Dostawa wysokociśnieniowego reaktora chemicznego

Organizator
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Telefon: 42 636 55 22
Fax: 42 636 56 15
Email: office.rector@adm.p.lodz.pl 
WWW: http://www.p.lodz.pl
Kontakt
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.zp.p.lodz.pl
Województwo/Powiat
łódzkie / Łódź
Dodatkowe lokalizacje
łódzkie / Łódź
Opis
1.Przedmiotem zamówienia jest:1)Dostawa wysokociśnieniowego reaktora chemicznego wraz z pompą próżniową i mieszadłem dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów sprzętu zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SIWZ,2)załadunek, transport i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie,3)instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego,4)przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia stacjonarnego w zakresie obsługi oraz konserwacji aparatury w dniu dokonania instalacji i uruchomienia, 5)świadczenie usług serwisowych przez serwis posiadający autoryzację producenta w całym okresie gwarancji.(Autoryzacja opisana jako kryterium oceny ofert w rozdziale XV SWZ),6)świadczenie nieodpłatnej pomocy technicznej w dniach roboczych w godzinach 8.15-16.15 telefonicznie lub przez e-mail, Szczegółowe warunki dotyczące realizacji serwisowania określone są w „Projekcie umowy” załącznik nr 5 do SWZ7)minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w „Projekcie umowy” załącznik nr 5 do SWZ. 2.Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.3.Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4.Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5.Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6.Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

6/W3D/D/2024

Termin składania ofert 23-05-2024
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
90-924 ŁÓDŹ
łódzkie