Jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego klasy A i B

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7
Tel. 89 524 14 50
Fax. 89 524 14 77
E-mail wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
WWW www.olsztyn.wiw.gov.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego klasy A i B,

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego klasy A i B,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=olsztyn.wiw.gov.pl_1696315132852
LINK do SIWZ http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/bip/zamowienia-podprogowe
CPV 33.79.30.00
Osoba do kontaktu Katarzyna Kawecka, k.kawecka@olsztyn.wiw.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia wysłania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE
10-072 OLSZTYN
SZARYCH SZEREGÓW 7

2023-10-09

Sposób składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE, SZARYCH SZEREGÓW 7, 10-072 OLSZTYN Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty brutto – 100%.
Uwagi Olsztyn, dnia 02.10.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2021 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 08 marca 2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 41/2022 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 09 grudnia 2022 r. wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
NAZWA POSTĘPOWANIA: jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego klasy A i B, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.330.2023.JO.KK
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn,
NIP: 739-020-71-54, REGON: 000092663, tel.: (089) 524 14 50, *e-mail: do korespondencji w sprawie zamówień publicznych: wiwolsztvn@olsztyn.wiw.gov.pl
*adres strony internetowej Zamawiającego https://www.olsztyn.wiw.gov.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa szkła laboratoryjnego klasy A i B.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga produktów producentów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na wybrane pozycje asortymentowe. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje asortymentowe formularza oferty w danej części.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy dostawie certyfikat indywidualny do poz. nr 1-2 (dotyczy części nr 1) oraz certyfikat serii do poz. nr 1-4 (dotyczy części nr 2).
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił 2 faktury z podziałem na ilości wskazane poniżej (nie dotyczy części nr 1, 5, 6, 9, 10, 13).
8. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia wysłania zamówienia z adresu email: iustyna.olendrzynska@olsztyn.wiw.gov.pl Szczegółowe zamówienie zostanie przesłane na emaila, z którego została wysłana oferta Wykonawcy.
2. Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty na własny koszt i ryzyko.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA
1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferty Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
1
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, nie zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego na dalszym etapie badania ofert.
3. Zamawiający zweryfikuje powyższe na podstawie informacji zawartych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https: // ems.ms.gov.pl (Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie ust. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.cedig.gov.pl.
4. Wykonawca wskaże w formularzu oferty, że dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji jest dostępny za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych wskazanych wyżej.
5. Zamawiający samodzielnie pobierze dokumenty, o których mowa w ust. 3 – 4.
V. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełnioną i podpisaną ofertę,
2) pełnomocnictwo (jeżeli przewiduje).
2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli pełnomocnictw, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
3. Zamawiający jednokrotnie wzywa do uzupełnienia dokumentu.
4. Pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie Zamawiającego na podstawie ust. 2, muszą zostać złożone w wyznaczonym terminie i w formie wskazanej przez Zamawiającego.
5. Oferta nie podlega uzupełnieniu.
6. Niezłożenie oferty lub złożenie w formie innej niż wskazana w rozdziale IX ust. 3 skutkować będzie nierozpatrzeniem Oferty Wykonawcy na dalszym etapie badania.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Katarzyna Kawecka (sprawy formalne i merytoryczne) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
3. Zamawiający zamiennie dopuszcza porozumiewanie się drogą mailową na adres: () lub k.kawecka@olsztyn.wiw.gov.pl (sprawy proceduralne, wysyłanie zawiadomień).
4. Korespondencja powinna być opatrzona znakiem sprawy.
VII. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią zapytania. Jednocześnie dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli w przypadku zmiany treści zapytania niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
2
3. Oferty składa się w języku polskim, w formie pisemnej (złożonej w siedzibie Zamawiającego), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym/ osobistym. Nie dopuszcza się składania skanów ofert nieopatrzonych w/w podpisami.
4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wykaże Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik doumowy spółki cywilnej, bądź też przez pełnomocnika.
5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii lub w takiej samej postaci jak została złożona oferta. Z pełnomocnictwa winno wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub jest upoważniony do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa skutkować będą nierozpatrzeniem oferty w dalszym badaniu.
6. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
2) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
3) inne informacje niezbędne do oceny oferty.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10. Wielkość i układ załączonego do niniejszego zapytania wzoru oferty może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak treść oferty winna odpowiadać treści zapytania.
11. W trakcie prowadzonego postępowania nie podlegają ujawnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł oraz wykazał, że nie mogą być one udostępniane, za wyjątkiem zawartych w ofertach informacji dotyczących: nazwy (firmy) Wykonawcy i jego adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się:
1) w formie pisemnej na adres Zamawiającego – ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn lub
2) poczty elektronicznej – e-mail: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2023 r. o godz. 09.00.
3. Otwarcia ofert dokonuje się w dniu, w którym upływa termin składania ofert w danym postępowaniu lub dnia następnego, gdy termin składania ofert został wyznaczony do końca dnia.
4. Oferta złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie podlega badaniu i ocenie. O fakcie tym powiadamia się Wykonawcę, który złożył ofertę po terminie składania ofert (e-mailowo).
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
3
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków – z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty brutto – 100%.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści ofert.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów albo złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
1) cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od szacunkowej wartości zamówienia), i/lub
2) treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
7. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty.
8. Dopuszcza się negocjowanie z Wykonawcami (pisemne) cen i pozostałych elementów ofert złożonych w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w przypadku, gdy:
1) najniższa zaoferowana cena przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia;
2) w zamówieniu uzyskano oferty z tymi samymi cenami;
3) bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia jest taki sam.
9. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół z negocjacji.
10. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
XIII. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (np. jest niepodpisana lub nie złożona w formie wskazanej w rozdziale IX ust. 3),
2) jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia lub zawiera zmianę opisu przedmiotu zamówienia,
3) Wykonawca nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie,
4) złożoną przez Wykonawcę w liczbie większej niż jedna oferta,
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4
6) Wykonawca wykonał nienależycie na rzecz Zamawiającego zamówienia publiczne, w szczególności:
– nie wykonał zamówienia w umówionym terminie,
– nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
– wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego.
7) zawiera rażąco niską cenę lub gdy Wykonawca nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę,
2) braku ofert (również z powodu ich odrzucenia),
3) gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
4) gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, w przypadku, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego lub bez podania przyczyny.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (w przypadku, gdy zastosowano więcej niż 1 kryterium oceny ofert);
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z faktycznym i prawnym uzasadnieniem.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez:
1) wysłanie informacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na adres e-mailowy podany w ofercie i/lub
2) zamieszczeniu informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
8. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił realizacji zamówienia na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy.
XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
5
UE L 119 z 04.0.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. str. 2) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie następuje za pomocą adresu e-mail: rodo@olsztyn.wiw.gov.pl lub korespondencyjnie na w/w adres.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych.
4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Dane osobowe Wykonawcy pozyskane procedurze będą przechowywane przez okres 5 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
XVI. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
5. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty (excel)
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.
Dorota Daniluk
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
/podpisano elektronicznie/

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij