Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody

Dane organizatora NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Tel. 22 273 10 01
Fax. 22 779 34 81
E-mail ncbj@ncbj.gov.pl
WWW www.ncbj.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” Numer referencyjny: EZP.270.71.2022Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” realizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” realizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1670595795646
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/703425
CPV 42.91.23.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: nie dotyczyIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: nie dotyczyIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwóch dostaw układu wytwarzania ultra-czystej wody, o wartości min. 500.000 PLN brutto każda.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących TOM II SWZ
Wadium 30000.00
Osoba do kontaktu Narodowe Centrum Badań Jądrowych 532-010-01-25 ul. Andrzeja Sołtana 7 Otwock (Świerk) 05-400 Katarzyna Kwiatkowska +48 222731694 katarzyna.kwiatkowska@ncbj.gov.pl +48 222731320 https://www.ncbj.gov.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 175
Miejsce i termin składania ofert NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7

2023-01-05

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 238-687364
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Krajowy numer identyfikacyjny: 532-010-01-25
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Sołtana 7
Miejscowość: Otwock (Świerk)
Kod NUTS:
PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kwiatkowska
E-mail:
katarzyna.kwiatkowska@ncbj.gov.pl
Tel.: +48 222731694
Faks: +48 222731320
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.ncbj.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL”
Numer referencyjny: EZP.270.71.2022

II.1.2) Główny kod CPV
42912300 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” realizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05 – 400 Otwock

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” realizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10,00
Kryterium jakości – Nazwa: termin realizacji / Waga: 10,00
Kryterium jakości – Nazwa: dodatkowa funkcjonalność systemu / Waga: 10,00
Cena – Waga: 70,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 175
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
PolFEL – Polski laser na swobodnych elektronach, Umowa nr RPMA.01.01.00-14-e-217/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem
w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwóch dostaw układu wytwarzania ultra-czystej wody, o wartości min. 500.000 PLN brutto każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących TOM II SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Zamawiający NIE dopuszcza wniesienia wadium w innej walucie niż PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w TOMIE I, rozdział 1, ust.18 SWZ.
4. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).
5. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający NIE wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ. Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa:
a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego4
c) o którym mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
7. Zamawiający NIE przewiduje wykluczenia Wykonawcy na żadnej z podstaw wskazanych w art. 109
ust. 1 ustawy Pzp.
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa dokumenty wymienione w TOM I, Rozdział 1, ust. 10.6 SWZ.
9. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty wymienione w TOM I, Rozdział 1, ust. 10.8 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
238
2022
Następna aktualizacja:
12/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij