Dostawa zestawu eksperymentalnego

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1655808757818
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56559
CPV 31.73.10.00
Osoba do kontaktu mgr Katarzyna Kaczorowska – Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni od daty udzielenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-06-27

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/147/2022 Rzeszów, 2022.06.20
Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska – Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert.
Opis
Temat: Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki
Wspólny Słownik Zamówień: 31731000-9 – Artykuły elektrotechniczne
Opis:
Zestaw eksperymentalny laboratorium mikroelektroniki w składzie:
1. Moduł elektroniczny I – 5 sztuk
2. Moduł elektroniczny II- 4 sztuki
Cechy zestawu:
wyświetlacz 7-segmentowy, moduł LCD 16×2, matryca 8×8 RGB
2 MP aparat
ponad 22 zintegrowane czujniki, np. czujnik temperatury i wilgotności DHT11, czujnik nachylenia, czujnik ruchu
46 kursów i 18 projektów dla Pythona i Scratcha
Interfejs serwonapędu, interfejs silnika krokowego, silnik wibracyjny
sterowanie joystickiem
matryca przycisków 4×4, przełącznik połączeń PCB, kontroler czułości czujnika ruchu, kontroler czułości czujnika dźwięku, kontroler jasności modułu LCD 16×2
odłączana klawiatura bezprzewodowa, zintegrowana komora na powerbank i akcesoria.
WYMAGANE Akcesoria
o chip RFID
o Karta RFID
o Zasilacz 12 V
o serwomotor
o Silnik krokowy
o Odbiornik podczerwieni
o Pilot na podczerwień
o Silnik DC z przystawką wentylatora
o Złącze HDMI
o Śrubokręt
o karta microSD (32 GB)
o Czytnik kart SD
Moduł elektroniczny spełniający wymagania:
Procesor chipset Broadcom BCM2711 64-bit lub równoważny
Rdzeń Quad-Core ARM Cortex-A72 lub równoważny
Systemy operacyjne Linux Raspbian Windows 10 loT
Taktowanie 1,5 GHz
Architektura ARMv8-A
Pamięć RAM 4 GB LPDDR4
Pamięć karta microSD
Gniazdo GPIO Złącze 40-pin (2×20 pin) raster 2,54 mm
Zasilanie
5,0 V / 3 A poprzez USB C
5 V przez GPIO
PoE przy pomocy
dodatkowej nakładki
Wymiary płytki
85 x 56 x 17 mm
Interfejsy
Interfejs USB
2x USB 2.0 – gniazdo typ A
2x USB 3.0 – gniazdo typ A
Interfejs sieciowy
port Ethernet 100/1000 Mbps
Interfejs WiFi
Dual Band 2,4 GHz i 5 GHz
802.11 b/g/n/ac
Bluetooth Low Energy, BLE 5
Kamera gniazdo CSI
Wyświetlacz dotykowy gniazdo DSI
Wideo 2 x microHDMI
H.265 4K 60 kl/s
H.264 1080p 30 kl/s
OpenGLES 1.1, 2.0, 3.0
Komunikacja UART, SPI, I2C, GPIO
Do zestawu wymagane:
Zasilacz o napięciu wyjściowym 5 V oraz wydajności prądowej 3 A ze złączem USB C.
Czarna obudowa z wentylatorem – pozwala aktywnie chłodzić moduł dzięki zastosowanemu wentylatorowi, daje dostęp zarówno do złącz audio, wideo, karty microSD, zasilania oraz złącz GPIO.
Przewód microHDMI – HDMI – o długości 1,5 m do połączenia modułu z monitorem.
Karta microSD 32 GB klasa 10 – szybka karta pamięci klasy 10 o pojemności 32 GB z oprogramowaniem NOOBs.
Przewód sieciowy – Ethernet Patchcord UTP 5e o długości powyżej 1 m umożliwia stworzenie połączenia z Internetem.
Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:
– udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej
– szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów
– szybka wyszukiwarka plików – pełna obsługa architektury 64
-bitowej – rozbudowane narzędzia administracyjne
– możliwość tworzenia kont użytkowników
– możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów
– wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem
– nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi,
– narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym
– współpraca w domenie – rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
III. TERMIN REALIZACJI
45 dni od daty udzielenia zamówienia
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć informację o nazwie producenta oraz numery katalogowe oferowanych produktów.
3. Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl
W tytule wiadomości należy podać numer postępowania – NA/O/147/2022
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą
e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl do dnia 2022.06.27 do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.06.27 do godz. 10.15
Termin związania ofertą: 30 dni
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij