Dostawa tłokowej skraplarki helowej

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI
00-662 WARSZAWA
KOSZYKOWA 75
Tel. 22 234 58 45
Fax. 22 628 21 71
E-mail dziekan@if.pw.edu.pl
WWW www.if.pw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawę tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacje posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawę tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacje posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 r Numer referencyjny: POUZ-361/275/2023/WF1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku.Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów:I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresoremII. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz kompresoraIII. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2., II.1., II.2).Uwaga: Koszty przesyłki urządzenia należy ująć w wartości oferty (tj. leżą po stronie Wykonawcy). 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku. Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów: I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem II. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz kompresora III. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2., II.1., II.2). – Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SWZ dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d2b2672-2ba0-11ee-9aa3-96d3b4440790
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl
CPV 38.50.00.00, 50.53.12.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 5250011266 Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Antonina Lykhodyed +48 225532419 Antonina@fuw.edu.pl +48 225532597 https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html https://ezamowienia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 14
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI
00-662 WARSZAWA
KOSZYKOWA 75

2023-09-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 154-488695
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Antonina Lykhodyed
E-mail:
Antonina@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532419
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
https://ezamowienia.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawę tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacje posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 r
Numer referencyjny: POUZ-361/275/2023/WF

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów:
I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem
II. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz kompresora
III. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2., II.1., II.2).
Uwaga: Koszty przesyłki urządzenia należy ująć w wartości oferty (tj. leżą po stronie Wykonawcy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50531200 Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja
posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów:
I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem
II. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz
kompresora
III. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2.,
II.1., II.2).
– Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SWZ dostępny na stronie
internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie,
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d2b2672-2ba0-11ee-9aa3-96d3b4440790

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu – Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (oprócz kart katalogowych i Szczegółowego Opisu Oferowanego Przedmiotu Zamówienia – dane dokumenty mogą być w języku angielskim.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
– Otwarcie nastąpi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (
www.ezamowienia.gov.pl
) i będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego –
Wydział Fizyki, ul.Pasteura 5, 02-093 Warszawa
– Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny
pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
– Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictw (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
– Do „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie (
www.ezamowienia.gov.pl
) należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami SWZ – w formie określonej w SWZ.
– Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD).
– Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej JEDZ.
– Do oferty należy dołączyć JEDZ (ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
– Wraz z ofertą należy złożyć Szczegółowy Opis Oferowanego Przedmiotu Zamówienia zawierającego wszystkie wymagane w SWZ parametry techniczne i funkcjonalne, nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numery katalogowe przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenia Opisu Oferowanego Przedmiotu Zamówienia sporządzonego w języku angielskim.
– Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć również oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego sporządzone zgodnie z Formularzem nr 4 dołączonym do SWZ
– Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został określony w SWZ (dostępną na stronie
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d2b2672-2ba0-11ee-9aa3-96d3b4440790
)
– Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą NIEzbędnych do przeprowadzenia postępowania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, tj.: karty katalogowe wszystkich oferowanych elementów składających się na przedmiot zamówienia (Zamawiający dopuszcza złożenia kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim).
-Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
-W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać: „zabezpieczenie
należytego wykonania umowy” i numer postępowania POZ-361/275/2023/2023/WF
– Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
.
– Dokładny adres strony internetowej danego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d2b2672-2ba0-11ee-9aa3-96d3b4440790

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
154
2023
Następna aktualizacja:
14/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij