Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1657199834118
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56811
CPV 39.71.11.20
Osoba do kontaktu Michał Pękala – tel. (17) 743 22 04; e-mail m.pekala@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 7 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-07-14

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/176/2022
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.] na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
Osoba prowadząca postępowanie:
Michał Pękala – tel. (17) 743 22 04; e-mail m.pekala@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opis
Temat:
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami
Wspólny Słownik Zamówień:
39711120-6 Zamrażarki
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami.
1. Charakterystyka zamrażarki:
1) pozioma – skrzyniowa,
2) podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
3) zamknięcie na klucz,
4) podtrzymanie bateryjne,
5) przepust kablowy,
6) sterownik mikroprocesorowy,
7) energooszczędne,
8) stabilna i jednolita temperatura;
9) możliwość badania przestrzennego rozkładu temperatury w komorze w temperaturze -80stopn.C
2. Właściwości alarmu:
1) alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
2) alarm uszkodzenia sondy,
3) alarm zaniku zasilania.
3. Specyfikacja urządzenia:
Pojemność (netto) [L]
189 (+/- 10%)
Minimalny zakres temperatury [stopn.C]
-86 / -20
Minimalna ilość stelaży (ilość pudełek w jednym stelażu)
3 (6) + 9 (11)
Maksymalna ilość pudełek 50 mm
117
Minimalne Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]
755 x 437 x 650
Maksymalne Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]
923 x 605 x 825
Maksymalna Waga (netto) [kg]
65
Zużycie energii [kW / 24 godz.]
Nie więcej niż 5,3 kW
Gwarancja
Minimum 12 miesięcy
4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:
1) Dostawa, wniesienie uruchomienie urządzenia;
2) Dostawa min. 2szt metalowych stelaży na min. 6 pudełek 50mm z nieprzymarzającym uchwytem ze stali nierdzewnej
3) Dostawa kriopudełek z PP na min. 1000 próbek
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych.
2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
3. Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych
III. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 7 dni od daty podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Do oferty należy dołączyć broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Dokumenty należy dołączyć w języku polskim.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
10. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
11. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp.,
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
1
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
Cena w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert
VI. BADANIE OFERT
BADANIE OFERT:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oceniane będą wyłącznie oferty:
a) kompletne,
b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,
c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
d) niepodlegające odrzuceniu
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3. Oferty złożone po terminie.
4. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości:
NA/O/176/2022 – oferta na:
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z akcesoriami
W terminie do dnia 2022.07.14 do godz. 10.00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin otwarcia ofert: 2022.07.14, godz. 10.15
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert
IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: m.pekala@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij