Drobny sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce chemiczne

Dane organizatora ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SP. Z O.O.
66-022 ZIELONA GÓRA
A. WYSOCKIEGO 4
Tel. kom. 660 733 749
E-mail office@agp-corp.com
WWW advancedgrapheneproducts.com
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Drobny sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce chemiczne, maksymalny termin dostawy po podpisaniu umowy/zamówienia 30 dni – Lejek analityc…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Drobny sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce chemiczne, maksymalny termin dostawy po podpisaniu umowy/zamówienia 30 dni – Lejek analityczny z rowkami do szybkiej filtracji, fi ok 60 mm, kąt rozwarcia 60°, wys. lejka: 150 mm – 3 szt. – Klamra metalowa do kolb reakcyjnych (Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 6000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 290 mm) – 1 szt. – Pokrywka kolby reakcyjnej, kołnierz: fi 100, szlif główny 29/32, króćce boczne: 29/32,19/26,14/23 (Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 10000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 290 mm) – 1szt. – Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 10000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 236 mm – 1 szt. – Pompa próżniowa laboratoryjna, max. moc: 80 W, max. prąd: 0,4 A, max. próżnia: 25 mbar, max. prędkość przepływu: 20 l/min, łapacz wilgoci: tak, regulator podciśnienia: tak, zabezpieczenie przed przepełnieniem: nie, obroty silnika: 1450 obr/min, moc koni: 1/8 HP, poziom hałasu: 52,0 dB, przyłącze węża: 5/16 cala (8 mm), tPowstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-1752/20 – Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-47290-150334.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150334
CPV 38.00.00.00, 38.43.65.00, 38.43.70.00, 42.12.24.50
Wymagania nie dotyczy Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Pomiędzy Oferentem/Dostawcą obowiązuje zakaz powiązań osobowo-kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osoba do kontaktu Paweł Bugała
535555321 p.bugala@agp-corp.com
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-04
Miejsce i termin składania ofert ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SP. Z O.O.
66-022 ZIELONA GÓRA
A. WYSOCKIEGO 4

2023-03-21

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Advanced Graphene Products S.A., Nowy Kisielin – A. Wysockiego 4, 66-002 Zielona Góra, : ; Osoby do kontaktu: Paweł Bugała, tel.: 535555321, e-mail: p.bugala@agp-corp.com Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-03-14 – data publikacji, 2023-03-21 – termin składania ofert, 2023-04 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena-wagi 100% liczba punktów obliczana wg wzoru: x=(a/b)*10, gdzie: x-liczba punktów (do 2 miejsc po przec.), a-najniższa oferowana cena netto w części postępowania, b-cena netto ocenianej oferty. najwyżej oceniona (największa liczba punktów) i wybrana będzie najtańsza oferta.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1752/20 – Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych
Zamówienia uzupełniające
brak
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Opis
Drobny sprzęt laboratoryjny, materiały i surowce chemiczne, maksymalny termin dostawy po podpisaniu umowy/zamówienia 30 dni – Lejek analityczny z rowkami do szybkiej filtracji, fi ok 60 mm, kąt rozwarcia 60°, wys. lejka: 150 mm – 3 szt. – Klamra metalowa do kolb reakcyjnych (Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 6000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 290 mm) – 1 szt. – Pokrywka kolby reakcyjnej, kołnierz: fi 100, szlif główny 29/32, króćce boczne: 29/32,19/26,14/23 (Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 10000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 290 mm) – 1szt. – Kolba reakcyjna okrągłodenna, pojemność: 10000 ml, fi kołnierza: 100 mm, fi kolby: 236 mm – 1 szt. – Pompa próżniowa laboratoryjna, max. moc: 80 W, max. prąd: 0,4 A, max. próżnia: 25 mbar, max. prędkość przepływu: 20 l/min, łapacz wilgoci: tak, regulator podciśnienia: tak, zabezpieczenie przed przepełnieniem: nie, obroty silnika: 1450 obr/min, moc koni: 1/8 HP, poziom hałasu: 52,0 dB, przyłącze węża: 5/16 cala (8 mm), typ pompy: przeponowa, przepona pokryta PTFE – 2 szt. – Eksykator z poliwęglanu, średnica 300 mm, z tubusem, materiał wykonania PC z kranem – 3 szt. – Filtry strzykawkowe, średnica 25mm, wielkość porów 0,45μm, membrana z PTFE – 100 szt. – Mieszadło mechaniczne moment obrotowy: min 52.0 N·cm, max. lepkość: min 100000mPa*s, objętość mieszanej cieczy: 50 20000 ml, zakres prędkości obrotów 60 2000 rpm, kontrola prędkości obrotów: pokrętło, uchwyt do pręta: regulowany w zakresie Φ2-10 mm, zasilanie: AC 220V, 50Hz, w zestawie min: mieszadło, podstawa wraz z prętem – 1 szt. (cena do 10 000 PLN netto)

Numer informacji: 2023-47290-150334

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij