Dostawa wirówki laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami wraz z instalacją i uruchomieniem, szkoleniem. 3. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zespole Dydaktycznym, ul. Joliot- Curie 14A, 50-383 Wrocław Dostawa odbędzie się od godziny 9:00 do 15:00 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności znajduje się we wzorze umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja Techniczna- Minimalne wymagane parametry. BZP.2710.37.2023.WFP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697800621306
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/835596
CPV 42.93.11.20
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie 12 podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. ppkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 3 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: 1) dokument pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikację Techniczną -Minimalne wymagania” – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Załącznika nr 2 do SWZ tj.:„Opisu przedmiotu zamówienia (…)”, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta i typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 stanowiącym Formularz ofertowy do SWZ, oraz dołączenie do oferty prospektu sporządzonego przez producenta, potwierdzającego parametry oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza złożenia prospektu w języku angielskim. 13 3) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: – za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. 4) W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w Załączniku nr 1 stanowiący Formularz ofertowy do SWZ, cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanego w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 10.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 10.2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ. 10.3. (jeżeli dotyczy) Oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- Załącznik nr 3 do SWZ. 10.4. Opisu przedmiotu zamówienia/ Specyfikacja Techniczna/ Minimalne parametry wymagane, sporządzonego wg Załącznika nr 2 do SWZ (przedmiotowy środek dowodowy). 10.5. Prospektu producenta potwierdzający oferowane paramenty (przedmiotowy środek dowodowy). 10.6. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ. 10.7. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Oferta wspólna: 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 23 9.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 9.3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 8.4 stosuje się. 9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail monika.golinczak@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-10-31

Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-11-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
termin dostawy 20
Uwagi 2023/BZP 00454422/01

Dostawy
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.golinczak@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe96da1a-6f2b-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00454422
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/24/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.28 WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM, ROTOREM I ADAPTERAMI.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.uwr.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d)włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 3. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie 6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje 9. Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email: cwk@platformazakupowa.pl. 10. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, Przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych; • Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: – zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, – jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; – w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE; – okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; – w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.37.2023.WFP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 239054,55 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 27664,33 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami wraz z instalacją i uruchomieniem, szkoleniem. 3. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zespole Dydaktycznym, ul. Joliot- Curie 14A, 50-383 Wrocław Dostawa odbędzie się od godziny 9:00 do 15:00 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności znajduje się we wzorze umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- Specyfikacja Techniczna- Minimalne wymagane parametry.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42931120-8 – Wirówki stołowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium 1: Cena w zł (C)– 60%; Kryterium 2: Okres gwarancji (G)- 20% Kryterium 3: Termin dostawy (D)- 20% Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C + G + T
gdzie: W – oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie, C – oznacza wartość punktową w kryterium cena ofertowa brutto G – oznacza wartości punktów w kryterium Okres gwarancji T- oznacza wartości punktów w kryterium Termin dostawy

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

2.1. Wysokość ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę w zł (C): Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: C = (Cn/Cb) x 60 gdzie: Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie Cb – cena brutto oferty badanej 60 – współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

2.2. Termin gwarancji (T) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu realizacji dostawy przy założeniu, że minimalny (podstawowy) termin gwarancji wynosi 24 miesiące. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

26

Termin gwarancji Liczba punktów
24 miesiące 0 pkt 36 miesięcy 20 pkt

2.2.1. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny termin gwarancji zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego, czyli do 24 miesięcy. 2.2.2. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin gwarancji niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp. 2.2.3. W przypadku podawania wartości pośrednich między granicznymi terminami (między 24 miesiące a 36 miesięcy), w dół do krótszego terminu. 2.2.4. Brak podania w ofercie terminu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin (24 miesiące). W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. 2.2.5. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 20 pkt.

2.3. Termin dostawy (D) Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu realizacji dostawy przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin gwarancji wynosi 3 miesiące. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: Termin dostawy Liczba punktów 3 miesiące 0 pkt 2 miesiące 10 pkt 1 miesiąc 20 pkt 2.3.1. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny termin dostawy zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego, czyli do 3 miesięcy. 2.3.2. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin dostawy niż 3 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp. 2.3.3. W przypadku podawania wartości pośrednich między granicznymi terminami (miedzy 2 miesiące a 3 miesięcy i między 1 miesiącem a 2 miesiącami), w górę do dłuższego terminu. 2.3.4. Brak podania w ofercie terminu dostawy oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin (3 miesiące). W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. 2.3.5. Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 20 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie

12

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt II. ppkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 3
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) dokument pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikację Techniczną -Minimalne wymagania” – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Załącznika nr 2 do SWZ tj.:„Opisu przedmiotu zamówienia (…)”, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta i typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 stanowiącym Formularz ofertowy do SWZ, oraz dołączenie do oferty prospektu sporządzonego przez producenta, potwierdzającego parametry oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza złożenia prospektu w języku angielskim.

13

3) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: – za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.

4) W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w Załączniku nr 1 stanowiący Formularz ofertowy do SWZ, cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowany produkt jest równoważny do wskazanego w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 10.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 10.2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ. 10.3. (jeżeli dotyczy) Oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- Załącznik nr 3 do SWZ. 10.4. Opisu przedmiotu zamówienia/ Specyfikacja Techniczna/ Minimalne parametry wymagane, sporządzonego wg Załącznika nr 2 do SWZ (przedmiotowy środek dowodowy). 10.5. Prospektu producenta potwierdzający oferowane paramenty (przedmiotowy środek dowodowy). 10.6. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XI SWZ. 10.7. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Oferta wspólna: 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23

9.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 9.3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 8.4 stosuje się. 9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 oraz 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-31 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-31 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-29
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp) – skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp) 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp. 6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.
Ponadto Zamawiający informuje, iż:
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dopuszcza się przedmiotowe środki dowodowe w języku angielskim.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij