Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D
Tel. 81 538 46 33
Fax. 81 538 43 72
E-mail politechnika@pollub.pl
WWW www.pollub.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa urządzeń laboratoryjnych w związku z uruchomieniem kierunku Inżynieria Pojazdów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń laboratoryjnych w związku z uruchomieniem kierunku Inżynieria Pojazdów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Urządzeń laboratoryjnych (zestaw mobilnej hamowni wraz z wagą najazdową, urządzenie z portem Pass-Thru, uniwersalny otwarty komputer sterujący pracą silnika, stanowisko do badań i diagnostyki elementów sterujących oraz elektronicznych pojazdów, tester diagnostyczny, profesjonalny tester diagnostyczny, rama BDM do odczytu sterowników) wraz z uruchomieniem urządzeń. KP-272-PNK-93/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1694692219946
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/818342
CPV 38.31.12.00, 38.54.80.00, 38.90.00.00, 38.97.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane wraz z ofertą przez Wykonawcę: – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Na ofertę składają się: 1) Wypełniony Formularz ofertowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) zgodny ze wzorem formularza stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ (w szczególności należy w nim podać m.in. typ, model oferowanego dla danej pozycji urządzania oraz nazwę producenta). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza ofertowego. Nie podanie w formularzu ofertowym typu, modelu i producenta oferowanych urządzeń skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2) Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy / Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik (jeśli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA LUBELSKA, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618, Lublin, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail bzp@pollub.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pollub.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 15 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA LUBELSKA
20-618 LUBLIN
NADBYSTRZYCKA 38D

2023-09-22

Sposób składania ofert Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-21
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 20
szkolenie z obsługi urządzeń 20
Uwagi 2023/BZP 00396679/01

Dostawy
Dostawa urządzeń laboratoryjnych w związku z uruchomieniem kierunku Inżynieria Pojazdów
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 – Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych w związku z uruchomieniem kierunku Inżynieria Pojazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37aa1344-52e7-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396679
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030912/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.25 Dostawa urządzeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku Inżynieria Pojazdów w Politechnice Lubelskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pollub/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami – w zakresie zagadnień proceduralnych związanych z
postępowaniem jest Monika Sołdatow-Trzewik
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KP-272-PNK-93/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń laboratoryjnych w związku z uruchomieniem kierunku Inżynieria Pojazdów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Urządzeń laboratoryjnych (zestaw mobilnej hamowni wraz z wagą najazdową, urządzenie z portem Pass-Thru, uniwersalny otwarty komputer sterujący pracą silnika, stanowisko do badań i diagnostyki elementów sterujących oraz elektronicznych pojazdów, tester diagnostyczny, profesjonalny tester diagnostyczny, rama BDM do odczytu sterowników) wraz z uruchomieniem urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38548000-8 – Przyrządy do pojazdów mechanicznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

38970000-5 – Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

38311200-0 – Elektroniczne wagi techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenie z obsługi urządzeń
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane
wraz z ofertą przez Wykonawcę:
– aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
(w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Na ofertę składają się:
1) Wypełniony Formularz ofertowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) zgodny ze wzorem formularza stanowiącym Załącznik
nr 2 do SWZ (w szczególności należy w nim podać m.in. typ, model oferowanego dla danej pozycji urządzania oraz nazwę producenta). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza ofertowego. Nie podanie w formularzu ofertowym typu, modelu i producenta oferowanych urządzeń skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2) Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ (w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy / Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik (jeśli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy ( § 8 Wzoru Umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij