Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjn…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjn…Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1)zakup i dostawę zestawu, posiadającego parametry wyspecyfikowane w punkcie III Specyfikacji technicznej, 2)załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w jego siedzibie tj. Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 3)instalacja i uruchomienie aparatury, 4)przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu,5)świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji. 6)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony zestaw.Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SIWZ4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny, tj. zawierać pełne oprzyrządowanie i akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy wszystkich komponentów wchodzących w jego skład w pełnym zakresie zadeklarowanych parametrów technicznych. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE. 5/W3D/D/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1649774255686
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/57558/details
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1, ppkt 5) (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp): a)„Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)” – załącznik nr 5 do SWZ, b)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust 1 Ustawy– załącznik nr 6 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ, na którą składają się następujące dokumenty: 1)„Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 2)„Specyfikacja techniczna” dla Części 1 i Części 2 – załącznik nr 2 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 4)„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 5)dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ, 6)pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.Forma i postać składanych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictwa została określona w rozdziale XII SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały one określone przez Zamawiającego w rozdziale IX SWZ), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 uPzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa rozdziale VIII SWZ (jeśli zostały one określone przez Zamawiającego (art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp)), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 6.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2022-04-22

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-05-21
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
termin realizacji zamówienia 20
Uwagi 2022/BZP 00119212/01

Dostawy
Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjn…
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjn…

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d4bf6c-ba41-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119212
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020089/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Dostawa zestawu do analizy fluorescencji i chemiluminescencji układów biologicznych wraz z wyposażeniem służącym do pracy z próbkami biologicznymi dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl . Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy, w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych dokumentów i oświadczeń przekazywanych przy użyciu platformy, znajduje sią w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” na stronie internetowej pod adresem https://plodz.ezamawiajacy.pl . Ogólne zasady korzystania z platformy: 1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl .
2)Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w e-mail Zamawiającego. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4)włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf . W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1)plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 1)Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzeci, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w „Formularzu ofertowym”. 2)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuję o zasadach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Politechnice Łódzkiej: email wladyslaw.wojtowicz@p.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych z dopiskiem „Administrator bezpieczeństwa informacji”, c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: – w celu realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, -przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu inteligentny Rozwój, na lata 2014-2020, -przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem d)odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy, na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl
e)dane osobowe są przechowywane przez okres: -4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, – dłuższy niż 4 lata, zgodnie z art. 78 ust. 4 uPzp jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata; dane osobowe przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, -niezbędny do realizacji celu projektu, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z zapisów umowy z instytucją współfinansującą lub przepisów prawa,
f)obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, i)nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5/W3D/D/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1)zakup i dostawę zestawu, posiadającego parametry wyspecyfikowane w punkcie III Specyfikacji technicznej, 2)załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w jego siedzibie tj. Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 3)instalacja i uruchomienie aparatury, 4)przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu,5)świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji. 6)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony zestaw.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SIWZ
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. 6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny, tj. zawierać pełne oprzyrządowanie i akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy wszystkich komponentów wchodzących w jego skład w pełnym zakresie zadeklarowanych parametrów technicznych. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1,
ppkt 5) (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp): a)„Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)” – załącznik nr 5 do SWZ, b)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust 1 Ustawy– załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ, na którą składają się następujące dokumenty: 1)„Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 2)„Specyfikacja techniczna” dla Części 1 i Części 2 – załącznik nr 2 do SWZ (dokument stanowi treść oferty)
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 4)„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 5)dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ,
6)pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4.Forma i postać składanych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictwa została określona w rozdziale XII SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli zostały one określone przez Zamawiającego w rozdziale IX SWZ), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.Zgodnie z art. 118 ust. 3 uPzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa rozdziale VIII SWZ (jeśli zostały one określone przez Zamawiającego (art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp)), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 6.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1)wycofania lub wstrzymania dystrybucji urządzenia, które Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące model i typ, parametry urządzenia proponowanego. Brak sprzeciwu Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm, lub warunków technicznych mających zastosowanie do przedmiotu umowy, która ma wpływ na zakres realizacji przedmiotu umowy, 3)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy o wartość naliczonego podatku VAT wg zmienionej stawki podatku,
4)zmiany terminów wykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, zmianami terminów lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 5)zmiany terminów wykonania umowy w przypadku gdy dochowanie terminu/ów umownego/ych jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. 6) zmiany warunków płatności, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy,
7) zmiany formy prawnej Wykonawcy lub zmiany adresu siedziby Wykonawcy, 8)zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp. 2.Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie można wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów uPzp. 3.Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 4.Wszelkie zmiany umowy, dopuszczalne na mocy ust. 1 umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem. Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą stronę o konieczności zmiany umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem, wraz z uzasadnieniem. Druga strona powinna w ciągu kolejnych 14 dni wystosować odpowiedź na wniosek strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-22 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-22 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-21

Numer informacji: 2022-BZP-00119212-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij