Dostawa twardościomierza

Dane organizatora CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SP. Z O.O.
43-382 BIELSKO-BIAŁA
SZYPRÓW 17
Tel. 33 818 41 33
Fax. 33 818 46 79
E-mail spetech@spetech.com.pl
WWW www.spetech.com.pl
Województwo śląskie
Powiat Bielsko-Biała
Treść zamówienia Dostawa Twardościomierza

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa TwardościomierzaDostawa fabrycznie nowego twardościomierza. Dostawa do siedziby zamawiającego. Uniwersalny twardościomierz do pomiaru twardości surowców w celu weryfikacji kluczowej dla specyfiki naszych produktów własności mechanicznej. Wynik pomiaru pozwala potwierdzić własności mechaniczne poprzez oszacowanie poziomu wytrzymałości i umownej granicy plastyczności. Specyfikacja techniczna: – Możliwość precyzyjnego wyboru miejsca pomiaru twardości (kamera lub dodatkowo wskaźnik laserowy) – Zgodność normami EN/ISO/ASTM dla pomiarów twardości – Nacisk pomiarowy co najmniej 185 kgf – Kamera pomiarowa i zapis obrazu odcisku po pomiarze (nie dotyczy metody Rockwella) – Oprogramowanie w języku polskim do automatycznego pomiaru odcisku metodą Brinella, Vickersa i Rockwella, w pełnych zakresach odpowiadających wyżej wymienionemu naciskowi pomiarowemu. – Oprogramowanie do generacji raportów pomiarowych z możliwością zapisu na dyskach sieciowych z możliwością ich późniejszej edycji. – Zintegrowany ekran dotykowy do obserwacji pola pomiarowego, wyników i sterowania urządzeniem – Możliwość konwersji wyników pomiaru na inne skale twardości – Certyfikowane wgłębniki dla Vicekrsa, Rockwella i Brinella Powstaje w kontekście projektu RPSL.14.02.00-24-035B/20 – Wzrost konkurencyjności i stabilności jakościowej produktów poprzez rozwój zasobów technicznych i kompetencji Działu Zarządzania Jakością
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-3740-126686.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126686
CPV 38.40.00.00
Wymagania Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie (w formie pisemnej) w przypadku: – okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, w razie wystąpienia siły wyższej, zmian regulacji prawnych, technicznych niezależnych od obu stron, w razie okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. – gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. szybsza dostawa, lepsze warunki płatności). – zmiany nazwy, lokalizacji, danych teleadresowych, kont bankowych, miejsca dostawy. Gdyby ujawniły się rozbieżności, niejasności (np. w interpretacji specyfikacji technicznej) dopuszcza się zmianę zapisów umowy jeśli doprowadzi ona do jednoznacznej interpretacji i pozwoli osiągnąć cel umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę, w razie poważnych uchybień dostawcy / wykonawcy w zakresie realizacji umowy, gdy zasadna będzie obawa, iż termin realizacji jest zagrożony bądź przedmiot dostawy (jakość, funkcje, parametry, itp.) będzie znacząco odbiegał od zamówionego. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Terminy: Oferty należy składać do 29 września 2022. Złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin realizacji, dostawy: do 15 grudnia bieżącego roku bądź wcześniej. Miejsce i sposób składania ofert. 1. Oferty w odpowiedzi na zapytanie należy złożyć w formie pisemnej: – pocztą elektroniczną na adres: projekty@spetech.com.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2022–3740–126686”, lub – poprzez Bazę Konkurencyjności. 2. Wynik oceny ofert opublikujemy w bazie konkurencyjności. 3. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Wymogi dla oferty 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. 2. Oferent może złożyć jedną ofertę i w jednym egzemplarzu. 3. Oferta powinna zawierać: a) Nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, numer i termin ważności. b) Osobę wskazaną do kontaktów, jej telefon i adres poczty elektronicznej. c) Termin realizacji zamówienia. d) Okres gwarancji podany w miesiącach. e) Cenę netto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: twardościomierz, dostawę do siedziby zamawiającego. f) Warunki płatności. 4. Wyceny w walucie obcej, przeliczymy według średniego kursu NBP z dnia terminu składania ofert. 5. Oferta powinna być ważna przynajmniej do 30 października bieżącego roku. 6. Oferent ponosi koszty udziału w postępowaniu i nie może domagać się ich zwrotu. 7. Oferta powinna zostać przygotowana na załączonym edytowalnym formularzu oferty, wydrukowana i podpisana wraz z oświadczeniami tam zawartymi. Dopuszcza się dodatkowe załączniki. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Podmioty powiązane z zamawiającym kapitałowo bądź osobowo zostaną wykluczone z niniejszego postępowania. Przez powiązania te rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z procedurą wyboru dostawcy, a oferentem / dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwać oferenta do organizacji prezentacji twardościomierza i testów na wskazanych przez zamawiającego materiałach, celem weryfikacji parametrów urządzenia. Może to nastąpić do 14 października br., przed zawarciem umowy dostawy. Oferta może zostać odrzucona, gdy sprzęt nie spełni wymogów postawionych w zapytaniu ofertowym i ofercie, bądź jeśli oferent nie udostępni twardościomierza w wyznaczonym czasie. Oferta może zostać odrzucona gdy: 1. złożył ją podmiot wykluczony z postępowania, 2. nie spełnia warunków zapytania ofertowego nr 2022–3740–126686 oraz załączników, które stanowią integralną jego część. 3. zawiera istotne błędy w cenie i/lub parametrach technicznych. Informacje dodatkowe. 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w zgodzie z regulacjami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Oferent ponosi koszty udziału w postępowaniu i nie może domagać się ich zwrotu. 5. Zamawiający zastrzega prawo zamknąć lub unieważnić postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyny. W takim przypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego. 6. Ocena ofert jest ostateczna. Wybrany oferent zawrze umowę, we wskazanym przez zamawiającego czasie. 7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.
Osoba do kontaktu Jacek Faruga
+48 504 046 856 projekty@spetech.com.pl
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SP. Z O.O.
43-382 BIELSKO-BIAŁA
SZYPRÓW 17

2022-09-29

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych Spetech sp. z o.o., Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała, : ; Osoby do kontaktu: Janusz Blachura, tel.: +48 508 240 518, e-mail: projekty@spetech.com.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-09-20 – data publikacji, 2022-09-29 – termin składania ofert, – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie zgodność z wymogami zapytania ofertowego nr 2022–3740–126686, opisem i specyfikacją przedmiotu zamówienia. tak/nie za najbardziej korzystną uznana będzie oferta, która spełni pierwsze kryterium i uzyska najwięcej punktów. cena netto: kolejno od najniższej wzwyż: 5pkt; 4pkt; 3pkt; 2pkt; 1pkt; 0pkt. okres gwarancji: <24 miesięcy – 0pkt; ≥24 i <36 miesięcy – 1pkt; ≥36 miesięcy – 2pkt
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPSL.14.02.00-24-035B/20 – Wzrost konkurencyjności i stabilności jakościowej produktów poprzez rozwój zasobów technicznych i kompetencji Działu Zarządzania Jakością
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie (w formie pisemnej) w przypadku: – okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, w razie wystąpienia siły wyższej, zmian regulacji prawnych, technicznych niezależnych od obu stron, w razie okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. – gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. szybsza dostawa, lepsze warunki płatności). – zmiany nazwy, lokalizacji, danych teleadresowych, kont bankowych, miejsca dostawy. Gdyby ujawniły się rozbieżności, niejasności (np. w interpretacji specyfikacji technicznej) dopuszcza się zmianę zapisów umowy jeśli doprowadzi ona do jednoznacznej interpretacji i pozwoli osiągnąć cel umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę, w razie poważnych uchybień dostawcy / wykonawcy w zakresie realizacji umowy, gdy zasadna będzie obawa, iż termin realizacji jest zagrożony bądź przedmiot dostawy (jakość, funkcje, parametry, itp.) będzie znacząco odbiegał od zamówionego.
Opis
Dostawa fabrycznie nowego twardościomierza. Dostawa do siedziby zamawiającego. Uniwersalny twardościomierz do pomiaru twardości surowców w celu weryfikacji kluczowej dla specyfiki naszych produktów własności mechanicznej. Wynik pomiaru pozwala potwierdzić własności mechaniczne poprzez oszacowanie poziomu wytrzymałości i umownej granicy plastyczności. Specyfikacja techniczna: – Możliwość precyzyjnego wyboru miejsca pomiaru twardości (kamera lub dodatkowo wskaźnik laserowy) – Zgodność normami EN/ISO/ASTM dla pomiarów twardości – Nacisk pomiarowy co najmniej 185 kgf – Kamera pomiarowa i zapis obrazu odcisku po pomiarze (nie dotyczy metody Rockwella) – Oprogramowanie w języku polskim do automatycznego pomiaru odcisku metodą Brinella, Vickersa i Rockwella, w pełnych zakresach odpowiadających wyżej wymienionemu naciskowi pomiarowemu. – Oprogramowanie do generacji raportów pomiarowych z możliwością zapisu na dyskach sieciowych z możliwością ich późniejszej edycji. – Zintegrowany ekran dotykowy do obserwacji pola pomiarowego, wyników i sterowania urządzeniem – Możliwość konwersji wyników pomiaru na inne skale twardości – Certyfikowane wgłębniki dla Vicekrsa, Rockwella i Brinella

Numer informacji: 2022-3740-126686

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij