Dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
AL. 3 MAJA 8
Tel. 44 649 50 63
Fax. 44 6477626
E-mail psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
WWW www.pis.lodz.pl/piotrkow
Województwo łódzkie
Powiat Piotrków Trybunalski
Treść zamówienia Dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej oraz surowic do aglutynacji szkiełkowej E.coli.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej oraz surowic do aglutynacji szkiełkowej E.coli.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1676534602026
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski/postepowanie-at27242023-15-02-2023
CPV 33.65.15.00, 33.69.40.00
Osoba do kontaktu Alicja Wężyk, tel. 44 649 50 63 w.30 e:mail: adm.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Umowa będzie realizowana 1/ dla Pakietu A do dnia 15.12.2023 r. 2/ dla Pakietu B do dnia 31.03.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
AL. 3 MAJA 8

2023-02-22

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, AL. 3 MAJA 8, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena oferty
Uwagi Znak sprawy: AT.272.4.2023
Piotrków Trybunalski, dnia 15.02.2023 roku
Zamawiający:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 8
NIP: 7712333799 REGON: 000310752
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 8 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
33651500-3 – surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
33694000-1 – czynniki diagnostyczne
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do diagnostyki mikrobiologicznej oraz surowic do aglutynacji szkiełkowej E.coli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz wymaganymi dokumentami określony został w Załączniku nr 1.
3. Zamawiający udziela zamówienia w częściach (pakietach) tj.:
1/ pakiet A: testy do diagnostyki mikrobiologicznej
2/ pakiet B: surowice do aglutynacji szkiełkowej E.coli
II. Termin realizacji zamówienia i sposób wykonania umowy
1. Umowa będzie realizowana
1/ dla Pakietu A do dnia 15.12.2023 r.
2/ dla Pakietu B do dnia 31.03.2023 r.
2. Sposób wykonania umowy został określony we wzorze umowy.
III. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę stanowi:
1/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
2/ Formularz ofertowy – załącznik nr 2
2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN i musi zawierać należny podatek VAT.
3. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.
5. Cena ma uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopie dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
7. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:
a/ oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez pełnomocnika, b/ do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa
IV. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający wyznaczył cenowe kryterium oceny ofert
Cena oferty – 100 pkt/100%
2. Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
najniższa cena brutto z badanych ofert kryterium cena oferty = ———————————–x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za przedmiotowe kryterium.
V. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: adm.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
w temacie wpisując nr postępowania (AT.272.4.2023) wraz z nazwą Pakietu, na który składana jest oferta.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2023 roku o godz. 10.00.
3. Analiza złożonych nastąpi w dniu 22.02.2023 roku o godz. 10.05 w siedzibie
Zamawiającego, mieszczącej się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalski Aleja 3 Maja 8, w Sekcji Administracyjno-Technicznej.
VI. Termin związania oferta
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w trakcie trwania postępowania
Alicja Wężyk tel. 44 649 50 63 w.30 e:mail: adm.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
VIII. Informacje dotyczące zawierania umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie a następnie pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Umowa o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Ze strony Wykonawcy umowę mogą podpisać wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
•orządził:
Załączniki do oferty:
1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 5- oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
W dniu 15.02.2023 roku
Zatwierdził:
O YR E KT,0 R Powiatowej Stacji^^tarno-Epidemiologicznej w • T^unaiskim
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij