Dostawa systemu do chromatografii

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa systemu do chromatografii z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa systemu do chromatografii z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Numer referencyjny: 5B10.291.1.163.2023.MRO1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii wraz z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38432200-4 (chromatografy).3. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie sprzętu, 2) przeszkolenie co najmniej 10 pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii wraz z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38432200-4 (chromatografy). 3. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie sprzętu, 2) przeszkolenie co najmniej 10 pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. 5. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój A243. 6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie w jej okresie przez Wykonawcę co najmniej jednego przeglądu serwisowego sprzętu, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697462693064
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/832770
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Gdański PL634 Gdański ul. Jana Bażyńskiego 8 Gdańsk 80-309 Małgorzata Rothe, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, malgorzata.rothe@ug.edu.pl https://ug.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 6
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2023-11-17

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 14/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 199-624689
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Krajowy numer identyfikacyjny: PL634 Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rothe, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8,
E-mail:
malgorzata.rothe@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ug.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu do chromatografii z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Numer referencyjny: 5B10.291.1.163.2023.MRO

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii wraz z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38432200-4 (chromatografy).
3. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 10 pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój A243.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do chromatografii wraz z wyposażeniem dla Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38432200-4 (chromatografy).
3. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 10 pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce dostawy sprzętu: Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój A243.
6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie w jej okresie przez Wykonawcę co najmniej jednego przeglądu serwisowego sprzętu, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Paramtery techniczne / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi NIE później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
Ofertę składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w języku polskim, na Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Ofertę Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem systemu (platformy) platformazakupowa.pl.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosuje postanowienia art. 139 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp; w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) Pzp; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie NIE udzieli ani NIE dopuści do dalszego wykonywania zamówienia Wykonawcy, wobec którego mają zastosowanie wymienione w powyższym artykule ograniczenia.
Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
Zamawiający NIE wymaga: wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dot. zamówienia zawarte są w SWZ, dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
Szczegóły dotyczące podstaw wykluczenia oraz dodatkowe warunki zakazujące udzielenia lub dalszego wykonywania zamówienia: rozdz. VI SWZ; informacja dot. oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych: rozdz. VII SWZ; kryterium oceny ofert: rozdz. XVI SWZ; informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: rozdz. IX SWZ, a Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: rozdz. VII SWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) – szczegóły w rozdz. XVIII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodna z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij