Dostawa trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 77
Fax. 58 348 63 73
E-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si na potrzeby projektu badawczego realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telek…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si na potrzeby projektu badawczego realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1674826852960
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11141
CPV 24.59.00.00
Osoba do kontaktu e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-02-06

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oferty 60
doświadczenie 40
Uwagi Program TEAM NET Projekt nr POIR.04.04.00-00-1644/18
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EF
RR W RAMACH PO IR 2014-2020
1
Dziekan
Nr zamówienia ZZ/024/009/D/2023 Gdańsk, dnia 27.01.2023 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia
zamówienia na dostawę trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si na potrzeby
projektu badawczego realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa trawionych mikrostruktur w krzemie
monokrystalicznym Si na potrzeby projektu Nanosensoryka i obrazowanie z
wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w
biodiagnostyce nowej generacji w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu.
3) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
jakościowych.
4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji,
wolny od wszelkich wad i uszkodzeń i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika
Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-
233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.
6) Kod CPV 24590000-6 krzemiany w formach podstawowych.
2. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym
załączniki nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi zawierać podpis osoby
(osób) uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być
dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie
załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z
dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty w
formie elektronicznej oryginały pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie kopię
należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
2
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4) Wykonawca składając ofertę w formie pisemnej powinien złożyć ją w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: Oferta w postępowaniu na dostawę trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si dla WETI PG, oznaczenie sprawy: ZZ/024/009/D/23. Wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej powinien wpisać w temacie wiadomości email następujące oznaczenie: ZZ/024/009/D/23-oferta.
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego ogłoszenia oferty wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
4. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
2) Cena musi być określona w złotych polskich.
3) Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5) Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
7) Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8) Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności z ogłoszeniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
5. Kryteria oceny ofert
Przy ocenie i i wyborze oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium cena oferty (Pc)-60 pkt.
2) Kryterium doświadczenie (Pd)-40 pkt.
1) Kryterium: cena oferty (Pc)-waga 60 pkt.
Wartość punktowa dla kryterium cena oferty (Pc) wyliczona będzie wg wzoru:
Cn
Pc = ———- x 60
Cb
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena oferty;
Cn – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie;
Cb – cena oferty badanej (ocenianej);
3
60-waga kryterium cena oferty.
a) Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
b) Ofercie z najniższą ceną Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-60 pkt.
c) Obliczenia zostaną dokonane przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2) Kryterium: doświadczenie w opracowaniu procesów wytwarzania powłok, trawienia chemicznego, trawienia plazmowego (Pd)-waga 40 pkt.
Ocenie podlega kryterium doświadczenie w opracowaniu procesów wytwarzania powłok, trawienia chemicznego, trawienia plazmowego (liczone w ilościach procesów):
– ilość procesów wytwarzania powłok-1 proces-20 pkt.
– ilość procesów wytwarzania powłok-2 procesy-30 pkt.
– ilość procesów wytwarzania powłok-3 procesy-40 pkt.
Zamawiający wybierze ofertę, spełniającą wymagania niniejszego ogłoszenia, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z powyżej wskazanymi zasadami oraz wzorem:
Całkowita liczba punktów przyznana ofercie = liczba punktów w kryterium cena oferty (Pc) + liczba punktów w kryterium doświadczenie (Pd).
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nie mogą występować powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
▪ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań z zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
7. Miejsce i termin składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2023 r. o godzinie 10.00.
2) Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A, pok. 116 lub mailem na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl.
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
4
8. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
10. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą stanowiącą załącznik nr 3.
11. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) (załącznik nr 4).
12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. nr 127, str. 2), dalej RODO, zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/024/009/D/2023 na Dostawę trawionych mikrostruktur w krzemie monokrystalicznym Si dla WETI PG, prowadzonym na podstawie art. 11 ust 5 pkt.1) ustawy Pzp;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
5
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) formularz oferty;
3) projektowane postanowienia umowy;
4) oświadczenie uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij