Inkubator

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 27 01
Fax. 12 628 20 35
E-mail wiitch@chemia.pk.edu.pl
WWW www.chemia.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Inkubator (107) do projektu Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Inkubator (107) do projektu Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1652351255606
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl
Osoba do kontaktu Joanna Ortyl, chemiajo@gmail.com
Wymagany termin realizacji zamówienia maj/czerwiec 2022
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-05-16

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Inkubator (107) do projektu Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5
Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: inkubator
Specyfikacja:
• Objętość: 240L
• Rodzaj grzania: płaszcz powietrzny
• zaopatrzona w wysokostabilny czujnik CO typu przewodnościowego
• Zakres CO2: 0-20%
• zaopatrzona w czujnik temperatury
• zaopatrzona w Funkcja Auto Start
• zaopatrzona w sygnalizacja niskiego poziomu wody
• Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. x wys. x gł.) 780 x 934 x 834 mm
• Wymiary wewnętrzne maksymalne (szer. x wys. x gł.) 607 x 670 x 583 mm
• Zakres regulacji temperatury +3stopn. do 55stopn.C
• Odchylenie temperatury, czasowe/ przestrzenne ±0,1stopn.C / ±0,5stopn.C
• Zakres temperatury otoczenia +18stopn. do 33stopn.C
• Czas powrotu do normalnego stanu w 37stopn.C < 10 minut
• Stała wilgotność > 95%rH
• Dokładność kontroli O2 Vol ± 0,1%
• Zasilanie 230 V/50 Hz
Wymagany termin realizacji zamówienia: maj/czerwiec 2022
Warunki płatności: przelew, termin płatności 14 dni, faktura VAT
Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%
• cena – max 100%
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej
ZASADY OCENY KRYTERIUM – CENA
W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów= (Cmin/Cof)*100*waga
Gdzie poszczególne elementy oznaczają:__________________________________
Cof- CENA podana w ofercie_____________________________________________
Cmin – najniższa CENA spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z opisem spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz uzyska najniższą cenę.
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie: a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej, b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Wszelkich informacji udziela:
Joanna Ortyl, chemiajo@gmail.com
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta Cenowa oraz Wykaz oferowanego sprzętu i przekazać drogą elektroniczną
e-mail chemiajo@gmail.com, oferta ważna do dnia 16.05.2022 do godz. 12.00 Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania jeżeli cena brutto najniższej oferty przekroczy kwotę jaka zamawiający przeznaczył na w/w zamówienie.
dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
Kraków, 26.04.2022 r. miejscowość, data
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij