DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO

Dane organizatora URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34
Tel. 22 572 21 00
Fax. 22 822 72 09
E-mail udt@udt.gov.pl
WWW www.udt.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO – SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO DLA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO – SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO DLA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
Specyfikacja https://udt.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/419087/dostawa-wyposazenia-pomiarowo-badawczego-skaningowego-mikroskopu-elektronowego
Miejsce i termin składania ofert URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE
02-353 WARSZAWA
SZCZĘŚLIWICKA 34

2024-01-03

Sposób składania ofert URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE, SZCZĘŚLIWICKA 34, 02-353 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego – skaningowego mikroskopu elektronowego dla Urzędu Dozoru Technicznego
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, Formularzu Cenowym i Projektowanych Postanowieniach Umowy (wzór umowy). Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
Identyfikator procedury: 4918d62f-cdd5-45de-bd25-735377819feb
Wewnętrzny identyfikator: ZP-DL-76/23
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: No
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38511100 Skanujące mikroskopy elektronowe
2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Urząd Dozoru Technicznego, Dział Badań Laboratoryjnych, Oddział Poznań ul. Ostrowska 388 
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-312
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej – w przypadku zaoferowania poz. 6, 7, 8 z Opisu Przedmiotu Zamówienia. W tym celu Wykonawca zgłasza na e-mail: przetargi@udt.gov.pl chęć odbycia wizji. Podczas wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest ujawnić dane osoby dokonującej wizji ze strony Wykonawcy oraz firmy, którą reprezentuje. W przypadku, gdy oferta jest składana przez wykonawców występujących wspólne, Zamawiający zaleca, aby co najmniej jeden z nich odbył wizję lokalną. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://udt.eb2b.com.pl/ – wymagania związane z Platformą eb2b przedstawiono w rozdz. 9 SWZ.
2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP; b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, art. 7 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014. 2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ; b) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ; c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór zał. do SWZ; d) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – wzór zał. do SWZ; e) Opis Przedmiotu Zamówienia (wypełniony i podpisany) – wzór zał. do SWZ; f) Wadium; g) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. h) Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje). 3. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: a) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wraz z załączeniem dowodów na potwierdzenie należytego ich wykonania; b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art.109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp; art.109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; art.109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4 )oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy. 5. w celu potwierdzenia na dzień składania ofert, braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
art. 132 Ustawy PZP oraz art. 139 Ustawy PZP - przetarg nieograniczony (tzw. procedura odwrócona), co w myśl przepisu oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Szczegółowy opis procedury został zawarty w art. 139 ust. 3-4 PZP.
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Działalność gospodarcza jest zawieszona: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Korupcja: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Nadużycia: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska: art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego: art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp
Niewypłacalność: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Płatność podatków: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art.108 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Dodatkowo, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Układ z wierzycielami: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Upadłość: art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Winien poważnego wykroczenia zawodowego: art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego – skaningowego mikroskopu elektronowego dla Urzędu Dozoru Technicznego
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego – skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, Formularzu Cenowym i Projektowanych Postanowieniach Umowy (wzór umowy)
Wewnętrzny identyfikator: ZP-DL-76/23
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 38511100 Skanujące mikroskopy elektronowe
5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Urząd Dozoru Technicznego, Dział Badań Laboratoryjnych, Oddział Poznań ul. Ostrowska 388 
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-312
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 
5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Informacje dodatkowe: 1. Dostawa zostanie zrealizowana maksymalnie w ciągu 270 dni, licząc od dnia podpisania umowy i obejmuje wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż oraz uruchomienie mikroskopu. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. wyposażenia pomiarowo-badawczego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
Opis: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Nazwa: kryterium Cena
Opis: Zamawiający ofercie z najniższą ceną, nie podlegającej odrzuceniu przyzna maksymalną ilość punktów tj. 80 pkt, a punkty dla wszystkich pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru: Pc = Cn/Cb x 80. Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „cena”; Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie; Cb – cena ocenianej oferty;
Waga (wartość procentowa, dokładna): 80
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: kryterium Gwarancja
Opis: Wykonawca oferuje dodatkową rozszerzoną gwarancję zgodnie z poniższymi zapisami. W kryterium Zamawiający przyzna max. 12 punktów Wykonawcy, który zaoferuje dodatkowy okres na rozszerzoną gwarancję w cenie oferty: Okres minimalny – 12 miesięcy – 0 pkt; Wydłużenie gwarancji – 24 miesiące – 3 pkt; Wydłużenie gwarancji – 36 miesięcy – 6 pkt; Wydłużenie gwarancji – 48 miesięcy – 12 pkt;
Waga (wartość procentowa, dokładna): 12
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Nazwa: kryterium Parametry techniczne
Opis: Wykonawcy, który w ofercie deklaruje dodatkowe parametry techniczne Zamawiający przyzna max. 8 punktów: 1) regulacja napięcia przyspieszającego w zakresie poniżej 30V – 3 pkt; 2) mikroskop wyposażony w analityczną odległość roboczą AWD mniejszą od 9 mm – 3 pkt; 3) mikroskop wyposażony w układ utrzymania wysokiej energii wiązki w kolumnie elektronowej – 2 pkt;
Waga (wartość procentowa, dokładna): 8
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://bip.udt.gov.pl/przetargi,
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: Urząd Dozoru Technicznego – e-mail: przetargi@udt.gov.pl
Adres URL: https://bip.udt.gov.pl/przetargi
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://udt.eb2b.com.pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Dozwolone
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej: 1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium – dostawa WPB – skaningowy mikroskop elektronowy – nr ZP-DL-76/23; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023 r. poz. 462). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt b)-d), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin składania ofert: 2024-01-03+01:00 11:00:00+01:00
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 DAY
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2024-01-03+01:00 12:00:00+01:00
Miejsce: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl
Informacje dodatkowe: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.04.2024 r. (90 dni).
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Zgodnie z warunkami umowy (PPU) stanowiącej załącznik do SWZ
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Urząd Dozoru Technicznego
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja rozpatrująca oferty: Urząd Dozoru Technicznego
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Urząd Dozoru Technicznego
Numer rejestracyjny: NIP: 5220004617
Adres pocztowy: ul. Szczęśliwicka 34  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-353
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Wydział Centrum Zakupów UDT, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Telefon: +48 694454522
Adres strony internetowej: www.udt.gov.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): http://bip.udt.gov.pl/przetargi
Profil nabywcy: http://bip.udt.gov.pl/przetargi
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Departament Odwołań UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Departament Odwołań UZP
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: http://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: bb5c0a8e-5877-4f94-a761-3eda13164596 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 2023-11-29Z 06:33:28Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00726477-2023
Numer wydania Dz.U. S: 231/2023
Data publikacji: 2023-11-30Z
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij