Dostawa wytrząsarki z inkubacją

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki z inkubacją, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38436300-3 (wytrząsarki inkubacyjne).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.4. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pokój A237. 5. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1705583056544
LINK do SWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/876265
CPV 38.43.63.00
Osoba do kontaktu Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych
PL +48 58 523 23 20 sekretariatdzp@ug.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2024-02-19

Sposób składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI, JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi POLSKA: WSTRZĄSARKI INKUBACYJNE
DOSTAWA WYTRZĄSARKI Z INKUBACJĄ DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 13/2024 – 00034145-2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca 1.1 Nabywca Oficjalna nazwa : Uniwersytet Gdański

Status prawny nabywcy : Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej : Edukacja

2. Procedura 2.1 Procedura Tytuł : Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Opis : 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki z inkubacją, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38436300-3 (wytrząsarki inkubacyjne).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.4. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, pokój A237. 5. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy.

Identyfikator procedury : 9c961ee0-e332-4f53-8a0a-e22080f3cc1b

Wewnętrzny identyfikator : 5B10.291.1.2.2024.MB

Rodzaj procedury : Otwarta

Procedura jest przyspieszona : nie

2.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38436300 Wstrząsarki inkubacyjne

2.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Wita Stwosza 59, pokój A237

Miejscowość : Gdańsk

Kod pocztowy : 80-308

Podpodział krajowy (NUTS) : Gdański ( PL634 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej

2.1.4 Informacje ogólne Informacje dodatkowe : Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 833/2014”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022 r. str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2022/576” nie udzieli ani nie dopuści do dalszego wykonywania zamówienia Wykonawcy, wobec którego mają zastosowanie wymienione w powyższym artykule ograniczenia.Do oferty Wykonawca dołącza inne oświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania – oświadczenie Wykonawcy o braku zastosowania zakazów, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 załącznik nr 3 do SWZ.Oferta Wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wymaganej treści zgodnie z rozdziałem VII pkt 1 ppkt 2) zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Pzp.Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawarte są w SWZ, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6 Podstawy wykluczenia Aktywami zarządza likwidator : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Działalność gospodarcza jest zawieszona : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Niewypłacalność : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Układ z wierzycielami : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Upadłość : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury : Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Korupcja : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Nadużycia : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Płatność podatków : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym : Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Dotyczy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Przesłanki te dotyczą: 1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestępstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów] i przestępstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu], z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówieni a publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postępowania karnego; 4) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

Udział w organizacji przestępczej : Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu zawarty został w dokumentach zamówienia (rozdz. VII SWZ) dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

5. Część zamówienia 5.1 Techniczny ID partii : LOT-0001 Tytuł : Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Opis : 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk mikroskopów optycznych, zwanych dalej „sprzętem”, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 3863400-8 (mikroskopy optyczne).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.4. Miejsce dostawy sprzętu: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zespół Laboratoriów Dydaktycznych, 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 58, pokój 021.5. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.

Wewnętrzny identyfikator : 5B10.291.1.2.2024.MB

5.1.1 Przeznaczenie Charakter zamówienia : Dostawy

Główna klasyfikacja ( cpv ): 38436300 Wstrząsarki inkubacyjne

5.1.2 Miejsce realizacji Adres pocztowy : ul. Wita Stwosza 59, pokój A237.

Miejscowość : Gdańsk

Kod pocztowy : 80-308

Podpodział krajowy (NUTS) : Gdański ( PL634 )

Kraj : Polska

Informacje dodatkowe : Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania Inny okres : Nieznany

5.1.6 Informacje ogólne Zastrzeżony udział : Udział nie jest zastrzeżony.

Należy podać imiona i nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe członków personelu wyznaczonych do realizacji zamówienia : Niewymagane

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe : Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

5.1.9 Kryteria kwalifikacji Kryterium : Rodzaj : Inne

Nazwa : Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

Opis : Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

Wykorzystanie tego kryterium : Niestosowane

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium : Rodzaj : Cena

Opis : 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ofert jakim jest: „Cena oferty”.2. Zamawiający dokona oceny oferty w ramach kryterium „Cena oferty” na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.3. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę z najniższą ceną spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Waga (wartość procentowa, dokładna) : 100

5.1.11 Dokumenty zamówienia Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne : polski

Adres dokumentów zamówienia : https://platformazakupowa.pl/pn/ug ,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa : platforma zakupowa Zamawiającego

Adres URL : https://platformazakupowa.pl/pn/ug

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne : Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia : https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału : polski

Katalog elektroniczny : Niedozwolone

Oferty wariantowe : Niedozwolone

Termin składania ofert : 2024-02-19+01:00 09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna : 90 DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia : 2024-02-19+01:00 09:05:00+01:00

Miejsce : Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Informacje dodatkowe : Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania ( https://platformazakupowa.pl/pn/ug ) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia : Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ – projekt umowy.

Fakturowanie elektroniczne : Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne : tak

Stosowane będą płatności elektroniczne : tak

Informacje o terminach odwołania : 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

5.1.15 Techniki Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie Organ odwoławczy : Urząd Zamówień Publicznych

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia : Uniwersytet Gdański

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych : Urząd Zamówień Publicznych

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału : Uniwersytet Gdański

Organizacja rozpatrująca oferty : Uniwersytet Gdański

8. Organizacje 8.1 ORG-0001 Oficjalna nazwa : Uniwersytet Gdański

Numer rejestracyjny : NIP:5840203239

Adres pocztowy : ul. Jana Bażyńskiego 8

Miejscowość : Gdańsk

Kod pocztowy : 80-309

Podpodział krajowy (NUTS) : Gdański ( PL634 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych

E-mail : sekretariatdzp@ug.edu.pl

Telefon : +48 58 523 23 20

Adres strony internetowej : https://ug.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Profil nabywcy : https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Inne punkty kontaktowe : Oficjalna nazwa : Centrum Zamówień Publicznych, Dział Zamówień Publicznych

Adres strony internetowej : https://ug.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) : https://platformazakupowa.pl/pn/ug

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1 ORG-0002 Oficjalna nazwa : Urząd Zamówień Publicznych

Numer rejestracyjny : 5262239325

Departament : Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy : ul. Postępu 17A

Miejscowość : Warszawa

Kod pocztowy : 02-676

Podpodział krajowy (NUTS) : Miasto Warszawa ( PL911 )

Kraj : Polska

Punkt kontaktowy : Krajowa Izba Odwoławcza

E-mail : odwolania@uzp.gov.pl

Telefon : (22) 458 78 01

Faks : (22) 458 78 00

Adres strony internetowej : https://www.uzp.gov.pl/

Inne punkty kontaktowe : Oficjalna nazwa : Krajowa Izba Odwoławcza

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu 11.1 Informacje o ogłoszeniu Identyfikator/wersja ogłoszenia : bc5b6586-444e-4f4f-b6d7-faf885c19a7c – 01

Typ formularza : Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia : Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania : 2024-01-17Z 07:40:10Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne : polski

11.2 Informacje o publikacji Numer publikacji ogłoszenia : 00034145-2024

Numer wydania Dz.U. S : 13/2024

Data publikacji : 2024-01-18Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij