Dostawa zestawu fluorometrów

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
80-952 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 05
Fax. 58 347 20 44
E-mail rzecznik@pg.gda.pl
WWW wilis.pg.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa zestawu fluorometrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawu fluorometrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1669706483456
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11006
CPV 38.34.00.00, 38.41.00.00
Osoba do kontaktu Monika Gozdalik, email: szp.wilis@pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia termin dostawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi 8 tygodni.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
80-952 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2022-12-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDAŃSK Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena oferty 60
Termin dostawy 30
Okres gwarancji 10
Uwagi POLITECHNIKA
GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
GdańskXll 1-2022 r.
Dziekan
Nr zamówienia: ZZ/23/002/D/2022
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na
dostawę zestawu fluorometrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
tel.: 58 347 24-86, 58 347 24-19 www.pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93 REGON: 000001620
Rodzaj Zamawiającego: Uczelnia publiczna
Postępowanie prowadzi: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
Godziny pracy Sekcji Zamówień Publicznych WILiŚ: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.- zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu flurometrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – 1 komplet.
UWAGA!
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda: złożenia dokumentacji technicznej.
Przez dokumentacje techniczna rozumie się specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie.
Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja techniczna musi być złożona wraz z ofertą.
2. Ponadto dostawa obejmuje również szkolenie z uruchomienia i obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia będzie przeznaczony na potrzeby projektu OPUS Zastosowanie zintegrowanego podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym (UMO-2021/43/B/NZ9/00787) realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
4. Nomenklatura (kod) wg CPV:
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
38340000-0 Przyrządy do mierzenia ilości
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
6.Postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
IV. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia tj. termin dostawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wynosi 8 tygodni.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska, budynek nr 20 HYDRO pokój nr 210 (Sekretariat Katedry Inżynierii Sanitarnej).
4. Termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym na co najmniej 36 godzin przed planowaną dostawą. Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00.
5. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
cena oferty, termin dostawy, okres gwarancji
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium (1 pkt=1%)
1 Cena oferty 60% 60 pkt
2 Termin dostawy 30% 30 pkt
3 Okres gwarancji 10% 10 pkt
3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium: cena oferty brutto – 60 pkt. –
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
b) Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów – 60 pkt.
c) Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
Najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN…………………………………………. x 60 pkt. = liczba pkt przyznana ocenianej ofercie
Cena brutto ocenianej oferty w PLN w kryterium cena oferty
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Kryterium: termin dostawy – 30 pkt.
a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 8 tygodni od dnia
zawarcia umowy.
b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.
c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących
zasad:
– Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt.
– Za skrócenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 15 pkt.
– Za skrócenie terminu dostawy do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 30 pkt.
d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 4 tygodnie od dnia
zawarcia umowy.
e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 8 tygodni oferta zostanie odrzucona.
3) Kryterium: okres gwarancji -10 pkt.
a) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesiący.
b) Ocenie podlegać będzie okres gwarancji (wyrażony w pełnych miesiącach), liczony od
daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag, wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.
c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących
zasad:
– Ofercie z minimalnym, wymaganym przez Zamawiającego okresem gwarancji równym 12 m-cy Zamawiający przyzna 0 pkt.
– Za wydłużenie gwarancji do co najmniej 24 m-cy Zamawiający przyzna 10 pkt.
d) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 m-ce.
e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie wymiaru oferowanej
gwarancji, zamawiający uzna, że zaoferował minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji równy 12 m-cy.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel.+48 58 347 24 19 =
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86 łlL+J1J UCZSlnie
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl Fahrenheita
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
5. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena oferty brutto i termin dostawy. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
CK = Kc + Kt + Kg, gdzie:
a) K = całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
b) Kc – liczba punktów w kryterium cena oferty
c) Kt – liczba punktów w kryterium termin dostawy
d) Kg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
10. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. W trakcie badania i oceny Zamawiający zastosuje przepisy art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
14. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13.04.2022 r. (Dz. U. z 2022,
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
poz. 835). Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej.
15. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.
16. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami prawa.
5. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. Koszty poniesione przez Wykonawcę, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
7. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
8. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.
10. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 2021 r poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towaru i usług, która miałby obowiązek doliczyć. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać nazwę i wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku a także wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Zamawiający nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje muszą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2021r. poz. 1655).
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć w odrębnym pliku zatytułowanym tajemnica przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi zawierać co najmniej:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) pełnomocnictwo (opcjonalnie, jeżeli dotyczy).
2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3.Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem
b) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
d) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
4.0ferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.
6. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
7.0fertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
8.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu drogą elektroniczną na adres email: szp.wilis@pq.edu.pl
9.Termin związania ofertą: 30 dni.
IX. UMOWA
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
X. OSOBA DO KONTAKTU
Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Gozdalik, email: szp.wilis@pq.edu.pl.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Ofertę należy złożyć do dnia 5L.12.2022 r. do godz. 12.00
w formie pisemnej – w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.010, z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na dostawę zestawu fluorymetrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ZZ/23/002/D/2022.
lub
w formie lub w postaci elektronicznej – należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: szp@wilis.pg.gda.pl wpisując w treści wiadomości: Oferta w postępowaniu na dostawę zestawu fluorymetrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, ZZ/23/002/D/2022.
2.Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/23/002/D/2022 na dostawę zestawu fluorymetrów wraz z akcesoriami na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prDwo do prmłDEmandDD/01 oEbbowyEh, o którym mowDw Dt 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
– w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel. +48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
Uczelnie
Fahrenheita
– w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
W imieniu Zamawiającego:
Załączniki do ogłoszenia:
1.Formularz oferty
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3.Wzór umowy
f’/r>
Dziekan
inż. Joanna Żukowska, prof. PG INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA [4]
POLITECHNIKA GDAŃSKA tel.+48 58 347 24 19
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska +48 58 347 24 86 [IIIIII Uczelnie
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: szp.wilis@pg.edu.pl Fahrenheita
80-233 Gdańsk www.pg.edu.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij