Dostawa suchych podłoży mikrobiologicznych

ane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa suchych podłoży mikrobiologicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa suchych podłoży mikrobiologicznych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=unispace.pbs.edu.pl_1669635783108
LINK do SIWZ http://unispace.pbs.edu.pl/public-procurements/procurement/637f499ed294e35613a4daf4
CPV 33.69.81.00
Osoba do kontaktu Anita.Jurek@pbs.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnego zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2022-12-02

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Załącznik nr 7 do
Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
1 S t r o n a
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NIP 5540313107
telefon: 52-374-9753 adres poczty elektronicznej: Anita.Jurek@pbs.edu.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa suchych podłoży mikrobiologicznych
2. Kod CPV: 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne 3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych, na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa suchych podłoży mikrobiologicznych dla Katedry Biologii i Środowiska Zwierząt PBŚ
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS: suche podłoża mikrobiologiczne
INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Lp
Pożywki do badań mikrobiologicznych
Nr katalogowy
Producent
J.m.
Ilość
1
Bulion Muller-Kauffmanna wzbogacający z tetrationianem, nowobiocyną (MKTTn) wg ISO GranuCult®
1058780500
Merck Life Science
op=500g
1
2
Woda peptonowa (zbuforowana) wg ISO 6579 dla mikrobiologii GranuCult®
1072280500
Merck Life Science
op=500g
1
3
Bulion RSV wzbogacający dla Salmonella wg RAPPAPORT-VASSILIADIS dla mikrobiologii GranuCult®
1077000500
Merck Life Science
op=500g
1
4
Sabouraud Glucose Agar with chloramphenicolNutriSelect Plus
89579-500G-F
Merck Life Science
op=500g
2
3. Miejsce dostawy Politechnika Bydgoska Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt ul. Mazowiecka 28 85-084 Bydgoszcz
4. Dostawa obejmuje:
1) dostarczenie przez Wykonawcę suchych, granulowanych podłoży mikrobiologicznych na własny
2 S t r o n a
koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego;
5. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 3) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych;
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zaproszenia. 7. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań zakresie warunków udziału w postępowaniu.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone:
1) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 2 do zaproszenia.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
VII. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu
3 S t r o n a
podpisania umowy, bez podania przyczyny.
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnego zlecenia.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres -e-mail Anita.Jurek@pbs.edu.pl
Termin składania ofert: do 02.12.2022 r., do godz. 10.00
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: najniższa zaoferowana cena Pc =——————————-x 100 cena badanej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: Anita.Jurek@pbs.edu.pl
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Internetu, problemy techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
3. Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,
4 S t r o n a
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
XIII. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-maila: iod@pbs.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5 S t r o n a
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij