Dostawa wytrząsarek

Dane organizatora UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa pH-metru….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa pH-metru.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pzp.umcs.pl_1650612451174
LINK do SIWZ http://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=520922
CPV 38.41.60.00, 38.50.00.00
Osoba do kontaktu Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5

2022-05-05

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dostawa pH-metru
(PUB/49-2022/DZP-a)
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin
NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl, tel/ fax: +48 81 537 51 79
Tryb udzielenia zamowienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zgodnie obowiązujacym Regulaminem udzielania zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej, na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pH-metru.
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
CPV: 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza
38416000-4-pH-metry
2. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.
4. Osoby upoważnione do kontaktu: Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl
5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl
3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
4) Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk Załóż konto. Sposób rejestracji znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
5) Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
6) Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.
7) Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (z uwagi na szyfrowanie ofert brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki Oferta, wycofuje ją przy pomocy przycisku Wycofaj ofertę. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP. Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
8) Szczegółowy sposób składania oferty znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning
9) Za datę wpływu ofert, oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Termin składania ofert:
1) Ofertę Wykonawca składa w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 05.05.2022 r., do godziny 11.00.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
9. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według projektowanych postanowień umowy zawartych w załączniku nr 3 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na Platformie SmartPZP.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
Dokumenty zamówienia:
Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2-Formularz oferty
Załącznik nr 3-Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art.13 RODO
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij