Dwuwiązkowy spektrofotometr UVVIS

ane organizatora SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166
Tel. 22 593 10 00
Fax. 22 593 10 87
E-mail szp@sggw.pl
WWW www.sggw.waw.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dwuwiązkowy spektrofotometr UVVIS

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dwuwiązkowy spektrofotometr UVVIS
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.sggw.edu.pl_1678956944614
LINK do SIWZ http://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/konkurs-na-dostawe-dwuwiazkowego-spektrofotometru-uv-vis/
Osoba do kontaktu Justyna Majewska kks@sggw.edu.pl, (22)59 353 54
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż 30.06.2023.
Miejsce i termin składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166

2023-03-31

Sposób składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
:100
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielania w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których wartość
netto jest wyższa niż 3 000 PLN i jest niższa od wartości 130 000
PLN., Zamawiający-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę
dostaw/usług, określonych poniżej:
1. Zamawiający:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Kształtowania Środowiska
ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa
2.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dwuwiązkowy spektrofotometr UVVIS
Dane techniczne:
Zakres długości fali: 190-1000 nm
Dokładność długości fali: ± 1,5
Dokładność fotometryczna: ±0.05%A
Wybudowany ekran i klawiatura umożliwiająca bezpośrednią pracę
Możliwość bezpośredniego połączenia z drukarką i komputerem PC
Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie pracą z poziomu
komputera PC
Obsługa w języku polskim i angielskim
3. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania
umowy, nie później niż 30.06.2023.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena
ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert):
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy
spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym
zapytaniu ofertowym).
5. Inne istotne warunki zamówienia:
5.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
5.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
drogą elektroniczną pod adresem: kks@sggw.edu.pl
5.4 Osoba uprawniona do kontaktów Justyna Majewska kks@sggw.edu.pl, (22)59 353 54
5.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5.6 Dostawa przedmiotu zamówienia-do siedziby Zamawiającego.
6. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA
Spektrofotometr. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta powinna zostać podpisane
przez osobę upoważnioną i przesłana w formie scanu lub podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Ofertę należy przesłać mailem na adres kks@sggw.edu.pl w temacie emaila
należy wpisać zapytanie ofertowe na spektrofotometr.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub anulowania postępowania,
w całości lub w części, na każdym jego etapie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można był przewidzieć
w momencie publikacji Zapytania ofertowego.
8. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę należy przesłać na adres: kks@sggw.edu.pl do dnia
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij