Dygestorium

Dane organizatora SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ
02-776 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 159
Tel. 22 59 350 10
E-mail dwbis@sggw.pl
WWW wbis.sggw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dygestorium wraz z transportem i montażem, gwarancja

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dygestorium wraz z transportem i montażem, gwarancja
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.sggw.edu.pl_1679474763220
LINK do SIWZ http://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/zapytanie-ofertowe-na-dygestorium-bezszczelinowe/
Wymagany termin realizacji zamówienia 2023.04.28
Miejsce i termin składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ
02-776 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 159

2023-03-28

Sposób składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ, NOWOURSYNOWSKA 159, 02-776 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 83 z dnia 16 czerwca 2021r Regulamin
udzielania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których
wartość netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000 PLN,
Zamawiający-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z
zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:
1. Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
2. Przedmiot zamówienia:
Dygestorium wraz z transportem i montażem, gwarancja
Specyfikacja:
Dygestorium bezszczelinowe
Wymiary: (szer./gł./wys.): 1500x930x2400mm (+-5%);
Media: 2x zimna woda (zawór na listwie podblatowej, zlewik ceramiczny)
2x gniazdko elektryczne 230V w wykonaniu IP44 (zainstalowane na panelach na
listwie podblatowej) Dygestorium musi posiadać możliwość zainstalowania kolejnych
zaworów i gniazd elektrycznych w panelach. Panel elektryczny musi posiadać oznaczenie
CE.);
Podblatowa listwa armaturowa powinna być nachylona ku górze w celu zwiększenia
ergonomii;
Lampa oświetlająca komorę roboczą;
Czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced w wyposażeniu dygestorium (zgodnie z
normą PN EN 14175);
Układ nadzorujący musi być wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem LCD. Panel
sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez
komorę dygestorium w [m/s], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą
alarmu akustycznego i optycznego – brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża.
Układ nadzoru powinien posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenie
i wyłączenie oświetlenia komory dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie
alarmu akustycznego. Układ nadzoru powinien być wyposażony w podtrzymywanie
elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania
stycznikiem wentylatora zewnętrznego;
Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z
podwójnymi ścianami bocznymi wraz z blatem, panele z mediami, okno przednie, system
wentylacyjny, oświetlenie, elektroniczne systemy kontrolno-sterujące) oraz podstawy, w
której są zamontowane szafki wyposażone w chemoodporne kuwety lub szafki
bezpieczeństwa, ognioodporne posiadające niezbędne certyfikaty do przechowywania
substancji łatwopalnych;
Dygestorium musi być w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, musi być
niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją;
Komora robocza powinna być wykonana jako samonośna, bez stelaża wewnętrznego
(wymiary komory roboczej 1450x750x1345mm). W celu unikania tworzenia miejsc
gromadzenia się kurzu lub korozji, komora robocza bez dodatkowej ściany tylnej (bez
podwójnej ściany tylnej), wentylacja komory roboczej musi być realizowana wyłącznie za
pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej. Nie dopuszcza się wentylowania komory
dygestorium przez podwójna tylną ścianę, systemem szybrowym, dolnym kanałem
wentylacyjnym, itp.
Ściany wewnętrzne komory roboczej oraz ściany zewnętrzne komory manipulacyjnej
powinny być wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, pokrytej warstwą farby
chemoodpornej. W suficie komory roboczej zainstalowany króciec do podłączenia
wentylacji wykonany z PP. Górna część dygestorium (dach) musi posiadać zaślepione w
normalnym stanie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania. Konstrukcja
dygestorium musi umożliwiać redukcję nadmiernego ciśnienia.
Blat na wysokości min. 900mm wykonany z ceramiki lanej monolitycznej. Kształt blatu
dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni).
Zlewik chemiczny powinien być wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż
tylnej ściany komory roboczej, (podklejony od dołu do blatu). Obciążenie dopuszczalne
blatu, co najmniej 200 kg. Materiał wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków
toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Blat
na całej grubości wykonane bez użycia płyt bazowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie
dostępne krawędzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza się technologii malowania
któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu,
bez używania jakichkolwiek łączeń;
Okna winny być prowadzone na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków
oraz kół zębatych. Okno powinno być wyposażone w przycisk blokady wysokości na
wysokości min. 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem. Cały system
prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate powinny
być schowane wewnątrz paneli bocznych dygestorium aby nie mieć kontaktu z
agresywnymi substancjami. Nie dopuszcza się umieszczenia elementów prowadzących
okno (prowadnica, prowadnik) wewnątrz komory roboczej dygestorium. Zabezpieczenie
przed swobodnym opadaniem okna w momencie zerwania pasa.
System HB (hamulec bezpieczeństwa) musi się składać z podzespołu łączącego pas zębaty
z oknem dygestorium. Konstrukcja hamulca musi zapewniać szybki montaż pasa zębatego
bez użycia narzędzi.
System HB (hamulce bezpieczeństwa) musi być zainstalowany z obu stron okna.
System HB ma zadziałać przy zerwaniu któregokolwiek z pasów zębatych.
Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
a) certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej
Normy (np. PN-EN ISO 9001:2015) dotyczącej systemów zapewniania jakości w
zakresie Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego,
wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie
systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.)
b) certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań
odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001:2015) w zakresie
Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego Wydany przez
jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów
zarządzania środowiskiem.
c) certyfikat systemu zarządzania BHP, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej
Normy (np. 45001:2018) w zakresie Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzętu laboratoryjnego Wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i
uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania BHP.
d) Certyfikat zgodności i raport z badań zgodnie z normą PN-EN 14175-2,3 i 6 wydany
przez niezależne, akredytowane w tym zakresie Laboratorium testujące, dla
oferowanych modeli dygestoriów. Raport z badań musi potwierdzać bezszczelinową
konstrukcję dygestorium (bez podwójnej ściany tylnej)
e) Grubość powłoki epoksydowej, którą pokryte są dygestoria musi wynosić min. 200 μm
potwierdzona raportem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:2016-06
wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie.
f) W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją blachy z których
wykonanie są dygestoria, stal musi posiadać raport z badań odporności korozyjnej
według PN-EN ISO 9227:2017 wystawione przez laboratorium akredytowane w tym
zakresie. Raport z badań dodatkowo musi posiadać badanie zgodnie z normą PN-EN
ISO 4628-8:2013-05 potwierdzające odporność korozyjną w przypadku uszkodzenia
powłoki.
g) Ceramika monolityczna musi posiadać:
Certyfikat lub zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję
badawczą, potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę materiał jest spiekiem
ceramicznym o parametrach użytkowych gwarantujących co najmniej zgodność z
normami:
o EN 122
o EN 101
o EN ISO 10545-3
o EN ISO 10545-4
o PN-EN ISO 10545-5:1999,
o PN-EN ISO 10545-7:2000,
o PN-EN ISO 10545-8:2014-09,
o PN-EN ISO 10545-11:1999
o EN ISO 10545-13
o EN ISO 10545-14,
o PN-EN ISO 10545-15:1999,
3. Termin realizacji zamówienia 2023.04.28
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
składanych ofert) O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy
spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym)
5. Inne istotne warunki zamówienia:
– wystawienie faktury oraz płatność po dostarczeniu towaru
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA
Dygestorium. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta powinna zostać
podpisana przez osobę upoważnioną i przesłana w formie scanu (pdf) lub podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy przesłać mailem na adres
kgeo@sggw.edu.pl w temacie emaila należy wpisać zapytanie ofertowe na
dygestorium. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA (zał. nr 1 do
zapytania ofertowego).
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inne dokumenty upoważniające do
złożenia oferty w imieniu wykonawcy i jego reprezentowania, chyba że wynikają one z
ogólnodostępnych baz danych np. KRS/CEIDG.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
5) Ostateczna cena oferty winna być podana w PLN w kwocie brutto, zaokrąglonej do
dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo powinna zostać przedstawiona cena netto oraz
wartość podatku VAT.
6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy na adres kgeo@sggw.edu.pl do dnia 28.03.2023 godz. 12.00
8. Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zamawiający może także unieważnić postępowanie w sytuacji gdy cena oferty
przekroczy kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień
od Wykonawców na każdym etapie postępowania.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij