Dostawa związków chemicznych i membrany syntetycznej

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
80-219 GDAŃSK
ZWYCIĘSTWA 27
Tel. 58 348 66 40
Fax. 58 348 66 39
E-mail ctwt@pg.edu.pl
WWW www.ctwt.pg.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa związków chemicznych i membrany syntetycznej realizowaną w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa związków chemicznych i membrany syntetycznej realizowaną w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1675347301306
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11165
Osoba do kontaktu W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia cz. 1 do 2 tyg., cz. 2 do 3 tyg. – od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII
80-219 GDAŃSK
ZWYCIĘSTWA 27

2023-02-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII, ZWYCIĘSTWA 27, 80-219 GDAŃSK Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty brutto
Uwagi 1
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Gdańsk, dnia 02.02.2023 r.
Nr postępowania: ZZ/05/057/2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK
NIP 584-020-35-93 REGON 000001620
Postępowanie prowadzi:
Centrum Transferu Technologii Politechnika Gdańska
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
e-mail:areta.zygadlowska@pg.edu.pl
http:// www.ctwt.pg.edu.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) – zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę związków chemicznych i membrany syntetycznej realizowaną w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
3. Wykonawcy mogą złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa związków chemicznych i membrany syntetycznej wg poniższej specyfikacji:
Cz. 1 L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1 Isopropyl myristate Mirystynian izopropylu, czystość ≥98% 2 x 1 kg 2 1,2-Pentanediol 1,2-PENTANEDIOL, glikol pentylenowy – 1,2, czystość 96% 2 x 250 ml 3 Membrany syntetyczne Membrany syntetyczne do badania przenikania transdermalnego, testowania dyfuzji, która pozwala przewidzieć dyfuzję w ludzkiej skórze, wielowarstwowe, niezwierzęce, 25 mm, grubość 300 μm 1 op. (60 szt.)
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
Cz. 2 L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1 Endothelial Cell Growth Medium MV (Ready-to-use) Podstawowe medium hodowlane dla komórek endotelialnych lub linii w oparciu o te komórki lub produkt równoważny spełniający taką samą charakterystykę: przydatność do hodowli pierwotnych komórek endotelialnych z naczyń krwionośnych, tętnic wieńcowych lub aorty, komórek wyizolowanych z tkanki ludzkiej, świńskiej, psiej, mysiej lub szczurzej, który po dodaniu Growth Medium MV Supplement Mix (Promo Cell) uzyska składniki Suplementu w stężeniach: Fetal Calf Serum (0.05 ml/ml); Endothelial Cell Growth Supplement (0.004 ml/ml); Epidermal Growth Factor (recombinant human) (10 ng/ml); Heparin (90 μg/ml); Hydrocortisone (1 μg/ml). 500 ml 2 Growth Medium MV Supplement Mix Suplement dodawany do podstawowego medium do hodowli komórek endotelialnych lub linii z tych komórek, który po dodaniu do podstawowego medium hodowlanego uzyska składniki Suplementu w stężeniach: Fetal Calf Serum (0.05 ml/ml); Endothelial Cell Growth Supplement (0.004 ml/ml); Epidermal Growth Factor (recombinant human) (10 ng/ml); Heparin (90 μg/ml); Hydrocortisone (1 μg/ml). 27,2 ml
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych, wad prawnych oraz uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych produktów poprzez wskazanie informacji umożliwiających jednoznaczne ich zidentyfikowanie, np. nazwy producenta, nazwy/typu/modelu lub specyfikacji technicznej.
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację rozumie się specyfikacje produktów udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta, modelu. Specyfikacje muszą potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto [cyfrowo, w złotych polskich (PLN), na załączniku do nin. ogłoszenia (formularz oferty)]. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 poz. 1221 z późn. zm.). Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dostawy, koszty transportu, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty
3
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
opakowania, gwarancji, itp. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY
Termin wykonania zamówienia: cz. 1 do 2 tyg., cz. 2 do 3 tyg. – od daty zawarcia umowy.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:
cena oferty brutto-100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z Rozdziałem II pkt 4 niniejszego ogłoszenia.
VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem wraz z załącznikami.
VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej na adres: Centrum Zamówień Publicznych – Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 211, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
z dopiskiem:,,Zamówienie Nr ZZ/05/057/20230
2. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE
4
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
1. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16).
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z ogłoszeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz.835).Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki.
5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia danej części określony w ogłoszeniu.
X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/05/057/2023;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
5
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
XI. OSOBY DO KONTAKTU
W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.
Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy.
ZATWIERDZAM
Na oryginale pieczęć i podpis
Kanclerz Politechniki Gdańskiej
mgr inż. Mariusz Miler
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij