Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową

Dane organizatora CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU
41-819 ZABRZE
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 34
Tel. 32 271 60 77
Fax. 32 271 29 69
E-mail sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
WWW www.cmpw-pan.edu.pl
Województwo śląskie
Powiat Zabrze
Treść zamówienia Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową oraz autosamplerem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem z matrycą diodową oraz autosamplerem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.cmpw-pan.edu.pl_1652255614978
LINK do SIWZ http://bip.cmpw-pan.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/226-zapytanie-ofertowe-nr-12022
CPV 38.50.00.00
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU
41-819 ZABRZE
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 34

2022-05-18

Sposób składania ofert CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU, MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 34, 41-819 ZABRZE
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Wymagane parametry elementów wchodzących w skład zestawu:
Pompa • przepływ 0,001 do 5,000 ml/min, • max ciśnienie 60MPa (dla 0,001 do 2,500 ml/min), 30MPa (dla 2,501 do 5,000ml/min) • szeregowy układ tłoków • mechanizm płukania tłoków • niskociśnieniowy gradient czteroskładnikowy z zestawem akcesoriów z mikserem o objętości 700pl • wbudowany degazer próżniowy sześciokanałowy (480 ul/kanał) – dokładnie 4 rozpuszczalniki do gradientu oraz 2 do przemywania autosamplera) • precyzja przepływu nie gorsza niż 0,075% RSD (20 stopn.C, woda destylowana, przepływ lml/min) • dokładność przepływu: ± 2 pL/min (0.01 – 0.1 mL/min) lub ± 1 % (0.101 – 2.5 mL/min) dla 20stopn.C, woda destylowana, ciśnienie 30 MPa
• tryb wysokiej częstotliwości pracy zaworów gradientowych • czujnik wycieku rozpuszczalnika • zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC Termostat do kolumn • sposób termostatowania: element Peltier + system cyrkulacji powietrza • zakres ustawienia temperatury: od 1 do 85stopn.C (w kroku co 1stopn.C) • zakres termostatowania: temperatura otoczenia minus 15stopn.C do temperatura otoczenia plus 60stopn.C
• pojemność komory termostatu – termostat musi pomieścić 3 kolumny o długości 30 cm • blok wstępnego termostatowania rozpuszczalnika • czujnik oparów rozpuszczalnika • czujnik wycieku rozpuszczalnika • zasilanie od 100 do 240V AC Autosampler • pojemność tacy autosamplera: minimum 200 fiolek po 1,5 ml • zakres nastrzyku (standard): 0,1 -50 pi (standard) • układ pracy autosamplera X-Y, Z • praca autosamplera na zasadzie nastrzyku bezpośredniego • maksymalne ciśnienie pracy 60MPa • przeniesienie próby (carry-over) <0,005% RSD (5pl ślepego roztworu wystrzykniętego po 5pl roztworu metylparabenu o stężeniu 6mg/100ml) • odtwarzalność objętości nastrzyku dla 10 pl <0,3% RSD (dla lOpl, standardowa strzykawka) • musi posiadać możliwość chłodzenia próbek (zakres ustawienia temperatury: 1-35stopn.C; zakres roboczy: 4stopn.C do (temperatura otoczenia – 5stopn.C) dla wilgotności 60% i przy temperaturze otoczenia 15 do 25stopn.C) • czujnik wycieku rozpuszczalnika • zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC
Detektor DAD • zakres dł. fali 190-900 nm • dokładność długości fali ±lnm • szum <0,5 x 10-5 AU (dla 250nm, 600nm, powietrze w celce, określone warunki) • dryft <0,4 x 10-3 AU/h (dla 250nm, 600nm, powietrze w celce, określone warunki) • czasy odpowiedzi – co najmniej 7 różnych, zakres od O.Ols (lub mniej) do 2.Os. • możliwość wyboru szerokości szczeliny spośród dwóch o szerokości lnm oraz 4nm • wyposażony w lampy: deuterową i wolframową oraz w lampę rtęciową do kontroli długości fali • liczba diod nie mniejsza niż 1024 • celka 13pl • możliwość zamontowania opcjonalnej celki termostatowanej • zasilanie bezpiecznym napięciem 24V DC
Podstawa na rozpuszczalniki/zasilacz: • podstawa na rozpuszczalniki zintegrowana wielkością z pozostałymi modułami • wbudowany zasilacz dostarczający zasilanie 24V dla pozostałych modułów chromatografu Oprogramowanie OpenLAB EZChrom Edition: • oparte na środowisku Windows • umożliwiające akwizycję i procesowanie danych DAD • umożliwiające pracę z plikami z oprogramowania EZChrom (metody, chromatogramy, sekwencje) Chromatograf dostarczony z: • komputer z monitorem, myszką i klawiaturą do akwizycji i procesowania danych Minimalne warunki gwarancji i serwisu: • Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesiące od momentu odbioru przez Zamawiającego • autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski • czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych.
Ogólne warunki oferty: 1. Bezpłatne szkolenie: Po dostarczeniu sprzętu Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z całości użytkowania sprzętu dla maksimum trzech pracowników Zamawiającego.
Szkolenie odbędzie się najpóźniej w terminie 4 tygodni od dostarczenia sprzętu. 2. Wykonawca zamontuje i ustawi aparaturę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy.
IV. Kod CPV: 38500000-4 V. Oferty częściowe i wariantowe Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełnienia Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest przesłanie wypełnionego formularza ofertowego wraz z zestawieniem wymaganych parametrów granicznych (załącznik nr 1) VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 1) Dostawa w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 2) Montaż i szkolenie pracowników nie później niż 4 tygodnie od dostawy.
3) Miejsce realizacji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, w godz. 8.00-15.00 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Złożona oferta powinna zawierać: • Formularz Ofertowy wraz z wraz z zestawieniem wymaganych parametrów granicznych (załqcznik nr 1) 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: dgladysz@cmpw-pan.edu.pl 2) Termin składania ofert upływa 18.05.2022 IX. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia. 3. Cenę należy podać wg wartości netto i wartości brutto. 4. Cenę dostawy należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym i winna ona zawierać: – wartość produktu; – transport krajowy i zagraniczny do miejsca przeznaczenia dostawy; – ubezpieczenie dostawy za granicą i w kraju; – podatek VAT, opłaty celne oraz wszelkie opłaty pośrednie i podatki wynikające z obowiązujących przepisów; – koszty transportu, wyładunku, wniesienia. – koszt przeszkolenia maksymalnie 3 Pracowników Zamawiającego 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
X. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
– PLN
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena – waga 100% (maks. 100 pkt.) Sposób oceny: Najwyższą liczbę punktów – 100, otrzyma oferta, zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:
cena b ru tto o fe r ty n a jn iższej
liczba punktów = ————————————- * 100 pkt
cena brutto o fe r tv ocenianej
Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XIII. Istotne postanowienia umowy oraz warunki zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: – nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. dane rejestrowe) – uległa zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, o ile zmiany te zostały dokonane przez producenta i potwierdzone stosownym dokumentem, – uległa zmianie stawka podatku VAT, – wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, – zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, – konieczności zmiany miejsca dostawy, – zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy, – konieczności wydłużenia terminu dostawy z przyczyn wynikających z epidemii COVID-19.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
Wzór umowy stanowi załgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.
XIV. Ochrona danych osobowych Realizując obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Instytut Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze. 2. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo iod@cmpw-pan.edu.pl lub telefonicznie 32 2716077. 3. Dane są zbierane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną działania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim zostały udostępnione. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: – niezbędny do realizacji umowy, – do momentu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy, – określony w przepisach prawa (np. podatkowego, rachunkowego, dot. dokumentów archiwalnych); 6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z umowy lub przepisów prawa. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. 9. Administrator danych osobowych podejmie starania, aby dane osobowe ochronić przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
XV. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami 1. Monika Musiał-Kulik, tel. 32 271-60-77 wew. 152, e-mail mmusial@cmpw-pan.edu.pl
Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz zestawieniem wymaganych parametrów granicznych Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij