Dostawa wysokotemperaturowego pieca komorowego

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 13 10
Fax. 58 347 28 21
E-mail dziekanat@mif.pg.gda.pl
WWW www.mif.pg.gda.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa wysokotemperaturowego pieca komorowego wraz z w piecykiem katalitycznym z wentylatorem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wysokotemperaturowego pieca komorowego wraz z w piecykiem katalitycznym z wentylatorem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1675851371350
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11187
Osoba do kontaktu zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 50 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-02-13

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 08:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
Gdańsk, dnia 07.02.2023 r.
ZZ/52/019/D/23
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę wysokotemperaturowego pieca komorowego wraz z w piecykiem katalitycznym z wentylatorem i zaprasza do składania ofert.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu przedstawia załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
2. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 50 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4. Oferta powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w PLN;
c) termin realizacji zamówienia;
d) okres gwarancji na przedmiot zamówienia;
e) termin ważności oferty.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
a) ceną oferty jest cena określona na formularzu OFERTA (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
b) cena musi być określona w złotych polskich;
c) cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
d) w przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert;
e) cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do należytej realizacji zamówienia, w tym w szczególności: cenę zakupu przedmiotu zamówienia, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, gwarancję, ewentualne opłaty celne, koszty opakowania, wniesienia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia do momentu odbioru przez Zamawiającego.
6. Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) należy złożyć do dnia 13.02.2023 r., do godz. 08.30, w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. 103 c lub e-mailem na
adres: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZZ/52/019/D/23. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena brutto przedmiotu zamówienia, termin dostawy, okres gwarancji oraz doświadczenie Wykonawcy.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagi):
a) Cena (Pc) – maksymalnie 60 pkt
Ocena punktowa ofert dla kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru:
Pc = (Cn / Cb) x 60 pkt
gdzie:
Pc-liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Cena
Cn-najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb-cena badanej oferty
b) Termin dostawy (Pt) – 20 pkt
Kryterium Termin dostawy będzie oceniany na podstawie następującego wzoru:
Pt = (Tn /Tb) x 20 pkt
gdzie:
Pt-liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Termin dostawy
Tn-najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia (w dniach roboczych)
Tb-termin realizacji zamówienia z oferty badanej
Minimalny przyjęty termin realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych. Maksymalny przyjęty termin realizacji zamówieni wynosi 50 dni roboczych.
W przypadku niewpisania na druku oferty terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyzna 0 pkt za kryterium Termin dostawy.
c) Okres gwarancji (Pg) – 10 pkt
Kryterium Okres gwarancji będzie oceniany na podstawie następującego wzoru:
Pg = (Gb / Gmaks) x 10 pkt
powyżej 12 miesięcy (maks. 60 m – cy): 10 pkt
12 miesięcy: 0 pkt
gdzie:
Pg-liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Okres gwarancji
Gb-okres gwarancji badanej oferty
Gmaks-maksymalny przyjęty okres gwarancji
Dla potrzeb wzoru:
*Minimalny przyjęty okres gwarancji-12 miesięcy
*Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy
W przypadku nie wpisania na druku oferty okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i nie przyzna Wykonawcy punktów. Zamawiający ocenia okres gwarancji maksymalnie do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę (na druku Oferta ) okresu gwarancji wyższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny przyjęty przez siebie okres gwarancji tj. 60 miesięcy.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
d) Doświadczenie Wykonawcy (Pd)-maksymalnie 10 pkt
Kryterium doświadczenie wykonawcy będzie oceniane na podstawie wykonanych przez wykonawcę dostaw wysokotemperaturowych pieców komorowych pochodzących z produkcji seryjnej, na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto każda, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie.
wykonanie jednej dostawy – 5 pkt,
wykonanie dwóch dostaw – 10 pkt.
Do każdej z dostaw Wykonawca dołączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
W przypadku nie wpisania ilości dostaw w formularzu Oferta, Zamawiający przyzna 0 pkt za kryterium Doświadczenie Wykonawcy.
Łączna liczba punktów w obu kryteriach:
Po= Pc + Pt + Pg + Pd
gdzie:
Po – łączna ilość punktów w trzech kryteriach
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Cena
Pt – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Termin dostawy
Pg – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Okres gwarancji
Pd – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz doświadczenia Wykonawcy. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
8. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
10. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze
złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan mgr inż. Paweł Baniel,
(kontakt):iod@pg.edu.pl1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wysokotemperaturowego pieca komorowego wraz z w piecykiem katalitycznym z wentylatorem, nr postępowania ZZ/52/019/D/23, prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) będzie przysługiwało Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
9) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
mgr inż. Marek Żabczyński
Dyrektor Administracyjny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij