Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa sprzętu labolatoryjnego….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa sprzętu labolatoryjnego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=system.pressinfo.pl_1653051614552
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56221
CPV 38.00.00.00
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-05-26

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:
Zadanie częściowe nr Opis
1 Temat: Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Opis:
1. Statyw na cylindry Nesslera 100 ml: materiał tworzywo sztuczne, ilość otworów 6, średnica otworu 36 mm – 2 szt.
2. Statyw na cylindry Nesslera 50 ml: materiał tworzywo sztuczne, ilość otworów 6, średnica otworu 27 mm – 2 szt.
3. Statyw na probówki:: materiał tworzywo sztuczne, ilość otworów 5, średnica otworu 20 mm – 3 szt.
4. Statyw do pipet szklanych: materiał tworzywo sztuczne, dł. 200 mm, szer. 130 mm, wys. 265 mm – 3 szt.
5. Pojedyncze uchwyty z PP do biuret przeznaczone do montowania na prętach do statywów – 5 szt.
6. Żeliwny statyw laboratoryjny do biuret z podstawą trójnożną – w zestawie z prętem i łącznikiem krzyżowym – 5 szt.
7. Biureta szklana prosta 25 ml klasa AS z teflonowym kranikiem i wyprofilowanym lejkiem oraz paskiem Schellbacha – 5 szt.
8. Szkiełka zegarkowe średnica 80 mm – 20 sztuk.
9. Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 poj. 100 ml – 10 szt.
10. Zlewka poj. 250 ml niska klasa A – 10 szt.
11. Zlewka poj. 250 ml wysoka klasa A – 15 szt.
12. Cylinder Nesslera poj. 100 ml, śr. 30 mm – 10 szt.
13. Cylinder Nesslera poj. 50 ml, śr. 20 mm – 20 szt.
14. Eksykator szklany śred. wewn. 20 cm z wypełnieniem pochłaniającym wilgoć.
15. Zlewka szklana poj. 2 l – 5 szt.
16. Zlewka szklana poj. 1 l – 5 szt.
17. Butelka na odczynniki szklane z zakrętką poj. 4 l – 4 szt.
18. Kranik teflonowy do biurety – 15 szt.
19. Zakraplacz poj. 50 ml – 10 szt.
20. Zacisk do wężyków silikonowych – 4 szt.
21. Chochla ze stali nierdzewnej duża
22. Gumowe adaptery do kolb ssawkowych do lejka Buchnera – 2 zestawy
23. Zestaw filtracyjny próżniowy z tworzywa na sączki 47 mm
24. Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem ok. 500 ml
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Opis:
1. Kolumna analityczna Dionex IonPack AS19 Analytical Column (2x250mm)- 1 sztuka
2. Kolumna analityczna Dionex IonPack AG19 Guard Column (2x50mm) – 1 sztuka
3.. Kolumna analityczna Dionex IonPack CS16 Analytical Column (3x250mm) – 1 sztuka
4. Kolumna analityczna Dionex IonPack CG16 Guard Column (3X50mm) – 1 sztuka
5. Pipeta automatyczna 1000-10000 ul – 1 sztuka
6. Pipeta automatyczna 100-1000 ul- 1 sztuka
Zamawiający nie dopuszcza zamienników z uwagi na ze względu na konieczność kontynuacji badań.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.- nie dotyczy zadania 2
III. TERMIN REALIZACJI
30 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 1
14 dni od daty udzielenia zamówienia-dla zadania częściowego: 2
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3. Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl
W tytule wiadomości należy podać numer postępowania -NA/O/106/2022 oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę.
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Termin związania ofertą: 30 dni
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl do dnia 2022.05.26 o godz. 10.00,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.05.26 o godz. 10.15,
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij