Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

Dane organizatora INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3
Tel. 46 833 22 11
Fax. 46 833 31 86
E-mail io@inhort.pl
WWW www.inhort.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice
Treść zamówienia Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=inhort.pl_1695976712872
LINK do SIWZ http://www.inhort.pl/praca-przetargi-zapytania/zapytania-ofertowe/
CPV 38.30.00.00, 39.71.11.00
Osoba do kontaktu e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia zostało określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH
96-100 SKIERNIEWICE
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3

2023-10-06

Sposób składania ofert INSTYTUT OGRODNICTWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W SKIERNIEWICACH, KONSTYTUCJI 3 MAJA 1/3, 96-100 SKIERNIEWICE Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie CENA
Uwagi 25/REG/2023
1
Skierniewice, dnia 28.09.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 25/REG/2023
I. Zamawiający
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy,
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, tel. 46 833-20-21,
e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl
II. Nazwa: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych.
III. Postępowanie
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w Instytucie Ogrodnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym, zgodnie z szacunkową wartością zamówienia nieprzekraczającą 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (VAT). Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadami uszczegółowionymi w niniejszym zapytaniu.
2. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na oznaczenie: 25/REG/2023 pn.: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych.
3. Dokumenty zapytania ofertowego zostały udostępnione na stronie: http://www.inhort.pl/praca-przetargi-zapytania/zapytania-ofertowe/
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej części został określonym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego-Opis przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Termin dostawy i miejsce dostawy zostało określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz wniesione i umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy i wniesie we wskazane miejsce u Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji w ramach poszczególnych części, co najmniej na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Zapytania. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej okresu minimalnego określonego przez Zamawiającego, Oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią OPZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres określony w Załączniku nr 1 – OPZ.
7. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumentów do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
8. Warunki płatności: 30 dni.
9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39711100-0 – Chłodziarki i zamrażalki
38300000-8 – Przyrządy do pomiaru
V. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, lub dwie części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
25/REG/2023
2
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku.
3) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału, braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, niepodleganiu wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
VII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami
1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesłać do Zamawiającego na wskazany powyżej adres email.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający może zmienić treść Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia jest całkowita cena brutto określona w formularzu OFERTA.
2. Cena winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą następować na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
IX. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
CENA-100% (maksymalna liczba pkt 100)
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczonych matematycznie wg wzoru:
25/REG/2023
3
cena najniższa
liczba punktów = ——————— x 100 pkt
cena badana
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchylił się od zawarcia umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
X. Sposób przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub złożona w formie scanu podpisanego własnoręcznie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2) Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia na daną część z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, mogą to być np.: karty katalogowe, opisy, foldery, prospekty, lub inne równoważne dokumenty.
3) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XI. Miejsce oraz termin składania oferty
1. Oferty należy składać do dnia 06.10.2023 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta-Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych, nr 25/REG/2023.
2. O przyjęciu oferty w celu jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w ust. 1 nie będzie rozpatrzona.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
1) złożenie Zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
2) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralną część złożonej oferty,
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty.
6. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA.
7. Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty,
25/REG/2023
4
potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty w postępowaniu są jawne.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XII. Zasady badania i oceny oferty oraz unieważnienia postępowania 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść jest niezgodna z warunkami niniejszego Zapytaniem ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
5) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
6) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełnione dokumenty zawierają błędy;
7) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), gdy oferta jest złożona przez:
a) oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) oferenta, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i wersja Nr 2 z dn. 20.04.2022 r. rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) oferenta, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej lub zabezpieczającej należycie interes Zamawiającego umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
25/REG/2023
5
XIII. Informacje o formalnościach zawiązanych z zakończeniem postępowania
1. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawców wskazany w formularzu ofertowym.
2. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce prowadzonego zapytania.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy.
4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
XIV. Źródło finansowania zamówienia
Zamówienia finansowane jest w różnych źródeł.
XV. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 833 22 11, e-mail: io@inhort.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inhort.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Klauzula informacyjna zamieszczona na stronie Instytutu: www.inhort.pl/klauzule-informacujne-i-rodo. Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej,,Rozporządzeniem RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
6. Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
XVI. Załączniki:
25/REG/2023
6
1. Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
3. Załącznik nr 3-Oświadczenie Wykonawcy
4. Załącznik nr 4-Projekt umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij