339-21-00 lub adresu e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl;3) dane osobowe Wyk. będą prze. w celu przep. post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kultury mikrobiologiczne II – znak sprawy: WIWa.272.6.2023 oraz w celu archiwizacji dok. dotyczącej tego postępowania;4) od. przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wyk. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Wyk. jest zob., w związku z udziałem w przedmiotowym post., do wypełnienia wszystkich obo. formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przed. postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.Zamawiający informuje, że;1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIWa.272.6.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna I

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Diagnostyka mikrobiologiczna II

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty na stronie internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 – Kultury mikrobiologiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin ważności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Ośw. wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 4
Oś. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konk. i kon. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w post., albo ośw. o przynależności do tej samej grupy kap. wraz z dokumentami lub inf. pot. przyg. oferty, oferty częś. lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej.2 Zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaśw. właś. naczelnika urzędu skar. potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem pod. lub opłat, wraz z zaś., Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot., że odp. przed upływem terminu składania wn. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.3Zaś. z ZUS lub KRUS Zaś. albo inny dok. właściwej terenowej jednostki org. Zakładu Ub. Społ. lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubez. Społ. pot., że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ub. społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ub. społeczne lub zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dok. Zam. żąda złożenia przez Wyk. dok. pot., że odpowiednio przed upływem terminu skł. wniosków o dop. do udziału w post. albo przed upływem terminu skł. ofert Wyk. dokonał płatności należnych składek na ub. społeczne lub zdr. wraz ods. lub grzyw. lub zawarł wiążące por. w sprawie spłat tych należności.4Odpis lub informacja z KRS lub CEIDGOdpis lub informacja z Kraj. Rejestru Sąd. lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia. Gosp., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej zł., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) Dok. pod. zag.:1 Inf. z odp. rejestru lub inny rów. dokument Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rze. Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rów. dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.2 Dok. pot. niezaleganie z opł. podatków, opłat lub składek na ub. społeczne lub zdrowotne Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego” lub “Zaśw. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS” składa dokument lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wyk. nie naruszył ob. dot. płatności pod., opłat lub składek na ub. społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3 Dok. pot., że nie otwarto lik. wyk. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast “Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG” składa dok. lub dok. wyst. w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zam., pot., że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono up., jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierz., jego działalność gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wyn. z podobnej procedury przew. w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wys. nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich zło..
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1 Przykładowe certyfikaty jakości
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań
2 Przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim – Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 1
3 Próbki
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2
4 Instrukcja w języku polskim
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1 Przykładowe certyfikaty jakości
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań
2 Przykładowe specyfikacje pożywki w języku polskim – Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 1
3 Próbki
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2
4 Instrukcja w języku polskim
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi określonymi dla zadania nr 2
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1 Formularz ofertowy dla Wykonawcy – załącznik nr 1
2 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1 – załącznik nr 2
3 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 2 – załącznik nr 2
4 Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 3 – załącznik nr 2
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3
6 Wzór umowy – załącznik nr 5
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma: https://e-propublico.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij