Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6
Tel. 42 635 14 00
Fax. 42 630 16 68
E-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.wetgiw.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w ŁodziCzęść 1: Cieplarka laboratoryjna wraz z rozkładem temperatur w 25°C, 37°C i 41,5°C wykonanym przez podmiot posiadający akredytację PCASzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. Część 2: Zestaw do destylacji i miareczkowania azotu metodą Kjeldahla z drukarkąSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. Część 3: Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna z elektroniką komfortowąSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ. Część 4: Piec muflowy pojemność 45 l, zakres temperatury 100-1093°CSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Część 5: Chłodnia laboratoryjna z rozkładem temperaturySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ. WIW Adm-zpz.272.1.6.2023
Specyfikacja https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu. 2. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy. 3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Oferty Wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji chyba, że Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy pomocy których Zamawiający będzie mógł te środki pozyskać. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6, 93-569, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.bip.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-11-02
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6

2023-07-05

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl. Ryzyko błędnego dostarczenia oferty obciąża Wykonawcę. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-03
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 20
część 1: dodatkowa gwarancja 20
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 20
część 2: dodatkowa gwarancja 20
część 3: cena 60
część 3: termin dostawy 20
część 3: dodatkowa gwarancja 20
część 4: cena 60
część 4: termin dostawy 20
część 4: dodatkowa gwarancja 20
część 5: cena 60
część 5: termin dostawy 20
część 5: dodatkowa gwarancja 20
Uwagi 2023/BZP 00272794/01

Dostawy
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7251105668
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Proletariacka 2/6
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 93-569
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwo i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-465014ee-10f1-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272794
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143901/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace znajdującej się pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl (dalej Platforma).
Platforma Zakupowa Marketplanet OnePlace jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem:
https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy.

3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
3.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
3.4. włączona obsługa JavaScript;
3.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy Marketplanet OnePlace określone w Instrukcji dla Wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu Marketplanet OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji.
4.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 pzp.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00) e-mail: oneplace@marketpalnet.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w Rozdziale
XXIV SWZ Ochrona Danych Osobowych
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW Adm-zpz.272.1.6.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 209540,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cieplarka laboratoryjna wraz z rozkładem temperatur w 25°C, 37°C i 41,5°C wykonanym przez podmiot posiadający akredytację PCA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9650 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy – waga 20 %
3) Dodatkowa gwarancja – waga 20%

Szczegółowe informacje odnośnie oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zestaw do destylacji i miareczkowania azotu metodą Kjeldahla z drukarką
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 130000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy – waga 20 %
3) Dodatkowa gwarancja – waga 20%

Szczegółowe informacje odnośnie oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna z elektroniką komfortową
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 12150 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy – waga 20 %
3) Dodatkowa gwarancja – waga 20%

Szczegółowe informacje odnośnie oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Piec muflowy pojemność 45 l, zakres temperatury 100-1093°C
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 40000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy – waga 20 %
3) Dodatkowa gwarancja – waga 20%

Szczegółowe informacje odnośnie oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Chłodnia laboratoryjna z rozkładem temperatury
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 17740 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-02
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena – waga 60%
2) Termin dostawy – waga 20 %
3) Dodatkowa gwarancja – waga 20%

Szczegółowe informacje odnośnie oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.

2. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Oferty Wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji chyba, że Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy pomocy których Zamawiający będzie mógł te środki pozyskać.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zmiany do umowy
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy PZP w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca stosuje nowa stawkę z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 Ustawy PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl. Ryzyko błędnego dostarczenia oferty obciąża Wykonawcę.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-05 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-03

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij