Dostawa z montażem stereomikroskopu

Dane organizatora UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
Tel. 61 829 40 00
Fax. 61 829 44 44
E-mail rectorof@amu.edu.pl
WWW www.amu.edu.pl
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa z montażem stereomikroskopu do obserwacji w epi-fluorescencji oraz świetle przechodzącym oraz jego skalibrowanie do użytkowania i pr…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa z montażem stereomikroskopu do obserwacji w epi-fluorescencji oraz świetle przechodzącym oraz jego skalibrowanie do użytkowania i przeszkolenie pracowników Centrum Zaawansowanych Technologii.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1697453730314
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=61894
CPV 38.51.52.00
Osoba do kontaktu Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest Pan
Michał Krystian Okliński, kierownik laboratorium, tel. 575 083 275, e-mail:
michal.oklinski@amu.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie maksymalnym do dnia 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-712 POZNAŃ
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1

2023-10-23

Sposób składania ofert UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wykonawca przeszkoli sześciu członków zespołu w użytkowaniu mikroskopu, gdzie łączny czas szkolenia powinien być nie mniejszy niż 6 godzin.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego- wymagania techniczne i jakościowe stereomikroskopu.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań.
5. Koszt transportu wraz z rozładunkiem i wniesieniem ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca udzieli minimum 24 m-cy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zaostrzeń i przeszkolenia pracowników;
a) Czas reakcji: czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia wad dostarczonego sprzętu liczony od momentu zgłoszenia wynosi do 72 godzin w dni robocze, wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
b) Gwarancja obejmuje koszt części i serwisu.
c) Serwis lub naprawa w miejscu użytkowania zamawianego mikroskopu. W przypadku konieczności naprawy poza miejscem użytkowania koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia mikroskopu ponosi Wykonawca.
d) Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.
e) Wszelkie pozostałe informacje dotyczące gwarancji i zgłaszania wad będą zawarte w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym użytkownikowi.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w tym nie był używany przed dniem dostawy, ani np. pokazywany na imprezach targowych lub wykorzystywany w podobny sposób.
8. Wykonawca załączy wraz z ofertą opis techniczny zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) tj. w szczególności kartę katalogową lub kartę produktową oferowanego stereomikroskopu, foldery informacyjne w języku polskim lub angielskim itp.. Wykonawca w karcie katalogowej wskaże nazwę producenta i typ, model stereomikroskopu jaki wycenia i jaki zostanie dostarczony do Zamawiającego po podpisaniu umowy.
III. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie maksymalnym do dnia 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
IV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
1.2. opis techniczny, zgodnie z zapisami rozdz. II pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego.
1.3. pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem że ich treść odpowiadać będzie treści określonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.
9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie VI ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE.
V. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem stereomikroskopu- ZP3/00000000059.
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest Pan
Michał Krystian Okliński, kierownik laboratorium, tel. 575 083 275, e-mail:
michal.oklinski@amu.edu.pl.
VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres michal.oklinski@amu.edu.pldo dnia 23.10.2023 r. do godz. 12.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty na serwer Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca wpisuje cenę oferty w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy.
VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium Waga:
1. Cena brutto oferty (C) 100%
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Jeżeli oferta Wykonawcy wydaje się rażąco niska, Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty, a Wykonawca musi udowodnić, że cena nie jest rażąco niska.
4. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
5. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
IX. Postanowienia ogólne
1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2022, poz. 893 z późn. zm.).
10) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@amu.edu.pllub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznania rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową na podstawie art.6 ust.1 lit.b i c RODO w zw. Z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawnymi.
Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://odo.amu.edu.pI/KnowledgeBase#144
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij