Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2
Tel. 71 343 50 21
Fax. 71 344 10 29
E-mail intibs@int.pan.wroc.pl
WWW www.intibs.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla INTIBS PAN we Wrocławiu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla INTIBS PAN we Wrocławiu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.intibs.pl_1678377636612
LINK do SIWZ http://bip.intibs.pl/przetarg/9702/dz-262-174-2023-ad
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu Agnieszka Dzikowska, tel. 71 39 54 134,
email: dzial_zakupow@intibs.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2

2023-03-22

Sposób składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU, OKÓLNA 2, 50-422 WROCŁAW Godzina: 11:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi 1
Znak postępowania: DZ.262.174.2023/AD
Wrocław, 09.03.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla INTIBS PAN we Wrocławiu
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, NIP: 8960007258, REGON: 000326109
2. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą PZP na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1) i stanowi zamówienie o wartości przekraczającej równowartość 130 000 PLN.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, na podstawie paragrafu § 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie nr 3/02/2021 Dyrektora INTiBS PAN we Wrocławiu z dn. 18.02.2021 r.) tj. w trybie Zamówienia z dziedziny nauki.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
UWAGA:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (na podstawie opisanych kryteriów oceny ofert), a następnie przeprowadzi badanie i ocenę tej oferty. Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów nie podlega odrzuceniu i czy spełnia warunki/wymogi udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie odrzucona, wówczas Zamawiający dokona badania i oceny oferty kolejnej po ofercie najkorzystniejszej. 2
3. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla INTIBS PAN we Wrocławiu zgodnych z poniższą specyfikacją zawierającą wymagane parametry techniczne: 1. Multitester z mieszadłem magnetycznym-1 sztuka Multitester z mieszadłem magnetycznym pozwalający na kontrolę parametrów ORP/przewodność/ TDS / PH / temperatura spełniające wymogi: -kontrola temperatury w zakresie co najmniej 0-100oC -ORP w zakresie co najmniej 1800 – -200 mV -pH w zakresie co najmniej 2,00-16,00
2. Płyta grzewcza-2 sztuki Ceramiczna płyta grzewcza o następujących parametrach: – Temperatura grzania nie mniejsza niż 540oC – Dokładność regulacji nie mniejsza niż 1oC – Wymiary nie mniejsze niż 170 x 170 mm
3. Mieszadło magnetyczne z grzaniem-5 sztuk Mieszadło magnetyczne spełniające następujące wymagania: – Posiadające funkcję grzania i mieszania – Maksymalna temperatura grzania nie mniejsza niż 300oC – Maksymalna prędkość mieszania nie mniejsza niż 1300rpm – Średnica płyty nie mniejsza niż 130 mm
4. Mieszadło magnetyczne z grzaniem-2 sztuki Mieszadło magnetyczne spełniające następujące wymagania: – Posiadające funkcję grzania i mieszania – Maksymalna temperatura grzania nie mniejsza niż 540oC – Maksymalna prędkość mieszania nie mniejsza niż 1300rpm – strefa grzewcza nie mniejsza niż 190×190 mm
5. Mieszadło magnetyczne 10 polowe z grzaniem-2 sztuki Mieszadło magnetyczne spełniające następujące wymagania: – Posiadające funkcję grzania i mieszania 3
– Maksymalna temperatura grzania nie mniejsza niż 110oC – Maksymalna prędkość mieszania nie mniejsza niż 1000 rpm – Wymiary powierzchni roboczej nie mniejsze niż 170 x 440 mm
6. Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną z pomiarem temperatury-1 sztuka Mieszadło magnetyczne spełniające następujące wymagania: – Posiadające funkcję grzania i mieszania – Maksymalna temperatura grzania nie mniejsza niż 300oC – Maksymalna prędkość mieszania nie mniejsza niż 1900rpm – Wymiary płyty nie mniejsze niż 180×180 mm -wyposażony w czujnik temperatury PT100
7. Termohigrometr-2 sztuki Miernik temperatury i wilgotności powietrza – Pomiar temperatury w 2 punktach – Wyposażony w sondę o przewodzie nie krótszym niż 2 m – Zakres pomiaru temperatury nie mniejszy niż -50 do +70stopn.C – Zakres pomiaru wilgotności nie mniejszy niż 20-99 %
8. Minutnik-2 sztuki Minutnik odliczający czas w zakresie nie mniejszym niż 23 godziny 9.00. Myjka ultradźwiękowa z grzaniem-2 sztuki Myjka ultradźwiękowa o następujących parametrach: – Pojemność nie mniejsza niż 3 l. – Moc ultradźwięków nie mniejsza niż 100 W – Moc grzałek nie mniejsza niż 100 W – Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 20-80 stopn.C
10. Mieszadło mechaniczne-2 sztuki Mieszadło mechaniczne o następujących parametrach: – moc nie mniejsza niż 60 W – zakres prędkości nie mniejszy niż 100 – 2000 rpm4
11. Wytrząsarka – 1 sztuka Wytrząsarka pozwalająca na działanie w trybie ciągłym lub dotykowym – zakres prędkości nie mniejszy niż 0-2400 rpm 12. Młynek Laboratoryjny-1 sztuka Młynek laboratoryjny o pojemności nie mniejszej niż 300g. -prędkość obrotów nie mniejsza niż 20 000 rpm
Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2. Dostarczony Sprzęt ma być fabrycznie nowy, pochodzący z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, w 100% sprawny. 3. Sprzęt ma posiadać wszelkie wymagane prawem dla tego typu urządzeń akredytacje i certyfikaty (np. CE). 4. Dostarczone urządzenie powinno zawierać niezbędne dedykowane komponenty peryferyjne (np. zasilacze, kable, przejściówki, oprogramowanie producenta) niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania zamawianego urządzenia. 5. Wykonawca powinien wraz z urządzeniem dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim lub języku angielskim. 6. Termin gwarancji na dostarczony Sprzęt: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy.
Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) okres na jaki udziela gwarancji. W przypadku braku wpisu Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 12 m-cy. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) dane producenta, model, nr katalogowy urządzenia (jeśli istnieje), które oferuje. 8. Sposób realizacji zamówienia zawiera Projekt umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) 9. Dostawa winna zostać dokonana w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach roboczych pomiędzy godz. 8.00 a 15.00. 10. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty zakupu, przechowywania i dostawy przedmiotu zamówienia, transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem, koszty związane z samą dostawą, a ponadto wszelkie inne koszty, w tym opłaty celne i graniczne, niewymienione w niniejszym punkcie, a konieczne do realizacji zamówienia, obciążają Wykonawcę. Koszty te należy ująć w cenie ofertowej, którą należy podać w 5
pkt 1 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu), który stanowi integralną część zamówienia. 11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania urządzenia jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości sprzętu w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Kryteria oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena całkowita brutto-100% Wg powyższego kryterium Zamawiający oceni otrzymane oferty w następujący sposób: Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin C = —————- x W Cb gdzie: C – liczba punktów w kryterium Cena całkowita brutto Cmin – najniższa cena ofertowa brutto w zbiorze ofert podlegających ocenie Cb – cena ofertowa brutto ocenianej oferty W – waga kryterium = 100 Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.6
6. Sposób i termin płatności: 1. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza płatność częściową po zrealizowaniu części zamówienia.. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 2. Należność zostanie uregulowana przelewem bankowym na wskazany na fakturze nr konta Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl, adres PEF: NIP 8960007258.
7. Informacja o sposobie komunikacji: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://intibs.ezamawiajacy.pl.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Agnieszka Dzikowska, tel. 71 39 54 134,
email: dzial_zakupow@intibs.pl.
3. Wszelkie pytania należy kierować poprzez Platformę zakupową:
https://intibs.ezamawiajacy.pl.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz. 11.30. 2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informacje o ilości ofert i cenach Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego wniosek. 9. Sposób przygotowania oferty: 1. Wykonawca składa ofertę poprzez: 1) wypełnienie Formularza oferty na Platformie zakupowej oraz dodanie w zakładce Oferty wszystkich dokumentów (załączników) określonych w pkt 10 ppkt 1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby umocowane-czynności dodawania dokumentów (załączników) realizowane są poprzez wybranie polecenia Dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
UWAGA: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią (w tym ceną) podaną przez Wykonawców w wypełnionym na Platformie Formularzu oferty, a treścią składanego przez Wykonawców Formularza ofertowego, stanowiącego właściwą treść oferty, za wiążącą uznaje się treść (w tym cenę) Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty wszystkie oferty Wykonawcy zostaną odrzucone.7
3. Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty w postaci skanu prawidłowo podpisanego dokumentu. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Rejestrze Handlowym lub innym dokumencie właściwym dla organizacji firmy lub przez pełnomocnika. 5. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. 6. Wykonawca może zastrzec w ofercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. W każdym czasie do upływu terminu składania ofert Wykonawca może zmienić złożoną już ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta z dodatkowym dopiskiem ZMIANA. 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez wycofanie oferty. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający wymaga złożenia ofert w walucie złoty polski (PLN). 12. Cenę ofertową należy podać w pkt 1 Formularza ofertowego (wzór – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) w złotych polskich (PLN), w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. Zasadę zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza; przy zaokrąglaniu-kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza) stosuje się do wszystkich wyliczeń w formularzu ofertowym. 14. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji umowy. 15. Cena ofertowa obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. 16. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w obliczeniach, jako podstawę do ich poprawienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana została cena jednostkowa netto. 17. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 18. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.
Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych- Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 8
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. 10. Wymagane dokumenty: 1. Oferta musi zawierać: a) wypełniony oraz podpisany Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu), b) dokument rejestrowy z którego wynika umocowanie do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Rejestrze Handlowym lub innym dokumencie właściwym dla organizacji firmy,
UWAGA:
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów rejestrowych z których wynika umocowanie do reprezentowania firmy, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji firmy, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawionym odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty lub oświadczenia, mogą zostać złożone w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski
c) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 2. W przypadku niedołączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt 1 lit. b) i c) powyżej, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ww. dokumentów. Zamawiający nie wzywa do złożenia dokumentów jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3. Niezłożenie w terminie składania ofert podpisanego Formularza ofertowego (wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) lub brak uzupełnienia dokumentów wskazanych w pkt 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także złożenie dokumentów, z których wynika niespełnienie warunków udziału lub niespełnienie wymagań technicznych oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 11. Pozostałe informacje: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. 3. Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. 4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 9
5. Oferty, które nie będą spełniały warunków/wymogów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu zostaną uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W szczególności oferty niekompletne, tj. nie zawierające wszystkich wymaganych w Ogłoszeniu o zamówieniu dokumentów/oświadczeń, lub zawierające dokumenty/oświadczenia nie potwierdzające spełniania warunków/wymogów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, zostaną uznane za nieważne. 6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu na każdym etapie w przypadku, gdy: a) nie złożono żadnej ważnej oferty, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) Ogłoszenie o zamówieniu posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne skutki dla Zamawiającego, e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, g) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 7. O wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 8. Wykonawca akceptuje postanowienia zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy. 9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w Załączniku nr 2 do Projektu Umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij