Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 22 15
E-mail rektor@uwr.edu.pl
WWW www.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV”.2. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Biologii Molekularnej Komórki UWr, ul F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław, pok 2.47. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja Techniczna -Minimalne wymagane parametry. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami, programami, bazami danych etc., licencjami, podręcznikami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ proponowanego urządzenia. 7. Przedmiot zamówienia musi być, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty. 8. Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich zainstalowania oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 11. Przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.12. Gwarancja i rękojmia:1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i minimum 24 miesięcznego okresu rękojmi.3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po protokolarnym odbiorze jakościowym przedmiotu umowy (bez wad).4) Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony. Szczegóły dot. okresu gwarancji, jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.13. Warunki płatności:1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.2) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w EURO. BZP.2710.13.2022.MG
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1651911719966
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/609398
CPV 38.43.60.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2.,Zamawiający, na podstawie art. 273 ust 1, pkt 2 ustawy uPzp, nie żąda podmiotowych środków dowodowych 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. II. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający, na podstawie art. 273 ust 1, pkt 2 ustawy uPzp, nie żąda podmiotowych środków dowodowych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. : 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zdolność techniczna: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) dokument pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikację Techniczną -Minimalne wymagania Zamawiającego” – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Załącznika nr 3 do SWZ tj.:„Opisu przedmiotu zamówienia (…)”, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, typu/modelu, oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: – za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. 3) W przypadku oferowania produktu równoważnego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3 cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich urządzeń /podzespołów są dedykowane. 5) Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te, o których mowa w ppkt 4) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia. 6) W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta składa się z: 1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2 do SWZ). 3. Opisu przedmiotu zamówienia / Specyfikacja Techniczna /Minimalne parametry wymagane, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ (przedmiotowy środek dowodowy). 4. (jeżeli dotyczy), w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia,. 5. (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ. 6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ. 7. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego w przypadku Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielnie zamówienia, został określony w rozdziale VIII SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, ul. Plac Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail monika.golinczak@uwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uni.wroc.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2022-05-17

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
termin dostawy 20
Uwagi 2022/BZP 00148357/01

Dostawy
Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz
z analizatorem frakcji UV
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.golinczak@uwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzenia do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz
z analizatorem frakcji UV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6cc83c3-cd18-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148357
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.18 Urządzenie do przygotowania i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej
(z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu PRM.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 UPzp.
8.Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email: cwk@platformazakupowa.pl.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
10.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj.
datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
11.Wykonawca, jako podmiot profesjonalnym ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://uwr.logintrade.net przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
12.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
13.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie
przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski – informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50- 137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora; • o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych; • Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: – zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, – jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; – w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE; – okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00176764/01 z dnia 2021-09-10 2021-09-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane 2021-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; – w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.13.2022.MG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 141325,66 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa urządzenia do przygotowania
i frakcjonowania gradientów wraz z analizatorem frakcji UV”.
2. Miejsce dostawy: Wydział Biotechnologii, Zakład Biologii Molekularnej Komórki UWr, ul F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław, pok 2.47.
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja Techniczna -Minimalne wymagane parametry. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
6. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami, programami, bazami danych etc., licencjami, podręcznikami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym musi wskazać nazwę producenta, typ proponowanego urządzenia.
7. Przedmiot zamówienia musi być, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
8. Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu własnego transportu, na własny koszt i ryzyko, dostarczając przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich zainstalowania oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
11. Przedmiot zamówienia musi spełniać obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.
12. Gwarancja i rękojmia:
1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i minimum 24 miesięcznego okresu rękojmi.
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po protokolarnym odbiorze jakościowym przedmiotu umowy (bez wad).
4) Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony. Szczegóły dot. okresu gwarancji, jako kryterium oceny oferty znajdują się z Rozdziale XIV SWZ.

13. Warunki płatności:
1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w EURO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38436000-0 – Wstrząsarki i akcesoria
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji (G) – 20%
Kryterium 3: Termin dostawy (T) – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C +T+G

gdzie:
C – oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
G – oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji i rękojmi;
T- oznacza wartość punktową w kryterium Termin dostawy;
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:
2.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:

C = (Cmin/Cn) x 60

gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto – najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto – ocenianej oferty;
60-współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

2.2. Okres gwarancji (G):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

Okres gwarancji
(liczony od dnia następnego po odbiorze jakościowym) Liczba punktów
36 miesięcy 20 pkt
24 miesiące 10 pkt
12 miesięcy 0 pkt

Przy założeniu, że minimalny (podstawowy) okres gwarancji wynosi – 12 miesięcy,
a maksymalny 36miesięcy.
Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji
oczekiwany przez Zamawiającego, czyli 12 miesięcy od następnego dnia po odbiorze jakościowym.

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 12 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.

Brak podania w ofercie okresu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesiące. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres gwarancji maksymalny, tj. 36 miesięcy. Do umowy będzie wpisany okres gwarancji wskazany w ofercie.

W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w dół do krótszego terminu.

2.3 Termin dostawy (T):
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin dostawy
(liczony od dnia zawarcia umowy) Liczba punktów
6 tygodni 20 pkt
Od 7 do 9 tygodni 10 pkt
10 tygodni 0 pkt

UWAGA!
Minimalny termin dostawy w niniejszym kryterium wynosi do 6 tygodni. Maksymalny termin, jaki może zaoferować Wykonawca do 10 tygodni. Maksymalna ilość punktów jaką może zdobyć Wykonawca w niniejszym kryterium wynosi 10.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaoferuje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy, Zamawiający do porównania i oceny ofert przyjmie najdłuższy termin wymagany w SWZ, tj. do 10 tygodni i taki termin zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Zadeklarowany termin dostawy wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) będzie wiążący dla stron na etapie realizowania umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) termin dostawy krótszy niż 6 tygodnie do umowy zostanie przyjęty termin zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.. Do
oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2.,Zamawiający, na podstawie art. 273 ust 1, pkt 2 ustawy uPzp, nie żąda podmiotowych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

II. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający, na podstawie art. 273 ust 1, pkt 2 ustawy uPzp, nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. : 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zdolność techniczna: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokument pn.: „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikację Techniczną -Minimalne wymagania Zamawiającego” – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Załącznika nr 3 do SWZ tj.:„Opisu przedmiotu zamówienia (…)”, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, typu/modelu, oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym dokumencie.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
– za równoważny sprzęt Zamawiający uzna sprzęt spełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.

3) W przypadku oferowania produktu równoważnego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr 3 cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności jako przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta urządzenia potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego sprzętu/podzespołu są dedykowane.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 4) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty – mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Zamawiający zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich urządzeń /podzespołów są dedykowane.

5) Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe inne niż te,
o których mowa w ppkt 4) powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppkt 4) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

6) W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta składa się z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2 do SWZ).
3. Opisu przedmiotu zamówienia / Specyfikacja Techniczna /Minimalne parametry wymagane, sporządzonego wg Załącznika nr 3 do SWZ (przedmiotowy środek dowodowy).
4. (jeżeli dotyczy), w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII pkt III SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia,.
5. (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ.
6. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.
7. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np.
spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie
Zamawiającego w przypadku Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielnie zamówienia, został określony w rozdziale
VIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Na podstawie art. 454 i 455 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich
wprowadzenia zostały określone w treści § 10 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do
SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

Numer informacji: 2022-BZP-00148357-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij