Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE
08-521 DĘBLIN
DYWIZJONU 303/35
Tel. 26 151 71 00
Fax. 26 151 71 03
E-mail rektorat@law.mil.pl
WWW www.law.mil.pl/index.php/pl/
Województwo lubelskie
Powiat Ryki
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych Numer referencyjny: Zp/pn/91/20221. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania; Zadanie nr 1: Benzynowy silnik lotniczy;Zadanie nr 2: Lejek Halla;Zadanie nr 3: Stanowisko do wizualizacji pól przepływu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.Benzynowy silnik lotniczy Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania: – zadanie 1 – benzynowy silnik lotniczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Lejek Halla Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania: – zadanie 2 – lejek Halla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. stanowisko do wizualizacji pól przepływu Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania: – zadanie 3 – stanowisko do wizualizacji poł przepływu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.law.mil.pl_1665752391304
LINK do SIWZ http://zamowienia.law.mil.pl/pn/law/demand/notice/public/75004/details
CPV 31.71.00.00, 38.42.00.00, 38.54.00.00, 38.90.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ (Wzór umowy).
Osoba do kontaktu Lotnicza Akademia Wojskowa ul. Dywizjonu 303 nr 35 Dęblin 08-521 ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin +48 261519677 m.szymanek@law.mil.pl https://www.wojsko-polskie.pl/law/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 30
Miejsce i termin składania ofert LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE
08-521 DĘBLIN
DYWIZJONU 303/35

2022-11-16

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.law.mil.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 199-562523
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicza Akademia Wojskowa
Adres pocztowy: ul. Dywizjonu 303 nr 35
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS:
PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 08-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
E-mail:
m.szymanek@law.mil.pl
Tel.: +48 261519677
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.wojsko-polskie.pl/law/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia.law.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych
Numer referencyjny: Zp/pn/91/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania;
Zadanie nr 1: Benzynowy silnik lotniczy;
Zadanie nr 2: Lejek Halla;
Zadanie nr 3: Stanowisko do wizualizacji pól przepływu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Benzynowy silnik lotniczy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
31710000 Sprzęt elektroniczny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dęblin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania:
– zadanie 1 – benzynowy silnik lotniczy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może zaoferować Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy, Maksymalny okres gwarancji – 24 miesiące.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lejek Halla
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dęblin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania:
– zadanie 2 – lejek Halla
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może zaoferować Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy, Maksymalny okres gwarancji: 24 miesiące.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
stanowisko do wizualizacji pól przepływu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dęblin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania:
– zadanie 3 – stanowisko do wizualizacji poł przepływu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca może zaoferować Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy, Maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ (Wzór umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014.
3. Dokumenty podmiotowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie) zostały wskazane w pkt 8.2 SWZ.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową w związku prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5. Zamawiający informuje, że na mocy decyzji Nr 68/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2020 r. poz. 84):
1) na terenie LAW obowiązuje system przepustkowy,
2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadań w obiektach zamawiającego w ramach przedmiotu zamówienia muszą mieć obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego, wydane zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177) oraz NIE mogą być skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, TAKże popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku braku zgody zamawiającego na wstęp osoby/osób z personelu wykonawcy na teren obiektu, na którym realizowany będzie przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nowego personelu realizującego umowę (załącznik nr 1 do SWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
199
2022
Następna aktualizacja:
17/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij