Dostawa zautomatyzowanego systemu do preparatyki metalograficznej

ane organizatora POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
75-453 KOSZALIN
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2
Tel. 94 347 85 00
Fax. 94 342 59 63
E-mail kancelaria.uczelni@tu.koszalin.pl
WWW tu.koszalin.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Koszalin
Treść zamówienia Dostawa zautomatyzowanego systemu do preparatyki metalograficznej dla Politechniki Koszalińskiej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zautomatyzowanego systemu do preparatyki metalograficznej dla Politechniki Koszalińskiej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.tu.koszalin.pl_1682572031864
LINK do SIWZ http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art39224.html
Wadium 130.00
Osoba do kontaktu Karolina Banasiak
Dział Zamówień
tel.: 94 34-78-635
e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
75-453 KOSZALIN
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2

2023-05-05

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2, 75-453 KOSZALIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie wyjaśnień:100
cena brutto-100:100.0
Uwagi Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (formularz cenowy).
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17 Koszalin.
IV. Kryteria oceny ofert
Pod uwagę będą brane kryteria: cena brutto-100%, (cenę należy podać w złotych polskich PLN) netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, jakie mogą wystąpić.
V. Badanie ofert. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe
Zamawiający będzie badał tylko ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o zastosowane kryteria oceny ofert.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz zaproponowanej ceny w ofercie.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień – w tym dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny leży po stronie wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia po wcześniejszym wezwaniu oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. W przypadku sprzeciwu Wykonawcy dotyczące poprawienia innej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Zamawiający odrzuci ofertę:
niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
zawierającą rażąco niską cenę,
wariantową,
złożoną po terminie składania ofert,
5) złożoną w formie papierowej.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
VI. Termin przygotowania ofert
Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 05.05.2023 r. do godz. 1100. Oferty złożone po czasie lub w wersji papierowej nie będą brane pod uwagę.
VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna:
posiadać datę sporządzenia,
być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty,
zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę.
VIII. Wykaz dokumentów, które powinny zostać złożone przez Wykonawcę w ofercie
Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Wypełniony formularz cenowy (załączniki nr 2)
Wypełnione oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
Kontakt do składającego zapytanie:
Karolina Banasiak
Dział Zamówień
tel.: 94 34-78-635
e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij