Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycz…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie Numer referencyjny: 335/2023/PN/DZPPrzedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych (tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie składu chemicznego, okresu trwałości, daty produkcji, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył do upływu terminu składania ofert następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych (tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie składu chemicznego, okresu trwałości, daty produkcji, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 3.1. tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym: kart katalogowych, kart charakterystyki produktu producenta potwierdzających parametry w zakresie pkt 1 i opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ wraz ze wskazaniem nazwy producenta oraz numeru katalogowego. 4. Zamawiający wymaga złożenia do upływu terminu składania ofert: 4.1. tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym: próbek do testów całego asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, że zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego a jego użycie nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. UWAGA: Powyższe próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 310. Wykonawca winien umieścić próbki w opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w postępowaniu nr 335/2023/PN/DZP”. 5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1697026565394
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/830574
CPV 33.69.60.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:l . Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonychw projekcie umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie REGON: 510884205 ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn 10 – 719 Wiesława Szepioła +48 8952345717 wieslawa.szepiola@uwm.edu.pl +48 895233278 www.uwm.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2023-11-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostaw sukcesywnych / Waga: 40
Cena – Waga: 60
Uwagi 2023/S 196-612321
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS:
PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10 – 719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesława Szepioła
E-mail:
wieslawa.szepiola@uwm.edu.pl
Tel.: +48 8952345717
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie
Numer referencyjny: 335/2023/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jednostki organizacyjne UWM w Olsztynie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników z dziedziny biologii molekularnej i hodowli komórkowej do badań naukowych i zajęć dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych (tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie składu chemicznego, okresu trwałości, daty produkcji, określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył do upływu terminu składania ofert następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych (tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym) w zakresie składu chemicznego, okresu trwałości, daty produkcji, określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
3.1. tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym: kart katalogowych, kart charakterystyki produktu producenta potwierdzających parametry w zakresie pkt 1 i opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ wraz ze wskazaniem nazwy producenta oraz numeru katalogowego.
4. Zamawiający wymaga złożenia do upływu terminu składania ofert:
4.1. tylko jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym: próbek do testów całego asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, że zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego a jego użycie NIE wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
UWAGA: Powyższe próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 310. Wykonawca winien umieścić próbki
w opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w postępowaniu nr 335/2023/PN/DZP”.
5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają,
że oferowane przedmioty zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
6. Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, NIE wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji dostaw sukcesywnych / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 038 230.73 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena (C): 60%
Termin realizacji dostaw sukcesywnych – 40%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
l . Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych
w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w:
1.2.1. art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp,
1.2.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna),
1.2.3. na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
8.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
8.3. oświadczenie JEDZ o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
8.4. przedmiotowe środki dowodowe opisane w Rozdziale IX przedmiotowego SWZ (jeżeli dotyczy).
8.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę NIEwymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
8.6. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – wystawionej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej — Załącznik nr 4 do SWZ;
2.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 i ustawy PZP zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij