Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13
Tel. 12 293 10 00
Fax. 12 293 10 90
E-mail wiw@wiw.krakow.pl
WWW www.wiw.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnychCzęść 1: Część 1 obejmuje dostawę aparatu do oznaczania włókna o następujących parametrach i wymaganiach:1. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego, kwaśno-detergentowego, obojętno-detergentowego i ligniny kwaśno-detergentowej w próbkach różnych typów żywności i środków żywienia zwierząt zgodnie z metodyką opisaną w normach ISO 6865, ISO 16472, ISO 139062. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego metodą wagową wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. oraz PN-EN ISO 68653. Wymagane parametry i funkcje:3.1. pełna automatyzacja, 3.2. jednostka do ekstrakcji na zimno i jednostka do ekstrakcji na gorąco3.3. funkcja automatycznego gotowania, podgrzewania odczynników, suszenia, płukania i filtracji3.4. brak konieczności przenoszenia próbki pomiędzy naczyniami w trakcie analizy3.5. ekstrakcja wstępna na zimno w przeznaczonej do tego celu osobnej jednostce3.6. automatyczne dozowanie wszystkich odczynników, w tym środka przeciwpiennego i enzymu 3.7. moc grzewcza regulowana automatycznie3.8.masa próby: min. 0,5 do maks. 3g 3.8. Zakres pomiaru: przynajmniej 0,1-100% 3.9. liczba próbek w cyklu: min 6 próbek jednocześnie 3.10.możliwość wkładania i wyjmowania wszystkich tygli jednocześnie 3.11.możliwość pracy z tyglami P0, P1, P2 i P3 3.12.czas grzania odczynnika: maks. 12 minut, typowo 10 minut 3.13.czas grzania do momentu wrzenia próbki: poniżej 7 minut 3.14.liczba programów: min. 9, w tym min. 6 do samodzielnego ustawienia wszystkich parametrów analizy3.15.system automatycznego rozpoznawania zbiornika z odczynnikiem oraz uruchamiania odpowiedniego programu (analiza włókna surowego, kwaśno-detergentowego lub obojętno-detergentowego)3.16.powtarzalność wyników: przynajmniej ±1% przy zawartości włókna w próbkach rzeczywistych w zakresie 5-30%3.17.aparat wyposażony w komplet tygli P2 do ekstrakcji na zimno i na gorąco o wytrzymałości temperaturowej do 540 C 3.18.zasilanie 230V, 50 Hz Część 2: Część 2 obejmuje dostawę analizatora do oznaczania azotu metodą Kjeldahla i przeliczania na białko) z funkcją automatycznej destylacji i miareczkowania wraz z blokiem mineralizacyjnym oraz pochłaniaczem oparów kwasu siarkowego (skruberem) o następujących parametrach i wymaganiach:1. aparat winien umożliwiać pracę ze stosowanymi w Pracowni metodykami badawczymi: Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 152/2009, PN-75/A–04018 /Az3 :2002, PN EN ISO 5983-1:2006/AC 2009 oraz PN-EN ISO 5983-2:20062. Wymagane parametry i funkcje destylarki:2.1. zakres analityczny: nie gorzej niż (0,1 – 210) mg N2.2. powtarzalność: min. 1% SD (łącznie z etapem mineralizacji)2.3. odzysk: min. 99,5 % dla zawartości (1 – 200) mg N2.4. opróżnianie probówki: 200 ml poniżej 10s2.5. czas destylacji: maks. 3,5 minuty przy 30 mg N (maks. 6,5 minuty przy 200 mg N) przy wydajności destylacji ok. 40 ml/min, zużycie wody chłodzącej w trakcie destylacji: maks. 3 l/min przy temp. 30oC, maks. 1 l/min przy temp. 15oC2.6. możliwość zmiany objętości odczynników w zakresie przynajmniej (0 – 150) ml (kroki nie większe niż 10 ml) oraz czasu opóźnienia analizy w zakresie co najmniej (0 – 30) min2.7. możliwość zmiany mocy generatora pary w zakresie co najmniej (30 – 100) %2.8. możliwość rozcieńczania próbek wykrystalizowanych przed destylacją przez dodanie pary 2.9. automatyczne wykonywanie całej procedury: rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu, dodawanie roztworu odbierającego, destylacja, opróżnianie probówki2.10. system kontroli bezpieczeństwa składający się z czujników: zamknięcia drzwi, wykrywania obecności probówki, poziomu wody, ługu i ścieków (w tym braku odczynników), nadciśnienia w generatorze pary2.11. aparat wyposażony w pompy mieszkowe do dozowania odczynników, układ kontroli temperatury destylatu przez czujnik temperatury destylatu, automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych przez rozcieńczanie i mieszanie próbki przez dozowanie pary w układzie równoważącym zintegrowany z cyklem destylacji, automatyczną kontrolę przepływu wody chłodzącej z zaworem odcinającym przepływ ograniczającym zużycie2.12. możliwość połączenia z titratorem zewnętrznym i miareczkowanie automatyczne wyzwalane sygnałem z destylarki2.13. głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu i warunków destylacji3. Wymagane funkcje i parametry mineralizatora:3.1. aluminiowy blok grzewczy wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej umożliwiający równoczesną mineralizację min. 8 próbek3.2. możliwość pracy z próbówkami 100, 250 lub 400 ml3.3. maksymalna temperatura robocza 440oC (stabilność temperatury dla 400oC min. ± 2oC3.4. urządzenie wyposażone w sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji, system usuwania oparów składający się z głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu krzyżowemu próbek) w obudowie ze stali nierdzewnej, pompki wodnej wraz z niezbędnymi przyłączami, sygnalizację dźwiękową informującą o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegającą o błędach lub przerwach w trakcie procesu mineralizacji3.5. w zestawie skruber do usuwania i neutralizacji oparów z min. dwoma zbiornikami neutralizacyjnymi (z wodą i roztworem NaOH) oraz min. jednym zbiornikiem kondensacyjnym, z płynną regulacją przepływu oparów, 8 probówek do mineralizacji prostych o pojemności 250ml, 8 zaślepek umieszczanych w pustych miejscach w przypadku niepełnego mineralizatora, 3 sztuki stożków z tworzywa do montażu probówki w destylarce4. Wymagane funkcje i parametry titratora kompatybilnego z destylarką opisaną w pkt. 2, umożliwiającego automatyczne miareczkowanie destylatu wraz z kompletnym przyłączem do destylarki:4.3. jednostka dozująca z wymiennymi cylindrami dostępnymi do stosowania biurety o objętości 5, 10, 20 i 50 ml4.4. ilość kroków na objętość cylindra: min. 20 000 4.5. dokładność dozowania zgodnie z ISO/DIN 8655-34.6. materiał wykonania wężyków: FEP4.7. pomiar potencjału: zakres pomiarowy min. –2,000 – +2,000 mV, rozdzielczość przynajmniej 0.1 mV, dokładność pomiaru przynajmniej ±0.5mV4.8. pomiar temperatury: złącze na czujnik Pt1000 i NTC 30kOhm 4.9. wyjście polaryzacyjne Ipol DC: prąd polaryzacji 1, 20, 50, 100 µA, zakres pomiarowy przynajmniej 0 – 3,500 mV, rozdzielczość przynajmniej 0,1 mV4.10. warunki referencyjne: aparat uruchomiony od min. 30 minut, adjustacja raz do roku4.11. wbudowane mieszadło magnetyczne o zakresie prędkości obrotowych od min. 120 do maks. 1800 rpm, regulacja krokowa (+1 – +15)4.12. wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biampero- i biwoltametrycznych4.13. na wyposażeniu bezobsługowa elektroda kombinowana pH4.14. wysoko impedancyjne wejście pomiarowe dla elektrody4.15. pamięć aparatu zapewniająca zapamiętanie do 100 metod4.16. rejestrowanie punktów pomiarowych przy miareczkowaniu: maks. 5004.17. pamięć próbek do automatyzacji: min. 99 wartości4.18. kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD min. 4,3’’, rozdzielczość min. 480×272 piksele.4.19. możliwość stosowania mieszadła magnetycznego lub śmigłowego, podłączenia drukarki, połączenia i współpracy z destylarką do metody Kjeldahla (interfejs do połączenia titratora zewnętrznego: kabel, zestaw wężyków, kolba odbieralnika) WIW-AG.272.02.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00159998-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db31d7-96a2-1d09-36bd-800010e06fe1
CPV 33.10.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Józefa Brodowicza 13, 30-965, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13

2023-04-14

Sposób składania ofert ezamowienia.gov.pl Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-05-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 80,00
część 1: okres gwarancji 20
część 2: cena 80,00
część 2: okres gwarancji 20
Uwagi 2023/BZP 00159998/01

Dostawy
Dostawa urządzeń laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000597280
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Józefa Brodowicza 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-965
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wiw.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159998
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103664/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa urządzeń laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Osińska, e-mail: przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b099e120-cf93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Wykonawca dla pełnego korzystania z Platformy, w tym złożenia oferty, powinien oprócz rejestracji dokonać również aktywacji konta
podmiotu oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników. Interaktywne instrukcje dostępne są na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W
przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-AG.272.02.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 obejmuje dostawę aparatu do oznaczania włókna o następujących parametrach i wymaganiach:

1. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego, kwaśno-detergentowego, obojętno-detergentowego i ligniny kwaśno-detergentowej w próbkach różnych typów żywności i środków żywienia zwierząt zgodnie z metodyką opisaną w normach ISO 6865, ISO 16472, ISO 13906
2. Aparat przystosowany do oznaczania włókna surowego metodą wagową wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. oraz PN-EN ISO 6865
3. Wymagane parametry i funkcje:
3.1. pełna automatyzacja,
3.2. jednostka do ekstrakcji na zimno i jednostka do ekstrakcji na gorąco
3.3. funkcja automatycznego gotowania, podgrzewania odczynników, suszenia, płukania i filtracji
3.4. brak konieczności przenoszenia próbki pomiędzy naczyniami w trakcie analizy
3.5. ekstrakcja wstępna na zimno w przeznaczonej do tego celu osobnej jednostce
3.6. automatyczne dozowanie wszystkich odczynników, w tym środka przeciwpiennego i enzymu
3.7. moc grzewcza regulowana automatycznie3.8.masa próby: min. 0,5 do maks. 3g
3.8. Zakres pomiaru: przynajmniej 0,1-100%
3.9. liczba próbek w cyklu: min 6 próbek jednocześnie
3.10.możliwość wkładania i wyjmowania wszystkich tygli jednocześnie
3.11.możliwość pracy z tyglami P0, P1, P2 i P3
3.12.czas grzania odczynnika: maks. 12 minut, typowo 10 minut
3.13.czas grzania do momentu wrzenia próbki: poniżej 7 minut
3.14.liczba programów: min. 9, w tym min. 6 do samodzielnego ustawienia wszystkich parametrów analizy
3.15.system automatycznego rozpoznawania zbiornika z odczynnikiem oraz uruchamiania odpowiedniego programu (analiza włókna surowego, kwaśno-detergentowego lub obojętno-detergentowego)
3.16.powtarzalność wyników: przynajmniej ±1% przy zawartości włókna w próbkach rzeczywistych w zakresie 5-30%
3.17.aparat wyposażony w komplet tygli P2 do ekstrakcji na zimno i na gorąco o wytrzymałości temperaturowej do 540 C
3.18.zasilanie 230V, 50 Hz

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 obejmuje dostawę analizatora do oznaczania azotu metodą Kjeldahla i przeliczania na białko) z funkcją automatycznej destylacji i miareczkowania wraz z blokiem mineralizacyjnym oraz pochłaniaczem oparów kwasu siarkowego (skruberem) o następujących parametrach i wymaganiach:

1. aparat winien umożliwiać pracę ze stosowanymi w Pracowni metodykami badawczymi: Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 152/2009, PN-75/A–04018 /Az3 :2002, PN EN ISO 5983-1:2006/AC 2009 oraz PN-EN ISO 5983-2:2006

2. Wymagane parametry i funkcje destylarki:
2.1. zakres analityczny: nie gorzej niż (0,1 – 210) mg N
2.2. powtarzalność: min. 1% SD (łącznie z etapem mineralizacji)
2.3. odzysk: min. 99,5 % dla zawartości (1 – 200) mg N
2.4. opróżnianie probówki: 200 ml poniżej 10s
2.5. czas destylacji: maks. 3,5 minuty przy 30 mg N (maks. 6,5 minuty przy 200 mg N) przy wydajności destylacji ok. 40 ml/min, zużycie wody chłodzącej w trakcie destylacji: maks. 3 l/min przy temp. 30oC, maks. 1 l/min przy temp. 15oC
2.6. możliwość zmiany objętości odczynników w zakresie przynajmniej (0 – 150) ml (kroki nie większe niż 10 ml) oraz czasu opóźnienia analizy w zakresie co najmniej (0 – 30) min
2.7. możliwość zmiany mocy generatora pary w zakresie co najmniej (30 – 100) %
2.8. możliwość rozcieńczania próbek wykrystalizowanych przed destylacją przez dodanie pary
2.9. automatyczne wykonywanie całej procedury: rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu, dodawanie roztworu odbierającego, destylacja, opróżnianie probówki
2.10. system kontroli bezpieczeństwa składający się z czujników: zamknięcia drzwi, wykrywania obecności probówki, poziomu wody, ługu i ścieków (w tym braku odczynników), nadciśnienia w generatorze pary
2.11. aparat wyposażony w pompy mieszkowe do dozowania odczynników, układ kontroli temperatury destylatu przez czujnik temperatury destylatu, automatyczny system destylacji próbek wykrystalizowanych przez rozcieńczanie i mieszanie próbki przez dozowanie pary w układzie równoważącym zintegrowany z cyklem destylacji, automatyczną kontrolę przepływu wody chłodzącej z zaworem odcinającym przepływ ograniczającym zużycie
2.12. możliwość połączenia z titratorem zewnętrznym i miareczkowanie automatyczne wyzwalane sygnałem z destylarki
2.13. głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu i warunków destylacji

3. Wymagane funkcje i parametry mineralizatora:
3.1. aluminiowy blok grzewczy wyposażony w cyfrową regulację i odczyt temperatury roboczej umożliwiający równoczesną mineralizację min. 8 próbek
3.2. możliwość pracy z próbówkami 100, 250 lub 400 ml
3.3. maksymalna temperatura robocza 440oC (stabilność temperatury dla 400oC min. ± 2oC
3.4. urządzenie wyposażone w sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz zakłóceniami w procesie mineralizacji, system usuwania oparów składający się z głowicy (o konstrukcji zapobiegającej zanieczyszczaniu krzyżowemu próbek) w obudowie ze stali nierdzewnej, pompki wodnej wraz z niezbędnymi przyłączami, sygnalizację dźwiękową informującą o przebiegu procesu mineralizacji oraz ostrzegającą o błędach lub przerwach w trakcie procesu mineralizacji
3.5. w zestawie skruber do usuwania i neutralizacji oparów z min. dwoma zbiornikami neutralizacyjnymi (z wodą i roztworem NaOH) oraz min. jednym zbiornikiem kondensacyjnym, z płynną regulacją przepływu oparów, 8 probówek do mineralizacji prostych o pojemności 250ml, 8 zaślepek umieszczanych w pustych miejscach w przypadku niepełnego mineralizatora, 3 sztuki stożków z tworzywa do montażu probówki w destylarce

4. Wymagane funkcje i parametry titratora kompatybilnego z destylarką opisaną w pkt. 2, umożliwiającego automatyczne miareczkowanie destylatu wraz z kompletnym przyłączem do destylarki:
4.3. jednostka dozująca z wymiennymi cylindrami dostępnymi do stosowania biurety o objętości 5, 10, 20 i 50 ml
4.4. ilość kroków na objętość cylindra: min. 20 000
4.5. dokładność dozowania zgodnie z ISO/DIN 8655-3
4.6. materiał wykonania wężyków: FEP
4.7. pomiar potencjału: zakres pomiarowy min. –2,000 – +2,000 mV, rozdzielczość przynajmniej 0.1 mV, dokładność pomiaru przynajmniej ±0.5mV
4.8. pomiar temperatury: złącze na czujnik Pt1000 i NTC 30kOhm
4.9. wyjście polaryzacyjne Ipol DC: prąd polaryzacji 1, 20, 50, 100 µA, zakres pomiarowy przynajmniej 0 – 3,500 mV, rozdzielczość przynajmniej 0,1 mV
4.10. warunki referencyjne: aparat uruchomiony od min. 30 minut, adjustacja raz do roku
4.11. wbudowane mieszadło magnetyczne o zakresie prędkości obrotowych od min. 120 do maks. 1800 rpm, regulacja krokowa (+1 – +15)
4.12. wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biampero- i biwoltametrycznych
4.13. na wyposażeniu bezobsługowa elektroda kombinowana pH
4.14. wysoko impedancyjne wejście pomiarowe dla elektrody
4.15. pamięć aparatu zapewniająca zapamiętanie do 100 metod
4.16. rejestrowanie punktów pomiarowych przy miareczkowaniu: maks. 500
4.17. pamięć próbek do automatyzacji: min. 99 wartości
4.18. kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD min. 4,3’’, rozdzielczość min. 480×272 piksele.
4.19. możliwość stosowania mieszadła magnetycznego lub śmigłowego, podłączenia drukarki, połączenia i współpracy z destylarką do metody Kjeldahla (interfejs do połączenia titratora zewnętrznego: kabel, zestaw wężyków, kolba odbieralnika)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Strony przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na niezawinione przez Stronę przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu §8 umowy;
2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, oraz w przypadkach których nie można było przewidzieć, z tym że cena wskazana w § 4 ust 1 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w
art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
2. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia
oferty) – np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo
załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wypełnione i podpisane:
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ;UWAGA: powyższe formularze nie podlegają uzupełnieniu.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij