Dostawa zasilacza laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa do Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechniki Bydgoskiej zasilacza laboratoryjnego LW-3005-2KD

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa do Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i ElektrotechnikiPolitechniki Bydgoskiej zasilacza laboratoryjnego LW-3005-2KD
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=unispace.pbs.edu.pl_1694603960234
LINK do SIWZ http://unispace.pbs.edu.pl/public-procurements/procurement/64f6fad57536511e9ed50f0f
CPV 31.70.00.00
Osoba do kontaktu milweg002@pbs.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie do dnia 30.09.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2023-09-14

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 14:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Załącznik nr 7 do
Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
1 S t r o n a
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NIP 5540313107
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza laboratoryjnego LW-3005-2KD 0-30 V, 0-5 A, 150 W
Kod CPV: 31700000-3
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechniki Bydgoskiej zasilacza laboratoryjnego LW-3005-2KD o następujących parametrach:
producent: LongWei
zasilacz impulsowy
posiada 4 kanały: 2 kanały regulowane, 1 kanał nieregulowany 5V/ 2A oraz 1 kanał USB
napięcie wyjściowe: 0-30V
prąd wyjściowy: 0-5A
wyświetlacz: podwójny 4-cyfrowy wyświetlacz LED
moc wyjściowa: 150W
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone:
1) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli;
2) osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 2
do zaproszenia.
IV. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
2 S t r o n a
V. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu
podpisania umowy, bez podania przyczyny.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie do dnia 30.09.2023 r.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres -e-mail milweg002@pbs.edu.pl
Termin składania ofert: do 14.09.2023 r., do godz. 14.00
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za
pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc =——————————-x 100
cena badanej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: milweg002@pbs.edu.pl.
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Internetu, problemy
techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
XI. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
Bydgoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-maila: iod@pbs.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publiczne;
3 S t r o n a
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij