Dostawa wyposażenia sali laboratoryjnej

Dane organizatora CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH
00-909 WARSZAWA
ŻWIRKI I WIGURY 9/13
Tel. 261847372
Fax. 261 847 145
E-mail czcsz.sekretariat@ron.mil.pl
WWW czcsz.wp.mil.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa wyposażenia sali laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wyposażenia sali laboratoryjnej Numer referencyjny: 2613.14.2022.EKDostawa wyposażenia sali laboratoryjnej – Nr sprawy 2613.14.2022.EKW ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 7 części:Część 1 – Detektor pojedynczych fotonówCzęść 2 – Analizator obwodów z generatorem sygnałuCzęść 3 – Przyrządy optyczneCzęść 4 – Przewody światłowodoweCzęść 5 – Sprzęt elektronicznyCzęść 6 – Sprzęt optycznyCzęść 7 – Analizator widma Detektor pojedynczych fotonów Część nr 1 Detektor pojedynczych fotonów Analizator obwodów z generatorem sygnału Część nr 2 Analizator obwodów z generatorem sygnału Przyrządy optyczne Część nr 3 Przyrządy optyczne Przewody światłowodowe Część nr 4 Przewody światłowodowe Sprzęt elektroniczny Część nr 5 Sprzęt elektroniczny Sprzęt optyczny Część nr 6 Sprzęt optyczny Analizator widma Część nr 7 Analizator widma
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=portal.smartpzp.pl_1655902663614
LINK do SIWZ http://portal.smartpzp.pl/czcsz/public/postepowanie?postepowanie=30227093
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w projektowanych postanowieniach umowy.2. Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Osoba do kontaktu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ul. Żwirki i Wigury 9/13 Warszawa 00-909 Edyta Krajewska +48 261847492 czcsz.zamowienia@mon.gov.pl https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH
00-909 WARSZAWA
ŻWIRKI I WIGURY 9/13

2022-07-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/czcsz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 119-334640
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Krajewska
E-mail:
czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Tel.: +48 261847492
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://portal.smartpzp.pl/czcsz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia sali laboratoryjnej
Numer referencyjny: 2613.14.2022.EK

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa wyposażenia sali laboratoryjnej – Nr sprawy 2613.14.2022.EK
W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 7 części:
Część 1 – Detektor pojedynczych fotonów
Część 2 – Analizator obwodów z generatorem sygnału
Część 3 – Przyrządy optyczne
Część 4 – Przewody światłowodowe
Część 5 – Sprzęt elektroniczny
Część 6 – Sprzęt optyczny
Część 7 – Analizator widma

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Detektor pojedynczych fotonów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Detektor pojedynczych fotonów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 1: do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator obwodów z generatorem sygnału
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Analizator obwodów z generatorem sygnału

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 154
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 2: do 154 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyrządy optyczne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyrządy optyczne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 3: do 84 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przewody światłowodowe
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przewody światłowodowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 4: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt elektroniczny
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt elektroniczny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 5: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt optyczny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt optyczny

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 6: do 105 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator widma
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Analizator widma

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie dla:
Część 7: do 105 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert – opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP).
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
cena – 60 %, Termin dostawy– o wadze 40 % (dotyczy zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego)
2. Zamawiający NIE wymaga złożenia wadium.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 Pzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835), 4) art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
4. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, uzupełnienia, wyjaśnienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”.
5. Złożenie oferty: Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się na Platformie w zakładce E-learning.
6. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 90 dni.
7. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
119
2022
Następna aktualizacja:
24/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij