Dostawa zmywarki laboratoryjnej

Dane organizatoraPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LESZNIE
64-100 LESZNO
NIEPODLEGŁOŚCI 66
Tel. 65 526 15 15
Fax. 65 526 21 41
E-mail psse.leszno@pis.gov.pl
WWW www.psse-leszno.pl
WojewództwowielkopolskiePowiatLesznoTreść zamówieniaDostawa zmywarki laboratoryjnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie
Szczegóły przedmiotu zapytania:
Automat myjąco-d…

Oryginalna treść ogłoszeniaOpis zamówieniaDostawa zmywarki laboratoryjnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w LesznieSzczegóły przedmiotu zapytania:Automat myjąco-dezynfekujący MIELE PG 8593 AE-WW-AD z jedną pompą wewnętrzną do dozowania detergentów płynnych oraz możliwością podłączenia 2 pomp zewnętrznych.W zestawie:− pompa dozująca detergenty płynne DOS K 85 PLex,− kosz górny A 100,− kosz dolny A 150,− moduły:- moduł 1-do szkła laboratoryjnego A300/3-2 szt.,- moduł 2-do szkła laboratoryjnego A302/3 moduł 4×8-2 szt.,- wkłady ½ do mycia nieiniekcyjnego AK12-2 szt.,− system oczyszczania wody SolPyre XIO Zero 20 z wylewką zewnętrzną z wężem długości 3 m z pistoletem,− przyłącze do zmywarko ¾ cala GZ z wężem długości 2 m,− zbiornik ciśnieniowy o pojemności 80l,− instrukcja obsługi urządzenia.Specyfikacjahttps://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1662452201268LINK do SIWZhttp://www.gov.pl/web/psse-leszno/zapytanie-ofertowe-pn-dostawa-zmywarki-laboratoryjnej-dla-powiatowej-stacji-sanitarno–epidemiologicznej-w-lesznieCPV42.95.90.00Osoba do kontaktuWszelkich informacji, wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela Dominik Kraczewski pod adresem e-mail: zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.plWymagany termin realizacji zamówieniamaksymalnie 4 tygodnie od daty prawidłowo złożonego zamówienia.Miejsce i termin składania ofertPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LESZNIE
64-100 LESZNO
NIEPODLEGŁOŚCI 66

2022-09-12Sposób składania ofertPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LESZNIE, NIEPODLEGŁOŚCI 66, 64-100 LESZNOMiejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą Składanie ofert wariantowych/częściowych Kryteria wyboru oferty i ich znaczenieNajniższa cena ofertowa brutto -100%.:100.0
UwagiW cenie oferty należy uwzględnić koszty dostawy, wniesienia oraz podłączenia/montażu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1. Termin dostawy maksymalnie 4 tygodnie od daty prawidłowo złożonego zamówienia.
3.2. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie uregulowane przez zamawiającego przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.2. W postepowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
Strona 3 z 5
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopni a lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
5.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
5.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.09.2022 r.: pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl za potwierdzeniem odbioru lub do siedziby Zamawiającego.
5.3. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą podlegały ocenie.
5.4. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) pełną nazwę oferenta
3) adres lub siedzibę Oferenta, NIP, REGON,
4) cenę oferowaną brutto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost z przedmiotu zamówienia, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania usługi.
5) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca.
6. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGA I SPOSÓB OCENY.
6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: Najniższa cena ofertowa brutto -100%.
Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru:
Pncb = Cn/Cb x 100 [pkt]
Pncb-oznacza punkty w kryterium Najniższa cena ofertowa brutto, Cn-oznacza najniższą oferowaną cenę ofertową brutto, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cb-oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty.
6.2. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do
Strona 4 z 5
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (ofertach pierwotnych).
7. DODATKOWE INFORMACJE
7.1. Wszelkich informacji, wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela Dominik Kraczewski pod adresem e-mail: zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.plData dodania2022-09-06Przejdź na początek ogłoszenia

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij