Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF

Dane organizatora UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1
Tel. 71 375 29 79
E-mail dziekan@biol.uni.wroc.pl
WWW www.biol.uni.wroc.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Aparatura i sprzęt sterujący – Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Aparatura i sprzęt sterujący – Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF
Specyfikacja https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:687567-2023:TEXT:PL:HTML&src=0
Osoba do kontaktu E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 29 50
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
50-137 WROCŁAW
PL. UNIWERSYTECKI 1

2023-12-12

Sposób składania ofert UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, PL. UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Polska – Aparatura i sprzęt sterujący – Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF
218/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji-tryb standardowy
menu
1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Uniwesytet Wrocławki
Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa obejmuje m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy urządzeń, wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalacji, podłączenia do sieci, uruchomienia przedmiotu umowy, oraz szkolenie z obsługi sprzętu. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego oraz warunki płatności wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Identyfikator procedury: f3df2237-5ffc-4a67-a907-453bd2ee2804
Wewnętrzny identyfikator: BZP.2710.39.2023.BG
Rodzaj procedury: Otwarta
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
2.1.2 Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6 Podstawy wykluczenia
Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit a i pkt 2)
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit b, f i pkt 2)
Korupcja: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit c, g i pkt 2)
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit d i pkt 2)
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit e i pkt 2)
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust 1 pkt) 1 lit h i pkt 2) oraz 109 ust 1 pkt 2) i 3)
Płatność podatków: art. 108 ust 1 pkt 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1)
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust 1 pkt) 4
Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust 1 pkt) 5,6 i 7
Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust 1 pkt 4)
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust 1 pkt 5) i 7)-10)
Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia: art. 109 ust 1 pkt 6)
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497), zwana Ustawą sankcyjną oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanym Rozporządzeniem sankcyjnym
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami IT-TOF oraz Q-TOF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa obejmuje m.in. koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy urządzeń, wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, instalacji, podłączenia do sieci, uruchomienia przedmiotu umowy, oraz szkolenie z obsługi sprzętu. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego oraz warunki płatności wskazane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Wewnętrzny identyfikator: BZP.2710.39.2023.MR
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat od dnia, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją systemu spektrometrów do analizy jakościowej oraz ilościowej z analizatorami o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto. a) Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt. 1.2.4 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. b) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, c) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Kryterium 1: Cena (C) 60 % Kryterium 2: Gwarancja (G) 10 % Kryterium 3: Możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line (R) 10 % Kryterium 4: Szybkość zbierania danych w spektrometrze mas (Sz) 10 % Kryterium 5: Czułość spektrometru mas w trybie MS/MS (Cz) 10 % Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg poniższego wzoru: W = C + G + R + Sz +Cz gdzie: W-oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie C-oznacza wartość punktową w kryterium cena G-oznacza wartość punktową w kryterium gwarancja R-oznacza wartość punktową w kryterium możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line Sz-oznacza wartość punktową w kryterium szybkość zbierania danych w spektrometrze mas Cz-oznacza wartość punktową w kryterium Czułość spektrometru mas w trybie MS/MS Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 3.1 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów-60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru: Cn C = —————- x 60 Cb gdzie: Cn-cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie Cb-cena brutto oferty badanej i.-współczynnik wynikający z przyjętej wagi kryterium cena
Waga (wartość punktowa, dokładna): 60
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Kryterium 2: Gwarancja (G) 10 % 3.2 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium okres gwarancji w następujący sposób: Wartość punktowa G zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 2 w tabeli C), przy założeniu, że minimalny (podstawowy) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: Okres gwarancji (G) Ilość punktów 12 miesięcy 0 pkt 24 miesiące 10 pkt 3.2.1 Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego, czyli 12 miesięcy. 3.2.2 Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp. 3.2.3 W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty, podane wartości pośrednie będzie zaokrąglał w dół do krótszego okresu. 3.2.4 Brak podania w ofercie okresu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy okres (12 miesięcy). W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. 3.2.5 W przypadku podania przez Wykonawcę wartości przekraczających 24 miesiące Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów-10. Do umowy będzie wpisany okres gwarancji wskazany w ofercie. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 10 pkt.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 10
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Kryterium 3: Możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line (R) 3.3 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line (R) w następujący sposób: Wartość punktowa R zostanie przyznana na podstawie potwierdzenia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 3 w tabeli C) możliwości rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line (R). Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów: Możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora SFE z chromatografem SFC on-line (R) Ilość punktów NIE 0 pkt TAK 10 pkt 3.3.1 Brak potwierdzenia w ofercie że istnieje możliwość rozbudowy o moduł nadkrytyczny ekstraktora oznaczać będzie, że Wykonawca nie oferuje takiej możliwości. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 10 pkt.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 10
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Kryterium 4: Szybkość zbierania danych w spektrometrze mas (Sz) 3.4 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium szybkość zbierania danych w spektrometrze mas (Sz) w następujący sposób: Wartość punktowa Sz zostanie przyznana na podstawie oferowanego parametru przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 4 w tabeli C). Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: Szybkość zbierania danych w spektrometrze mas (Sz) Ilość punktów mniej niż 70 Hz 0 pkt od 70 do 90 Hz 5 pkt powyżej 90 Hz 10 pkt 3.4.1 W przypadku braku podania w ofercie szybkości zbierania danych w spektrometrze mas, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 10 pkt.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 10
Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Kryterium 5: Czułość spektrometru mas w trybie MS/MS (Cz) 3.5 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium czułość spektrometru mas w trybie MS/MS (Cz) w następujący sposób: Wartość punktowa Cz zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę parametru w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ (kryterium 5 w tabeli C). Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: Czułość spektrometru mas w trybie MS/MS (Cz) Ilość punktów S/N dla 1 pg rezerpiny mniej niż 6000:1 (RMS) 0 pkt S/N dla 1 pg rezerpiny od 6000:1 do 9000:1 (RMS) 5 pkt S/N dla 1 pg rezerpiny powyżej 10000:1 (RMS) 10 pkt 3.5.1 W przypadku braku podania w ofercie czułości spektrometru mas w trybie MS/MS, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 10 pkt.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 10
5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: POL
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings,
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Termin składania ofert: 2023-12-12+01.00 10:00+01.00
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data/godzina: 2023-12-12+01.00 11:00+01.00
Miejsce: za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Informacje dodatkowe: OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ), (jeżeli dotyczy) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz ze swoim JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby. 3. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 13 ppkt 2-4 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt I ppkt 2 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ) 5. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ. 6. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku-szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt II ppkt 3. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
Warunki zamówienia:
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje o terminach odwołania: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 3.Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp) – skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp) 4.Odwołanie przysługuje na: 4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4.3.zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp. 6.Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Uniwesytet Wrocławki
Numer rejestracyjny: 8960005408
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Telefon: +48 71 375 29 50
Adres strony internetowej: https://uwr.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Role tej organizacji:
Nabywca
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 0910db3b-a69e-4c7a-bb0d-ac9e9e6b9734 – 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji-tryb standardowy
Ogłoszenie-data wysłania: 2023-11-10Z 13.01:08Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00687567-2023
Numer wydania Dz.U. S: 218
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij