Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wa…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referencyjny: 276/2023/PN/DZP1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub NIEzakupienia danej pozycji w ogóle, NIEmniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1. 1 Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle, niemniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu o parametrach i właściwościach równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie do upływu terminu składania ofert próbek, w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: a) Oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; b) Oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń; c) Użycie zaoferowanego produktu o parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych. 5. Ocena spełniania równoważności pomiędzy produktem wyspecyfikowanym przez zamawiającego a oferowanym przez wykonawcę, nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów i próbek wskazanych w Rozdziale VII SWZ. 6. Zamawiający informuje, że zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze 2 Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle, niemniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu o parametrach i właściwościach równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie do upływu terminu składania ofert próbek, w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że: a) Oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego, w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; b) Oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń; c) Użycie zaoferowanego produktu o parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych. 5. Ocena spełniania równoważności pomiędzy produktem wyspecyfikowanym przez zamawiającego a oferowanym przez wykonawcę, nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów i próbek wskazanych w Rozdziale VII SWZ. 6. Zamawiający informuje, że zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1691392417986
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/802264
CPV 33.69.63.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przezzamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.-nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjina Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.2.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonymterminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowychśrodków dowodowych tj.:2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żądanastępujących podmiotowych środków dowodowych:2.1.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZPsporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.1.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZPdotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIEwcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.1.3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.1.4.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjamipotwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;2.1.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, októrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10) ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 4do SWZ.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.1 – 2.1.2.; składainformację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, innyrównoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania,3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 pkt 2.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIEzawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tejprocedury.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie REGON: 510884205 ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn 10 – 719 Dorota Borkowska +48 895233472 dorota.borkowska@uwm.edu.pl +48 895233278 www.uwm.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2023-09-01

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 149-475653
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS:
PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10 – 719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Borkowska
E-mail:
dorota.borkowska@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895233472
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer referencyjny: 276/2023/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub NIEzakupienia danej pozycji w ogóle, NIEmniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub NIEzakupienia danej pozycji w ogóle, NIEmniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu o parametrach i właściwościach równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie do upływu terminu składania ofert próbek, w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że:
a) Oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego,
w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej;
b) Oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
c) Użycie zaoferowanego produktu o parametrach/właściwościach równoważnych, NIE wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.
5. Ocena spełniania równoważności pomiędzy produktem wyspecyfikowanym przez zamawiającego a oferowanym przez wykonawcę, nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów i próbek wskazanych w Rozdziale VII SWZ.
6. Zamawiający informuje, że zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie
http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Zamówienie wznawiane co ok. 12 miesięcy lub po wyczerpaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300 Odczynniki chemiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub NIEzakupienia danej pozycji w ogóle, NIEmniej jednak Zamawiający szacuje, że dokona zakupu w 4% specyfikowanych odczynników wg Załącznika nr 1.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu o parametrach i właściwościach równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie do upływu terminu składania ofert próbek, w celu przeprowadzenia testów potwierdzających, że:
a) Oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania określone przez zamawiającego,
w szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej;
b) Oferowany przez NIEgo produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;
c) Użycie zaoferowanego produktu o parametrach/właściwościach równoważnych, NIE wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.
5. Ocena spełniania równoważności pomiędzy produktem wyspecyfikowanym przez zamawiającego a oferowanym przez wykonawcę, nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów i próbek wskazanych w Rozdziale VII SWZ.
6. Zamawiający informuje, że zakupy odczynników objętych przedmiotowym postępowaniem w ramach zamówienia publicznego, mogą być finansowane z grantów oraz ze źródeł zagranicznych, których beneficjentem jest lub będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Lista realizowanych projektów badawczych widnieje na stronie
http://www.uwm.edu.pl/badania/projekty-badawcze

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK
Opis wznowień:
zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Zamówienie wznawiane co ok. 12 miesięcy lub po wyczerpaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art.
108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez
zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych tj.:
2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP
sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.1.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.1.3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.1.4.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2.1.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10) ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 4
do SWZ.
3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.1 – 2.1.2.; składa
informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 pkt 2.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez platformę (
https://platformazakupowa.pl
) w formie
elektronicznej, tj. oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
formy elektronicznej pod rygorem NIEważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku odszyfruj oferty

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2024 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do SWZ,
12. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
1.3. oświadczenie JEDZ o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
1.4. przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z działem V SWZ Informacja o przedmiotowych środkach
dowodowych),
1.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę NIEwymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.6. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego
artykułu.
4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie JEDZ.
5. Zamawiający NIE wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
6. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczą).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
149
2023
Następna aktualizacja:
07/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij