Dostawa wirówki laboratoryjnej

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 659 85 71
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa
Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i przyspieszeniem do 65 000 g
(dla probówek typu Eppendorf) wraz z trzema rotorami
do Instytutu…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DostawaWirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i przyspieszeniem do 65 000 g(dla probówek typu Eppendorf) wraz z trzema rotoramido Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego NenckiegoPolskiej Akademii Nauk
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nencki.edu.pl_1652099164646
LINK do SIWZ http://www.nencki.edu.pl/pl/enquirie/zapytanie-ofertowe-nr-029-2022-na-dostawe-wirowki-laboratoryjnej-z-chlodzeniem-i-przyspieszeniem-do-65-000-g-dla-probowek-typu-eppendorf-wraz-z-trzema-rotorami-do-instytutu-biologii-doswiadczalnej-i/
Osoba do kontaktu Dorota Włoga
e-mail: d.wloga@nencki.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 60 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3

2022-05-17

Sposób składania ofert INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN, LUDWIKA PASTEURA 3, 02-093 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warszawa, dnia 09.05.2022 r.
ZapytaniE ofertowe nr 029/2022
na dostawa
Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i przyspieszeniem do 65 000 g
(dla probówek typu Eppendorf) wraz z trzema rotorami
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dorota Włoga
e-mail: d.wloga@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 17.05.2022 r., do godz. 12.00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i przyspieszeniem do 65 000 g (dla probówek typu Eppendorf) wraz z trzema rotorami o następujących parametrach i funkcjach:
Parametry techniczne:
1) Szybkoobrotowa wirówka z chłodzeniem, przystosowana do wirowania probówek o pojemności co najmniej od 0,2 do 110 ml; Prędkość obrotowa w zakresie co najmniej od 100 do 30 000 obr./min.;
2) Maksymalne przyspieszenie w zakresie co najmniej do 65 000 x g dla probówek o pojemności 1,5 ml, 57000xg dla probówek o pojemności 10 ml, 60000xg dla probówek o pojemności 30 ml, 40000xg dla probówek o pojemności 50 ml i 85 ml;
3) System umożliwiający swobodne programowanie i kontrolę następujących parametrów:
a) Przyspieszenia z dokładnością, co najmniej co 10 oraz 1 x g (do wyboru przez użytkownika);
b) Prędkości z dokładnością, co najmniej co 10 oraz 1 obr./min. (do wyboru przez użytkownika);
c) Temperatury, efektywne schładzanie z wyborem w zakresie co najmniej od -20 oC do +40oC z dokładnością, co 1oC, oraz funkcja schładzania wstępnego komory wirowniczej zarówno dla pozycji spoczynkowej rotora jak również przy minimalnych obrotach rotora przed rozpoczęciem zasadniczego odwirowania;
d) Czasu, programowanie długości czasu, co najmniej w zakresie od 10s do 59 godzin z dokładnością co 1 sekundę oraz 1 minutę (do wyboru przez użytkownika);
e) Opcja pracy ciągłej do momentu manualnego zatrzymania wirówki;
f) Co najmniej 20 krzywych rozpędzania i hamowania rotora (10 liniowych i 10 ekspotencjalnych);
g) Zaprojektowanie i wprowadzenie krzywej ilustrującej zmianę obrotów w funkcji czasu.
4) Monitorowanie i rejestracja czasu pracy rotora (komunikat ostrzegawczy sygnalizujący całkowite zużycie rotora);
5) Proste wprowadzanie parametrów oraz programowanie za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła;
6) Podświetlany, duży wyświetlacz graficzny typu TFT lub LCD umożliwiający równoczesny odczyt, aktualnych oraz zaprogramowanych, wszystkich parametrów pracy (co najmniej szybkości/przyspieszenia/temperatury/czasu/nr rotora/nr programu użytkownika, nr krzywej rozpędzania i hamowania rotora);
7) Możliwość zaprogramowania co najmniej 50 programów użytkownika, możliwość nadawania nazw własnych poszczególnym programom;
8) Funkcja automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania;
9) Możliwość ręcznego otwierania pokrywy wirówki w czasie awarii zasilania;
10) Akustyczna i wizualna sygnalizacja nieprawidłowej pracy wirówki uruchamiana m.in. w przypadku braku wyważenia rotora lub awarii;
11) Komora wirówki wykonana ze stali nierdzewnej;
12) Pokrywa komory wirowniczej ryglowana zamkami elektrycznymi;
13) Silnik indukcyjny (bezszczotkowy)
14) Funkcja szybkiego zwirowywania;
15) Funkcja szybkiego schładzania komory wirowniczej;
16) Funkcja blokowania rozpoczęcia wirowania przed osiągnięciem zaprogramowanej temperatury komory wirowniczej;
17) Opcja odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zaprogramowanej prędkości rotora;
18) Funkcja swobodnego zatrzymania rotora (hamowanie tylko w wyniku sił tarcia łożysk silnika) po przekroczeniu wybranej, odcinającej wartości szybkości podczas procesu hamowania.
19) System identyfikacji rotora zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej prędkości wirowania, czujnik braku prawidłowego wyważenia rotora oraz system automatycznej diagnostyki wszystkich istotnych bloków funkcjonalnych;
20) Możliwość zabezpieczenie dostępu do wirówki kodem cyfrowym;
21) Lista dostępnych rotorów z wprowadzonymi wartościami maksymalnymi dla prędkości, przyspieszenia i promienia;
Rotory
1) Rotor kątowy o pojemności 24x2ml, probówki typu Eppendorf, prędkość co najmniej 26 000 obr./min., przyspieszenie co najmniej 61 900xg
2) Rotor kątowy o pojemności 8x50ml, probówki okrągłodenne, prędkość co najmniej 16 400 obr./min., przyspieszenie co najmniej 29 200xg;z kompletem 8 probówek PPCO
3) Rotor horyzontalny o pojemności 4×100 ml, prędkość co najmniej 5 000 rpm, RCF minimum 3 900xg, zestaw zawiera 4 kubki wraz z pokrywkami oraz 4 szt skalowanych probówek PC o pojemności 100 ml każda oraz komplet odpowiednich podkładek
Gwarancja: min. 24 miesiące oraz autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
Termin realizacji zamówienia: max. do 60 dni
Dostawa, wniesienie, instalacja,
II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).
III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu – Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: d.wloga@nencki.edu.pl
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówka laboratoryjna.
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie)-wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi-2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.
IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 60 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij