Dostawa trzech procesowych chromatografów gazowych

Dane organizatora POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15
Tel. 68 329 14 47
Fax. 68 329 13 55
E-mail zielonagora@pgnig.pl
WWW www.pgnig.pl
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Dostawa trzech procesowych chromatografów gazowych do analizy składu gazu ziemnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa trzech procesowych chromatografów gazowych do analizy składu gazu ziemnego.Dostawa trzech nowych, oryginalnych chromatografów gazowych do analizy składu gazu ziemnego na potrzeby KGZ Radlin, Węzła Krobia i KGZ Żuchlów oraz konfiguracja, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-02/pl2-NP-PGNG-23-0924-OZ-EU.zip
LINK do SIWZ http://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=44469
Wymagania WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (producent, model, typ), dat wykonania i odbiorcy/ów z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru). Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dostaw/y: a/ minimum dwóch procesowych chromatografów gazowych dla przemysłu gazowniczego i/lub naftowego i/lub rafineryjnego i/lub petrochemicznego na terenie Unii Europejskiej o cenie jednostkowej nie mniejszej niż 150 000 zł netto. b/ zamawiający nie dopuszcza w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu polegania na doświadczeniu innych podmiotów. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 W celu wykazania spełniania warunków opisanych w pkt 1.1 ÷ 1.3, Wykonawca przedstawi dokumenty, wskazane w rozdz. VII SWZ.
Osoba do kontaktu Magdalena Staroń
magdalena.staron@pgnig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia wymagany 1. Wymagany termin dostawy: w terminie 35 (trzydziestu pięciu) tygodni liczonych od daty zawarcia umowy w godzinach pomiędzy 8:00 i 14:00. 2. Termin uruchomienia – zgodnie z §2 ust. 8 projektu umowy, tj.: Kupujący zobowiązuje się do montażu chromatografów w lokalizacji KGZ Radlin i Węzeł Krobia w ciągu 60 dni oraz KGZ Żuchlów w ciągu 90 dni liczonych od dostarczenia ich przez Sprzedawcę. O możliwości przeprowadzenia konfiguracji, pierwszego uruchomienia oraz szkolenia Kupujący poinformuje Sprzedawcę z czternastodniowym (14-wym) wyprzedzeniem. Dokładny termin wykonanie tych prac Strony uzgodnią na bieżąco.
Miejsce i termin składania ofert POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15

2023-08-30

Sposób składania ofert 30.08.2023 12:30 Zgodnie z rozdziałem XI. do Specyfikacji Warunków Zamówienia Godzina: 00:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto (cena brutto), waga(%): 100
Uwagi Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert
Cena brutto (Cena brutto), Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert – informacje dodatkowe

Warunki udziału w postępowaniu
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (producent, model, typ), dat wykonania i odbiorcy/ów z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru). Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dostaw/y: a/ minimum dwóch procesowych chromatografów gazowych dla przemysłu gazowniczego i/lub naftowego i/lub rafineryjnego i/lub petrochemicznego na terenie Unii Europejskiej o cenie jednostkowej nie mniejszej niż 150 000 zł netto. b/ zamawiający nie dopuszcza w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu polegania na doświadczeniu innych podmiotów. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 W celu wykazania spełniania warunków opisanych w pkt 1.1 ÷ 1.3, Wykonawca przedstawi dokumenty, wskazane w rozdz. VII SWZ.

Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyny wskutek: 1) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert, 2) zamknięcia Postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania wskutek odwołania lub zamknięcia Postępowania.

Inne uwagi
Uwagi 1) UWAGA: Sposób przygotowania i składania oferty zawiera rozdział XI. SWZ. 2) W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczane na tej stronie. 3) Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego https://przetargi.pgnig.pl

Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce dostawy zamówienia: 1. Miejsce realizacji zamówienia: 2.1. Dostawa towaru na adres: ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze 62-062 Złotniki ul. Krzemowa 1 Dział Sieci Gazowych 2.2. Uruchomienie chromatografów w następujących lokalizacjach Kupującego: 2.2.1. ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze Kopalnia Gazu Ziemnego (KGZ) Radlin, Pawłowice 22, 63-210 Żerków; 2.2.2. ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze Węzeł pomiarowo – regulacyjny Krobia 63-840 Krobia, ul. Kobylińska; 2.2.3. ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze Kopalnia Gazu Ziemnego (KGZ) Żuchlów, 56-200 Stara Góra.

Termin i miejsce składania ofert
30.08.2023 12:00
Zgodnie z rozdziałem XI. do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Termin i miejsce otwarcia ofert
30.08.2023 12:30
Zgodnie z rozdziałem XI. do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Termin związania ofertą

Informacje dodatkowe
Uwagi 1) UWAGA: Sposób przygotowania i składania oferty zawiera rozdział XI. SWZ. 2) W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczane na tej stronie. 3) Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij